openplanning

Hướng dẫn và ví dụ JavaFX FileChooser và DirectoryChooser

 1. JavaFX FileChooser, DirectoryChooser
 2. Ví dụ với FileChooser
 3. Ví dụ DirectoryChooser
 4. Cấu hình cho FileChooser, DirectoryChooser
 5. Sét đặt bộ lọc FileChooser
 6. Ví dụ Save File

1. JavaFX FileChooser, DirectoryChooser

FileChooser cho phép người dùng điều hướng file hệ thống để chọn một hoặc nhiều file. Một thành phần tương tự là DirectoryChooser cho phép người dùng lựa chọn một thư mục.
Dưới đây là hình ảnh của FileChooser/DirectoryChooser khi nó được chạy trên các hệ điều hành khác nhau.
Mac OS
Windows
Linux

2. Ví dụ với FileChooser

Ví dụ dưới đây, khi người dùng click vào button, một FileChooser sẽ hiển thị để người dùng lựa chọn các file và mở nó.
OpenFileChooserDemo.java
package org.o7planning.javafx.filechooser;

import java.awt.Desktop;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

import javafx.application.Application;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.TextArea;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.stage.FileChooser;
import javafx.stage.Stage;

public class OpenFileChooserDemo extends Application {

  private Desktop desktop = Desktop.getDesktop();

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {

    final FileChooser fileChooser = new FileChooser();

    TextArea textArea = new TextArea();
    textArea.setMinHeight(70);

    Button button1 = new Button("Select One File and Open");

    Button buttonM = new Button("Select Multi Files");

    button1.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        textArea.clear();
        File file = fileChooser.showOpenDialog(primaryStage);
        if (file != null) {
          openFile(file);
          List<File> files = Arrays.asList(file);
          printLog(textArea, files);
        }
      }
    });

    buttonM.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        textArea.clear();
        List<File> files = fileChooser.showOpenMultipleDialog(primaryStage);

        printLog(textArea, files);
      }
    });

    VBox root = new VBox();
    root.setPadding(new Insets(10));
    root.setSpacing(5);

    root.getChildren().addAll(textArea, button1, buttonM);

    Scene scene = new Scene(root, 400, 200);

    primaryStage.setTitle("JavaFX FileChooser (o7planning.org)");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  private void printLog(TextArea textArea, List<File> files) {
    if (files == null || files.isEmpty()) {
      return;
    }
    for (File file : files) {
      textArea.appendText(file.getAbsolutePath() + "\n");
    }
  }

  private void openFile(File file) {
    try {
      this.desktop.open(file);
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

3. Ví dụ DirectoryChooser

Ví dụ sử dụng DirectoryChooser để chọn một thư mục:
DirectoryChooserDemo.java
package org.o7planning.javafx.filechooser;

import java.io.File;

import javafx.application.Application;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.TextArea;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.stage.DirectoryChooser;
import javafx.stage.Stage;

public class DirectoryChooserDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {

    final DirectoryChooser directoryChooser = new DirectoryChooser();
    configuringDirectoryChooser(directoryChooser);

    TextArea textArea = new TextArea();
    textArea.setMinHeight(70);

    Button button = new Button("Open DirectoryChooser and select a directory");

    button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        File dir = directoryChooser.showDialog(primaryStage);
        if (dir != null) {
          textArea.setText(dir.getAbsolutePath());
        } else {
          textArea.setText(null);
        }
      }
    });

    VBox root = new VBox();
    root.setPadding(new Insets(10));
    root.setSpacing(5);

    root.getChildren().addAll(textArea, button);

    Scene scene = new Scene(root, 400, 200);

    primaryStage.setTitle("JavaFX DirectoryChooser (o7planning.org)");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  private void configuringDirectoryChooser(DirectoryChooser directoryChooser) {
 
    // Set tiêu đề cho DirectoryChooser
    directoryChooser.setTitle("Select Some Directories");

 
    // Sét thư mục bắt đầu nhìn thấy khi mở DirectoryChooser
    directoryChooser.setInitialDirectory(new File(System.getProperty("user.home")));
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

4. Cấu hình cho FileChooser, DirectoryChooser

Bạn có thể sét đặt tiêu đề cho FileChooser/DirectoryChooser và thư mục hiển thị mặc định khi người dùng vừa mở FileChooser/DirectoryChooser.
// Set tiêu đề cho FileChooser
fileChooser.setTitle("Select Some Files");

// Sét thư mục bắt đầu nhìn thấy khi mở FileChooser
fileChooser.setInitialDirectory(new File(System.getProperty("user.home")));
ConfiguringFileChooserDemo.java
package org.o7planning.javafx.filechooser;

import java.io.File;

import javafx.application.Application;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.TextArea;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.stage.FileChooser;
import javafx.stage.Stage;

public class ConfiguringFileChooserDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {

    final FileChooser fileChooser = new FileChooser();
    configuringFileChooser(fileChooser);

    TextArea textArea = new TextArea();
    textArea.setMinHeight(70);

    Button button = new Button("Open File Chooser and select some files");

    button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        fileChooser.showOpenDialog(primaryStage);
      }
    });

    VBox root = new VBox();
    root.setPadding(new Insets(10));
    root.setSpacing(5);

    root.getChildren().addAll(button);

    Scene scene = new Scene(root, 400, 200);

    primaryStage.setTitle("JavaFX FileChooser (o7planning.org)");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  private void configuringFileChooser(FileChooser fileChooser) {
 
    // Set tiêu đề cho FileChooser
    fileChooser.setTitle("Select Some Files");
 
    // Sét thư mục bắt đầu nhìn thấy khi mở FileChooser
    fileChooser.setInitialDirectory(new File(System.getProperty("user.home")));
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

5. Sét đặt bộ lọc FileChooser

Tiếp theo bạn có thể cấu hình FileChooser thêm vào các bộ lọc để quyết định các loại file nào sẽ hiển thị trên FileChooser. Chẳng hạn tạo ra 3 bộ lọc, bộ lọc ALL- hiển thị tất cả các loại file, bộ lọc PNG chỉ hiển thị các ảnh png, và bộ lọc JPG chỉ hiển thị các ảnh jpg.
// Thêm các bộ lọc file vào

fileChooser.getExtensionFilters().addAll(//
   new FileChooser.ExtensionFilter("All Files", "*.*"), 
   new FileChooser.ExtensionFilter("JPG", "*.jpg"),
   new FileChooser.ExtensionFilter("PNG", "*.png"));
The filters:
Bộ lọc All - Hiển thị tất cả các kiểu file và cả folder.
Bộ lọc PNG chỉ hiển thị các ảnh png hoặc các folder.
Xem ví dụ đầy đủ:
FilterFileChooserDemo.java
package org.o7planning.javafx.filechooser;

import java.io.File;

import javafx.application.Application;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.TextArea;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.stage.FileChooser;
import javafx.stage.Stage;

public class FilterFileChooserDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {

    final FileChooser fileChooser = new FileChooser();
    configuringFileChooser(fileChooser);

    TextArea textArea = new TextArea();
    textArea.setMinHeight(70);

    Button button = new Button("Select some Pictures");

    button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        fileChooser.showOpenDialog(primaryStage);
      }
    });

    VBox root = new VBox();
    root.setPadding(new Insets(10));
    root.setSpacing(5);

    root.getChildren().addAll(button);

    Scene scene = new Scene(root, 400, 200);

    primaryStage.setTitle("JavaFX FileChooser (o7planning.org)");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  private void configuringFileChooser(FileChooser fileChooser) {
 
    // Set tiêu đề cho FileChooser
    fileChooser.setTitle("Select Pictures");

 
    // Sét thư mục bắt đầu nhìn thấy khi mở FileChooser
    fileChooser.setInitialDirectory(new File("C:/Users/tran/Pictures"));

 
    // Thêm các bộ lọc file vào
    fileChooser.getExtensionFilters().addAll(//
        new FileChooser.ExtensionFilter("All Files", "*.*"), //
        new FileChooser.ExtensionFilter("JPG", "*.jpg"), //
        new FileChooser.ExtensionFilter("PNG", "*.png"));
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

6. Ví dụ Save File

 • TODO

Các hướng dẫn lập trình JavaFX

Show More