openplanning

Hướng dẫn và ví dụ JavaFX Line

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- JavaFX Line

Trong JavaFX, class Line sử dụng để vẽ ra một đoạn thẳng. Cũng giống như các class Rectangle, Circle, ... chúng đều mở rộng từ class Shape.

2- Ví dụ với Line

LineDemo.java

package org.o7planning.javafx.line;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.layout.AnchorPane;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.shape.Line;
import javafx.stage.Stage;

public class LineDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage stage) {

 
    // Một đoạn thẳng mô phỏng trục Ox
    Line oxLine1 = new Line(0, 0, 400, 0);

 
    // Độ rộng của đường
    oxLine1.setStrokeWidth(5);
    oxLine1.setStroke(Color.BLUE);

 
    // Một đoạn thẳng mô phỏng trục Oy
    Line oyLine = new Line(0, 0, 0, 200);
 
    // Độ rộng của đường
    oyLine.setStrokeWidth(5);
    oyLine.setStroke(Color.BLUEVIOLET);

 
    // Một đoạn thẳng khác.
    Line line = new Line();
    line.setStartX(100.0f);
    line.setStartY(200.0f);
    line.setEndX(300.0f);
    line.setEndY(70.0f);
    line.setStrokeWidth(10);
    line.setStroke(Color.PINK);

    AnchorPane root = new AnchorPane();
    root.setPadding(new Insets(15));

    final Scene scene = new Scene(root, 400, 250);

    scene.setFill(null);
    root.getChildren().addAll(oyLine, oxLine1, line);

    stage.setTitle("JavaFX Line (o7planning.org)");
    stage.setScene(scene);
    stage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }
}

3- Các thuộc tính của Line

smooth
Giá trị true nếu bạn muốn bật chức năng chống răng cưa (anti-aliasing), và false để tắt chức năng chống răng cưa (anti-aliasing).
strokeWidth
Sét độ rộng của đường.
stroke
Sử dụng phương thức setStroke để sét đặt mầu cho đường thẳng.

// Sét mầu sắc để vẽ đường thẳng.

line.setStroke(Color.RED);
Stroke Dash Array
LineStrokeDashArrayDemo.java

package org.o7planning.javafx.line;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.layout.AnchorPane;
import javafx.scene.shape.Line;
import javafx.stage.Stage;

public class LineStrokeDashArrayDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage stage) {

    Line line1 = new Line(20, 40, 270, 40);
    line1.getStrokeDashArray().addAll(25.0, 20.0, 5.0, 20.0);

    Line line2 = new Line(20, 60, 270, 60);
    line2.getStrokeDashArray().addAll(50.0, 40.0);

    Line line3 = new Line(20, 80, 270, 80);
    line3.getStrokeDashArray().addAll(25.0, 10.0);

    Line line4 = new Line(20, 100, 270, 100);
    line4.getStrokeDashArray().addAll(2.0);

    Line line5 = new Line(20, 120, 270, 120);
    line5.getStrokeDashArray().addAll(2.0, 21.0);

    AnchorPane root = new AnchorPane();
    root.setPadding(new Insets(5));

    final Scene scene = new Scene(root, 400, 250);

    root.getChildren().addAll(line1, line2, line3, line4, line5);

    stage.setTitle("JavaFX Line (o7planning.org)");
    stage.setScene(scene);
    stage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }
}
strokeDashOffset
stroke-dashoffset - Là một thuộc tính bổ xung cho thuộc tính stroke-dasharray, nó có khả năng để dịch chuyển điểm bắt đầu của dẫy các dash.
strokeLineCap
strokeLineCap - chỉ định hình dạng được sử dụng ở cuối đoạn. Có 3 kiểu dáng như hình dưới đây:
 • StrokeLineCap.BUTT
 • StrokeLineCap.ROUND
 • StrokeLineCap.SQUARE
strokeLineJoin
stroke-linejoin: Chỉ định hình dáng tại góc giao nhau giữa hai đoạn thẳng. Có 3 kiểu dáng:
 • StrokeLineJoin.MITER
 • StrokeLineJoin.BEVEL
 • StrokeLineJoin.ROUND
strokeMiterLimit
strokeMiterLimit - Là một giá trị nằm trong khoảng 0-1, nó được áp dụng trong trường hợp strokeLineJoin = StoreLineJoin.MITER.để giới hạn tỷ lệ giữa miterLenghstrokeWidth.
Khi góc giao nhau giữa hai đoạn thẳng càng nhỏ (Góc càng nhọn). Tỷ lệ giữa miterLengthstoreWidth có thể lớn hơn storeMiterLimit. Trong trường hợp đó kiểu dáng điểm giao nhau giữa hai đoạn thẳng sẽ chuyển từ "Miter-Join" sang "Bevel-Join".

Xem thêm các chuyên mục: