openplanning

Hướng dẫn và ví dụ JavaFX TreeView

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- JavaFX TreeView

JavaFX TreeView cho phép bạn tạo ra một cấu trúc cây, với một phần tử gốc.

2- Ví dụ với JavaFX TreeView

Ví dụ dưới đây tạo ra một TreeView với một phần tử gốc (Root Item).
TreeViewDemo.java

package org.o7planning.javafx.treeview;

import org.o7planning.javafx.model.BookCategory;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.TreeItem;
import javafx.scene.control.TreeView;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.stage.Stage;

public class TreeViewDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) {

    BookCategory catJava = new BookCategory("JAVA-00", "Java");
    BookCategory catJSP = new BookCategory("JAVA-01", "Jsp");
    BookCategory catSpring = new BookCategory("JAVA-02", "Spring");

 
    // Phần tử gốc
    TreeItem<BookCategory> rootItem = new TreeItem<BookCategory>(catJava);
    rootItem.setExpanded(true);

    // JSP Item
    TreeItem<BookCategory> itemJSP = new TreeItem<BookCategory>(catJSP);

    // Spring Item
    TreeItem<BookCategory> itemSpring = new TreeItem<>(catSpring);

 
    // Thêm vào phần tử gốc.
    rootItem.getChildren().addAll(itemJSP, itemSpring);

    TreeView<BookCategory> tree = new TreeView<BookCategory>(rootItem);

    StackPane root = new StackPane();
    root.setPadding(new Insets(5));
    root.getChildren().add(tree);

    primaryStage.setTitle("JavaFX TreeView (o7planning.org)");
    primaryStage.setScene(new Scene(root, 300, 250));
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }
  
}
BookCategory.java

package org.o7planning.javafx.model;

public class BookCategory {

  private String code;
  private String name;

  public BookCategory() {

  }

  public BookCategory(String code, String name) {
    this.code = code;
    this.name = name;
  }

  public String getCode() {
    return code;
  }

  public void setCode(String code) {
    this.code = code;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
  
  @Override
  public String toString() {
    return this.name;
  }

}
Chạy ví dụ

3- TreeView với nhiều phần tử gốc

Chú ý rằng TreeView không cho phép có nhiều phần tử gốc, tuy nhiên bạn có thể ẩn phần tử gốc và các phần tử con của nó sẽ hiển thị giống như chúng là các phần tử gốc.
TreeViewMultiRootDemo.java

package org.o7planning.javafx.treeview;

import org.o7planning.javafx.model.BookCategory;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.TreeItem;
import javafx.scene.control.TreeView;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.stage.Stage;

public class TreeViewMultiRootDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) {

    BookCategory catRoot = new BookCategory("ROOT", "Root");
    // Java
    BookCategory catJava = new BookCategory("JAVA-00", "Java");
    BookCategory catJSP = new BookCategory("JAVA-01", "Jsp");
    BookCategory catSpring = new BookCategory("JAVA-02", "Spring");
    // C#
    BookCategory catCSharp = new BookCategory("C#-00", "CSharp");
    BookCategory catWinForm = new BookCategory("C#-01", "Win Form");

 
    // Phần tử gốc
    TreeItem<BookCategory> rootItem = new TreeItem<BookCategory>(catRoot);
    rootItem.setExpanded(true);

    // Java
    TreeItem<BookCategory> itemJava = new TreeItem<BookCategory>(catJava);
    TreeItem<BookCategory> itemJSP = new TreeItem<BookCategory>(catJSP);
    TreeItem<BookCategory> itemSpring = new TreeItem<BookCategory>(catSpring);
    itemJava.getChildren().addAll(itemJSP, itemSpring);
   
    // CSharp
    TreeItem<BookCategory> itemCSharp = new TreeItem<BookCategory>(catCSharp);
    TreeItem<BookCategory> itemWinForm = new TreeItem<BookCategory>(catWinForm);
    itemCSharp.getChildren().addAll(itemWinForm);
   
 
    // Thêm vào root.
    rootItem.getChildren().addAll(itemJava,itemCSharp);
   

    TreeView<BookCategory> tree = new TreeView<BookCategory>(rootItem);
 
