openplanning

Hướng dẫn và ví dụ JavaFX Rectangle và Ellipse

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- JavaFX Rectangle

Class Rectangle là class giúp vẽ ra một hình chữ nhật, cũng giống như các class Line, Circle,. nó cũng mở rộng từ class Shape.
RectangleDemo.java

package org.o7planning.javafx.rectangle;

import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.shape.Rectangle;
import javafx.stage.Stage;

public class RectangleDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) {

    Rectangle rectangle = new Rectangle();
    rectangle.setX(20);
    rectangle.setY(50);
    rectangle.setWidth(200);
    rectangle.setHeight(150);
    rectangle.setFill(Color.BISQUE);

    Group root = new Group();
    root.getChildren().add(rectangle);

    Scene scene = new Scene(root, 400, 250, Color.WHITE);
    primaryStage.setTitle("JavaFX Rectangle (o7planning.org)");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

2- Hình chữ nhật góc tròn

RectangleRoundedCornerDemo.java

package org.o7planning.javafx.rectangle;

import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.shape.Rectangle;
import javafx.stage.Stage;

public class RectangleRoundedCornerDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) {

    Rectangle rectangle = new Rectangle();
    rectangle.setX(80);
    rectangle.setY(50);
    rectangle.setWidth(200);
    rectangle.setHeight(150);
    rectangle.setFill(Color.CADETBLUE);
    
    rectangle.setArcHeight(105);
    rectangle.setArcWidth(50);

    Group root = new Group();
    root.getChildren().add(rectangle);

    Scene scene = new Scene(root, 400, 250, Color.WHITE);
    primaryStage.setTitle("JavaFX Rectangle (o7planning.org)");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

3- JavaFX Ellipse

EllipseDemo.java

package org.o7planning.javafx.ellipse;

import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.shape.Ellipse;
import javafx.stage.Stage;

public class EllipseDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) {

    Group root = new Group();

    Ellipse ellipse = new Ellipse();
    ellipse.setCenterX(180.0f);
    ellipse.setCenterY(150.0f);
 
    // Bán kính theo trục X
    ellipse.setRadiusX(120.0f);
 
    // Bán kính theo trục Y
    ellipse.setRadiusY(80.0f);

    // Mầu nền
    ellipse.setFill(Color.CORNFLOWERBLUE);

    root.getChildren().add(ellipse);

    Scene scene = new Scene(root, 400, 250);

    primaryStage.setTitle("JavaFX Ellipse (o7planning.org)");

    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

4- Các hiệu ứng

Ví dụ xoay hình.
EllipseDemo2.java

package org.o7planning.javafx.ellipse;

import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.shape.Ellipse;
import javafx.stage.Stage;

public class EllipseDemo2 extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) {

    Group root = new Group();

    Ellipse ellipse = new Ellipse();
    ellipse.setCenterX(180.0f);
    ellipse.setCenterY(150.0f);
 
    // Bán kính theo trục X
    ellipse.setRadiusX(120.0f);
 
    // Bán kính theo trục Y
    ellipse.setRadiusY(80.0f);
 
    // Mầu nền
    ellipse.setFill(Color.CORNFLOWERBLUE);
   
    // Xoay một góc 30 độ
    ellipse.setRotate(30);

    root.getChildren().add(ellipse);

    Scene scene = new Scene(root, 400, 250);

    primaryStage.setTitle("JavaFX Ellipse (o7planning.org)");

    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

Xem thêm các chuyên mục: