openplanning

Hướng dẫn và ví dụ JavaFX Rectangle và Ellipse

 1. JavaFX Rectangle
 2. Hình chữ nhật góc tròn
 3. JavaFX Ellipse
 4. Các hiệu ứng

1. JavaFX Rectangle

Class Rectangle là class giúp vẽ ra một hình chữ nhật, cũng giống như các class Line, Circle,. nó cũng mở rộng từ class Shape.
RectangleDemo.java
package org.o7planning.javafx.rectangle;

import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.shape.Rectangle;
import javafx.stage.Stage;

public class RectangleDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) {

    Rectangle rectangle = new Rectangle();
    rectangle.setX(20);
    rectangle.setY(50);
    rectangle.setWidth(200);
    rectangle.setHeight(150);
    rectangle.setFill(Color.BISQUE);

    Group root = new Group();
    root.getChildren().add(rectangle);

    Scene scene = new Scene(root, 400, 250, Color.WHITE);
    primaryStage.setTitle("JavaFX Rectangle (o7planning.org)");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

2. Hình chữ nhật góc tròn

RectangleRoundedCornerDemo.java
package org.o7planning.javafx.rectangle;

import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.shape.Rectangle;
import javafx.stage.Stage;

public class RectangleRoundedCornerDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) {

    Rectangle rectangle = new Rectangle();
    rectangle.setX(80);
    rectangle.setY(50);
    rectangle.setWidth(200);
    rectangle.setHeight(150);
    rectangle.setFill(Color.CADETBLUE);
    
    rectangle.setArcHeight(105);
    rectangle.setArcWidth(50);

    Group root = new Group();
    root.getChildren().add(rectangle);

    Scene scene = new Scene(root, 400, 250, Color.WHITE);
    primaryStage.setTitle("JavaFX Rectangle (o7planning.org)");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

3. JavaFX Ellipse

EllipseDemo.java
package org.o7planning.javafx.ellipse;

import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.shape.Ellipse;
import javafx.stage.Stage;

public class EllipseDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) {

    Group root = new Group();

    Ellipse ellipse = new Ellipse();
    ellipse.setCenterX(180.0f);
    ellipse.setCenterY(150.0f);
 
    // Bán kính theo trục X
    ellipse.setRadiusX(120.0f);
 
    // Bán kính theo trục Y
    ellipse.setRadiusY(80.0f);

    // Mầu nền
    ellipse.setFill(Color.CORNFLOWERBLUE);

    root.getChildren().add(ellipse);

    Scene scene = new Scene(root, 400, 250);

    primaryStage.setTitle("JavaFX Ellipse (o7planning.org)");

    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

4. Các hiệu ứng

Ví dụ xoay hình.
EllipseDemo2.java
package org.o7planning.javafx.ellipse;

import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.shape.Ellipse;
import javafx.stage.Stage;

public class EllipseDemo2 extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) {

    Group root = new Group();

    Ellipse ellipse = new Ellipse();
    ellipse.setCenterX(180.0f);
    ellipse.setCenterY(150.0f);
 
    // Bán kính theo trục X
    ellipse.setRadiusX(120.0f);
 
    // Bán kính theo trục Y
    ellipse.setRadiusY(80.0f);
 
    // Mầu nền
    ellipse.setFill(Color.CORNFLOWERBLUE);
   
    // Xoay một góc 30 độ
    ellipse.setRotate(30);

    root.getChildren().add(ellipse);

    Scene scene = new Scene(root, 400, 250);

    primaryStage.setTitle("JavaFX Ellipse (o7planning.org)");

    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

Các hướng dẫn lập trình JavaFX

Show More