    // Ẩn phần tử gốc.
    tree.setShowRoot(false);
   
    StackPane root = new StackPane();
    root.setPadding(new Insets(5));
    root.getChildren().add(tree);

    primaryStage.setTitle("JavaFX TreeView (o7planning.org)");
    primaryStage.setScene(new Scene(root, 300, 250));
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }
}
 

4- Tree Cell Editors

JavaFX cho phép bạn hiệu chỉnh dữ liệu trên cây, tại các ô của cây bạn có thể sử dụng một trong các bộ hiệu chỉnh (Tree Cell Editors) sau:
 • CheckBoxTreeCell
 • ChoiceBoxTreeCell
 • ComboBoxTreeCell
 • TextFieldTreeCell
Các class ở trên đều mở rộng từ class TreeCell để vẽ ra (render) một thành phần điều khiển (Controls) bên trong một ô của cây khi người dùng sửa dữ liệu trên ô.
TreeView với CheckBox
Ví dụ dưới đây tạo một TreeView với các CheckBoxTreeItem. Bạn cần phải set Cell Factory cho treeView thông qua phương thức setCellFactory. Cell factory sử dụng để vẽ ra giao diện tại ô của cây.
Với các CheckBox:

treeView.setCellFactory(new Callback<TreeView<Layer>, TreeCell<Layer>>() {

  @Override
  public TreeCell<Layer> call(TreeView<Layer> param) {

    return new CheckBoxTreeCell<Layer>();
  }
});

// Hoặc:

treeView.setCellFactory( CheckBoxTreeCell.<Layer> forTreeView());
Xem ví dụ đầy đủ:
TreeViewCheckBoxDemo.java

package org.o7planning.javafx.treeview;

import org.o7planning.javafx.model.BookCategory;
import org.o7planning.javafx.model.Layer;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.CheckBoxTreeItem;
import javafx.scene.control.TreeCell;
import javafx.scene.control.TreeItem;
import javafx.scene.control.TreeView;
import javafx.scene.control.cell.CheckBoxTreeCell;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.stage.Stage;
import javafx.util.Callback;

public class TreeViewCheckBoxDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) {

    Layer layer0 = new Layer("Layers", false);

    Layer layer1 = new Layer("Wet Area", false);
    Layer layer2 = new Layer("Titles", true);
    Layer layer3 = new Layer("Logos", true);

 
    // Phần tử gốc
    TreeItem<Layer> rootItem = new TreeItem<Layer>(layer0);
    rootItem.setExpanded(true);

    // Item 1
    CheckBoxTreeItem<Layer> item1 = new CheckBoxTreeItem<Layer>(layer1);
    item1.setSelected(layer1.isSelected());

    // Item 2
    CheckBoxTreeItem<Layer> item2 = new CheckBoxTreeItem<Layer>(layer2);
    item1.setSelected(layer2.isSelected());

    // Item 3
    CheckBoxTreeItem<Layer> item3 = new CheckBoxTreeItem<Layer>(layer3);
    item1.setSelected(layer3.isSelected());

 
    // Thêm vào phần tử gốc.
    rootItem.getChildren().addAll(item1, item2, item3);

    TreeView<Layer> treeView = new TreeView<Layer>(rootItem);

 
    // Sét nhà máy tạo Cell (Vẽ ra cell trên cây).
    treeView.setCellFactory(new Callback<TreeView<Layer>, TreeCell<Layer>>() {

      @Override
      public TreeCell<Layer> call(TreeView<Layer> param) {

        return new CheckBoxTreeCell<Layer>();
      }
    });

    StackPane root = new StackPane();
    root.setPadding(new Insets(5));
    root.getChildren().add(treeView);

    primaryStage.setTitle("JavaFX TreeView (o7planning.org)");
    primaryStage.setScene(new Scene(root, 300, 250));
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }

}
Layer.java

package org.o7planning.javafx.model;

public class Layer {

  private String layerName;
  private boolean selected;

  public Layer() {

  }

  public Layer(String layerName, boolean selected) {
    this.layerName = layerName;
    this.selected = selected;
  }

  public String getLayerName() {
    return layerName;
  }

  public void setLayerName(String layerName) {
    this.layerName = layerName;
  }

  public boolean isSelected() {
    return selected;
  }

  public void setSelected(boolean selected) {
    this.selected = selected;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return this.layerName;
  }

}
TreeView với ChoiceBox
TreeViewChoiceBoxDemo.java

package org.o7planning.javafx.treeview;

import org.o7planning.javafx.model.XmlTag;

import javafx.application.Application;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.TextArea;
import javafx.scene.control.TreeCell;
import javafx.scene.control.TreeItem;
import javafx.scene.control.TreeView;
import javafx.scene.control.cell.ChoiceBoxTreeCell;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.stage.Stage;
import javafx.util.Callback;

public class TreeViewChoiceBoxDemo extends Application {

 @Override
 public void start(Stage primaryStage) {

   XmlTag tag0 = new XmlTag("div");
   XmlTag tag1 = new XmlTag("span");
   XmlTag tag2 = new XmlTag("font");
   XmlTag tag21 = new XmlTag("font");
   XmlTag tag3 = new XmlTag("color");


   // Phần tử gốc
   TreeItem<XmlTag> rootItem = new TreeItem<XmlTag>(tag0);
   rootItem.setExpanded(true);

   // Item 1
   TreeItem<XmlTag> item1 = new TreeItem<XmlTag>(tag1);

   // Item 2
   TreeItem<XmlTag> item2 = new TreeItem<XmlTag>(tag2);

   // Item 2.1
   TreeItem<XmlTag> item21 = new TreeItem<XmlTag>(tag21);
   item2.getChildren().add(item21);
   item2.setExpanded(true);


   // Thêm vào phần tử gốc.
   rootItem.getChildren().addAll(item1, item2);

   TextArea textArea = new TextArea();

   TreeView<XmlTag> treeView = new TreeView<XmlTag>(rootItem);
   treeView.setMaxHeight(180);
   treeView.setEditable(true);

   // Sét nhà máy tạo Cell (Vẽ ra cell trên cây).
   // treeView.setCellFactory( ChoiceBoxTreeCell.<XmlTag> forTreeView());

   treeView.setCellFactory(new Callback<TreeView<XmlTag>, TreeCell<XmlTag>>() {

     @Override
     public TreeCell<XmlTag> call(TreeView<XmlTag> param) {
     
       // ChoiceBox với 3 lựa chọn
       return new ChoiceBoxTreeCell<XmlTag>(tag1, tag2, tag3);
     }
   });

  
   // Thêm sự kiện cho item2, nó cũng có tác dụng với các Item con.

   item2.addEventHandler(TreeItem.<XmlTag> valueChangedEvent(),
       new EventHandler<TreeItem.TreeModificationEvent<XmlTag>>() {

         @Override
         public void handle(TreeItem.TreeModificationEvent<XmlTag> event) {

           textArea.appendText("Change to: " + event.getTreeItem().getValue().getTagName() + "\n");
         }

       });
   // Button
   Button button = new Button("Print Info");
  
   button.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

     @Override
     public void handle(ActionEvent event) {
       textArea.setText(null);
        textArea.appendText("Item0: "+ rootItem.getValue().getTagName());
        textArea.appendText("\nItem1: "+ item1.getValue().getTagName());
       textArea.appendText("\nItem2: "+ item2.getValue().getTagName());
       textArea.appendText("\nItem21: "+ item21.getValue().getTagName());
     }
   });
  
  
   VBox root = new VBox();
   root.setPadding(new Insets(5));
   root.setSpacing(5);
   root.getChildren().addAll(treeView, textArea,button);

   primaryStage.setTitle("JavaFX TreeView (o7planning.org)");
   primaryStage.setScene(new Scene(root, 450, 300));
   primaryStage.show();
 }

 public static void main(String[] args) {
   launch(args);
 }

}
XmlTag.java

package org.o7planning.javafx.model;

public class XmlTag {

  private String tagName;

  public XmlTag() {

  }

  public XmlTag(String tagName) {
    this.tagName = tagName;
  }

  public String getTagName() {
    return tagName;
  }

  public void setTagName(String tagName) {
    this.tagName = tagName;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "<"+this.tagName+">";
  }
  
}

Xem thêm các chuyên mục: