openplanning

Hướng dẫn và ví dụ JavaFX Label

 1. JavaFX Label
 2. Ví dụ với Label
 3. Label với Icon
 4. Font, Color, Wrap và Hiệu ứng

1. JavaFX Label

Label là một thành phần giao diện (UI Component), nó có thể hiện thị text, biểu tượng hoặc cả hai.

2. Ví dụ với Label

Đây là ví dụ đơn giản với Label hiển thị nội dung text.
LabelDemo.java
package org.o7planning.javafx.label;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.layout.FlowPane;
import javafx.stage.Stage;

public class LabelDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {

    Label label = new Label("My Label");

    FlowPane root = new FlowPane();
    root.setPadding(new Insets(10));
    root.getChildren().add(label);

    Scene scene = new Scene(root, 200, 100);

    primaryStage.setTitle("JavaFX Label (o7planning.org)");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

3. Label với Icon

Label có thể hiển thị Icon hoặc đồng thời cả Text và Icon:
// Nguồn ảnh    
InputStream input= getClass().getResourceAsStream("/org/o7planning/javafx/icon/java-32.png");
Image image = new Image(input);
ImageView imageView = new ImageView(image);


// Tạo Label với nhãn và Icon
Label label = new Label("JavaFX", imageView);


// Tạo Label với nhãn.
Label label = new Label("JavaFX");

// Set Image Icon
label.setGraphics(imageView);
Xem ví dụ đầy đủ:
LabelIconDemo.java
package org.o7planning.javafx.label;

import java.io.InputStream;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.image.Image;
import javafx.scene.image.ImageView;
import javafx.scene.layout.FlowPane;
import javafx.stage.Stage;

public class LabelIconDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {
   
 
    // Nguồn ảnh   
    InputStream input= getClass().getResourceAsStream("/org/o7planning/javafx/icon/java-32.png");
    Image image = new Image(input);
    ImageView imageView = new ImageView(image);

    Label label = new Label("JavaFX");
 
    // Sét Image
    label.setGraphic(imageView);

    FlowPane root = new FlowPane();
    root.setPadding(new Insets(10));
    root.getChildren().add(label);

    Scene scene = new Scene(root, 200, 100);

    primaryStage.setTitle("JavaFX Label (o7planning.org)");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

4. Font, Color, Wrap và Hiệu ứng

Font
Bạn có thể sét đặt Font (Bao gồm tên Font và kích thước) cho Label thông qua phương thức setFont.
// Sử dụng Constructor để tạo đối tượng Font.
label1.setFont(new Font("Arial", 30));

// Sử dụng phương thwucs để tạo đối tượng Font.
label2.setFont(Font.font("Cambria", 32));
Color
Sử dụng phương thức setTextFill để sét đặt màu chữ cho Label.
// Sét đặt màu chữ.
label1.setTextFill(Color.web("#0076a3"));
Wrap
Đôi khi vùng không gian để hiển thị Label là không nhiều, trong khi nội dung text của Label dài, bạn cần phải wrap nó, nội dung text của label sẽ được hiển thị trên nhiều dòng. Bạn có thể sử dụng phương thức setWrapText(true):
Hiệu ứng:
Bạn có thể tạo một vài hiệu ứng đơn giản với Label, chẳng hạn xoay (rotate) label theo một góc nào đó. Di chuyển nó theo trục x hoặc y một đoạn, phóng to, thu nhỏ Label, khi di chuyển chuột trên bề mặt Label.
// Xoay 45 độ
label4.setRotate(45);

// Di chuyển trục Y 30 pixel.
label4.setTranslateY(30);

label5.setOnMouseEntered(new EventHandler<MouseEvent>() {
  @Override
  public void handle(MouseEvent e) {
    label5.setScaleX(1.5);
    label5.setScaleY(1.5);
  }
});

label5.setOnMouseExited(new EventHandler<MouseEvent>() {
  @Override
  public void handle(MouseEvent e) {
    label5.setScaleX(1);
    label5.setScaleY(1);
  }
});
Xem ví dụ đầy đủ:
LabelFullDemo.java
package org.o7planning.javafx.label;

import java.io.InputStream;

import javafx.application.Application;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.image.Image;
import javafx.scene.image.ImageView;
import javafx.scene.input.MouseEvent;
import javafx.scene.layout.FlowPane;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.text.Font;
import javafx.stage.Stage;

public class LabelFullDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {
 
    // Nguồn ảnh
    InputStream input = getClass().getResourceAsStream("/org/o7planning/javafx/icon/java-48.png");
    Image image = new Image(input);
    ImageView imageView = new ImageView(image);

    // ------ Label 1 -----
    Label label1 = new Label("Label with Text & Icon");

 
    // Sét Image
    label1.setGraphic(imageView);

    // ------ Label 2 -----
    Label label2 = new Label("Label With Font & Color");

    label2.setFont(Font.font("Cambria", 32));
    label2.setTextFill(Color.web("#0076a3"));

    // ------ Label 3 -----
    Label label3 = new Label("Long text label, wrap it!, using setWrapText(true)");
    label3.setMaxWidth(100);

    label3.setWrapText(true);

    // ------ Label 4 -----
    Label label4 = new Label("Rotate 45 degrees");
 
    // Xoay 45 độ
    label4.setRotate(45);
 
    // Di chuyển trục Y 30 pixel.
    label4.setTranslateY(30);

    // ------ Label 5 -----
    Label label5 = new Label("Scale me!!");

    label5.setOnMouseEntered(new EventHandler<MouseEvent>() {
      @Override
      public void handle(MouseEvent e) {
        label5.setScaleX(1.5);
        label5.setScaleY(1.5);
      }
    });

    label5.setOnMouseExited(new EventHandler<MouseEvent>() {
      @Override
      public void handle(MouseEvent e) {
        label5.setScaleX(1);
        label5.setScaleY(1);
      }
    });

    FlowPane root = new FlowPane();
    root.setPadding(new Insets(10));
    root.setHgap(10);
    root.setVgap(10);
    root.getChildren().addAll(label1, label2, label3, label4, label5);

    Scene scene = new Scene(root, 400, 250);

    primaryStage.setTitle("JavaFX Label (o7planning.org)");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

Các hướng dẫn lập trình JavaFX

Show More