openplanning

Hướng dẫn và ví dụ JavaFX TextField

 1. JavaFX TextField
 2. Ví dụ TextField
 3. Các phương thức hữu ích

1. JavaFX TextField

Class TextField thực hiện một điều khiển giao diện người dùng (UI Control) chấp nhận và hiển thị đầu vào văn bản. Nó cung cấp khả năng tiếp nhận đầu vào văn bản từ một người sử dụng. Một class tương tự khác là PasswordField cho phép người dùng nhập mật khẩu, lớp này mở rộng lớp TextInput
Xem một vài phương thức hữu ích bạn có thể sử dụng với TextField.
 1. clear() - Xóa bỏ văn bản trên TextField.
 2. copy() - Copy đoạn text đang được bôi đen trên TextField vào Clipboard.
 3. cut() - Cắt một đoạn text đang được bôi đen trên TextField và lưu vào Clipboard, đồng thời di chuyển vị trí con trỏ.
 4. paste() - Dán nội dung text trên Clipboard vào TextField tại vị trí con trỏ, thay thế đoạn text đang được bôi đen nếu có.

2. Ví dụ TextField

TextFieldDemo.java
package org.o7planning.javafx.textfield;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.layout.FlowPane;
import javafx.stage.Stage;

public class TextFieldDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {

    TextField textField = new TextField("Tran");
    textField.setMinWidth(120);

    FlowPane root = new FlowPane();
    root.setPadding(new Insets(10));

    root.getChildren().add(textField);

    Scene scene = new Scene(root, 200, 100);

    primaryStage.setTitle("JavaFX TextField (o7planning.org)");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

3. Các phương thức hữu ích

Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng các phương thức clear(),copy(), paste(), cut(), chúng là các phương thức hữu ích của TextField.
TextFieldDemo2.java
package org.o7planning.javafx.textfield;

import javafx.application.Application;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.layout.FlowPane;
import javafx.stage.Stage;

public class TextFieldDemo2 extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {

    TextField textField = new TextField("This is a Text");
    textField.setMinWidth(180);

    // Clear
    Button buttonClear = new Button("Clear");
    buttonClear.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        textField.clear();
      }
    });

    // Copy
    Button buttonCopy = new Button("Copy");

 
    // Nhấn vào nút này không làm mất tiêu điểm (Focus) của thành phần khác.
    buttonCopy.setFocusTraversable(false);

    buttonCopy.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        textField.copy();
      }
    });

    // Cut
    Button buttonCut = new Button("Cut");
 
    // Nhấn vào nút này không làm mất tiêu điểm (Focus) của thành phần khác.
    buttonCut.setFocusTraversable(false);

    buttonCut.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        textField.cut();
      }
    });

    // Paste
    Button buttonPaste = new Button("Paste");
    buttonPaste.setFocusTraversable(false);
    buttonPaste.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        textField.paste();
      }
    });

    FlowPane root = new FlowPane();
    root.setPadding(new Insets(10));
    root.setVgap(5);
    root.setHgap(5);

    root.getChildren().addAll(textField, buttonClear,
        buttonCopy, buttonCut, buttonPaste);

    Scene scene = new Scene(root, 200, 100);

    primaryStage.setTitle("JavaFX TextField (o7planning.org)");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

Các hướng dẫn lập trình JavaFX

Show More