openplanning

Hướng dẫn và ví dụ JavaFX FlowPane Layout

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- FlowPane Layout

FlowPane là một bộ chứa (Container), nó có thể chứa các Control hoặc các bộ chứa khác. Nó sắp xếp các thành phần con liên tiếp nhau trên một dòng, và tự động đẩy phần tử con xuống dòng tiếp theo nếu dòng hiện tại không còn chỗ trống.

2- Ví dụ với FlowPane

FlowPaneDemo.java

package org.o7planning.javafx.flowpane;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.CheckBox;
import javafx.scene.control.RadioButton;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.layout.FlowPane;
import javafx.stage.Stage;

public class FlowPaneDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {
    FlowPane root = new FlowPane();
    
    root.setHgap(10);
    root.setVgap(20);
    root.setPadding(new Insets(15,15,15,15));
    
    // Button 1
    Button button1= new Button("Button1");
    root.getChildren().add(button1);
    
    
    // Button 2
    Button button2 = new Button("Button2");
    button2.setPrefSize(100, 100);
    root.getChildren().add(button2);
    
    // TextField
    TextField textField = new TextField("Text Field");
    textField.setPrefWidth(110);
     
    
    root.getChildren().add(textField);
    
    // CheckBox
    CheckBox checkBox = new CheckBox("Check Box");
     
    root.getChildren().add(checkBox);
    
    // RadioButton
    RadioButton radioButton = new RadioButton("Radio Button");
    root.getChildren().add(radioButton);
    
    Scene scene = new Scene(root, 550, 250);

    primaryStage.setTitle("FlowPane Layout Demo");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  
  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }
  
}
Chạy ví dụ:

3- Thiết kế FlowPane trên Scene Builder

Sử dụng JavaFX Scane Builder bạn dễ dàng thiết kế giao diện. Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng FlowPane với Scane Builder.
 • File/New/Other..
Mở với Scene Builder:
Thêm các Node vào FlowPane.
Setting Vgap, Hgap and padding.
Kích thước ưa thích (Preferred width, Preferred height)
Căn lề dòng và căn lề cột (Row Valignment & Column Halignment).

Xem thêm các chuyên mục: