openplanning

Hướng dẫn sử dụng JavaFX Line

Xem thêm các chuyên mục:

1- JavaFX Line

Trong JavaFX, class Line sử dụng để vẽ ra một đoạn thẳng. Cũng giống như các class Rectangle, Circle, ... chúng đều mở rộng từ class Shape.

2- Ví dụ với Line

LineDemo.java
package org.o7planning.javafx.line;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.layout.AnchorPane;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.shape.Line;
import javafx.stage.Stage;

public class LineDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage stage) {

 
    // Một đoạn thẳng mô phỏng trục Ox
    Line oxLine1 = new Line(0, 0, 400, 0);

 
    // Độ rộng của đường
    oxLine1.setStrokeWidth(5);
    oxLine1.setStroke(Color.BLUE);

 
    // Một đoạn thẳng mô phỏng trục Oy
    Line oyLine = new Line(0, 0, 0, 200);
 
    // Độ rộng của đường
    oyLine.setStrokeWidth(5);
    oyLine.setStroke(Color.BLUEVIOLET);

 
    // Một đoạn thẳng khác.
    Line line = new Line();
    line.setStartX(100.0f);
    line.setStartY(200.0f);
    line.setEndX(300.0f);
    line.setEndY(70.0f);
    line.setStrokeWidth(10);
    line.setStroke(Color.PINK);

    AnchorPane root = new AnchorPane();
    root.setPadding(new Insets(15));

    final Scene scene = new Scene(root, 400, 250);

    scene.setFill(null);
    root.getChildren().addAll(oyLine, oxLine1, line);

    stage.setTitle("JavaFX Line (o7planning.org)");
    stage.setScene(scene);
    stage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }
}

3- Các thuộc tính của Line

smooth

Giá trị true nếu bạn muốn bật chức năng chống răng cưa (anti-aliasing), và false để tắt chức năng chống răng cưa (anti-aliasing).

strokeWidth

Sét độ rộng của đường.

stroke

Sử dụng phương thức setStroke để sét đặt mầu cho đường thẳng.
// Sét mầu sắc để vẽ đường thẳng.

line.setStroke(Color.RED);

Stroke Dash Array

LineStrokeDashArrayDemo.java
package org.o7planning.javafx.line;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.layout.AnchorPane;
import javafx.scene.shape.Line;
import javafx.stage.Stage;

public class LineStrokeDashArrayDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage stage) {

    Line line1 = new Line(20, 40, 270, 40);
    line1.getStrokeDashArray().addAll(25.0, 20.0, 5.0, 20.0);

    Line line2 = new Line(20, 60, 270, 60);
    line2.getStrokeDashArray().addAll(50.0, 40.0);

    Line line3 = new Line(20, 80, 270, 80);
    line3.getStrokeDashArray().addAll(25.0, 10.0);

    Line line4 = new Line(20, 100, 270, 100);
    line4.getStrokeDashArray().addAll(2.0);

    Line line5 = new Line(20, 120, 270, 120);
    line5.getStrokeDashArray().addAll(2.0, 21.0);

    AnchorPane root = new AnchorPane();
    root.setPadding(new Insets(5));

    final Scene scene = new Scene(root, 400, 250);

    root.getChildren().addAll(line1, line2, line3, line4, line5);

    stage.setTitle("JavaFX Line (o7planning.org)");
    stage.setScene(scene);
    stage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }
}

strokeDashOffset

stroke-dashoffset - Là một thuộc tính bổ xung cho thuộc tính stroke-dasharray, nó có khả năng để dịch chuyển điểm bắt đầu của dẫy các dash.

strokeLineCap

strokeLineCap - chỉ định hình dạng được sử dụng ở cuối đoạn. Có 3 kiểu dáng như hình dưới đây:
 • StrokeLineCap.BUTT
 • StrokeLineCap.ROUND
 • StrokeLineCap.SQUARE

strokeLineJoin

stroke-linejoin: Chỉ định hình dáng tại góc giao nhau giữa hai đoạn thẳng. Có 3 kiểu dáng:
 • StrokeLineJoin.MITER
 • StrokeLineJoin.BEVEL
 • StrokeLineJoin.ROUND

strokeMiterLimit

strokeMiterLimit - Là một giá trị nằm trong khoảng 0-1, nó được áp dụng trong trường hợp strokeLineJoin = StoreLineJoin.MITER.để giới hạn tỷ lệ giữa miterLenghstrokeWidth.
Khi góc giao nhau giữa hai đoạn thẳng càng nhỏ (Góc càng nhọn). Tỷ lệ giữa miterLengthstoreWidth có thể lớn hơn storeMiterLimit. Trong trường hợp đó kiểu dáng điểm giao nhau giữa hai đoạn thẳng sẽ chuyển từ "Miter-Join" sang "Bevel-Join".

Xem thêm các chuyên mục:

Có thể bạn quan tâm

Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.