openplanning

Hướng dẫn và ví dụ JavaFX Menu

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- JavaFX Menu

Có một vài class giúp bạn tạo ra một ứng dụng với các Menu, chúng được liệt kê dưới đây:
MenuItem

 
CheckMenuItem

 
RadioMenuItem

 
SeparatorMenuItem

2- Ví dụ JavaFX Menu

Dưới đây là một ví dụ đơn giản tạo ra một MenuBar với các MenuMenuItem.
MenuDemo.java

package org.o7planning.javafx.menu;

import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Menu;
import javafx.scene.control.MenuBar;
import javafx.scene.control.MenuItem;
import javafx.scene.layout.BorderPane;
import javafx.stage.Stage;

public class MenuDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage stage) {
 
    // Tạo MenuBar
    MenuBar menuBar = new MenuBar();
   
 
    // Tạo các Menu
    Menu fileMenu = new Menu("File");
    Menu editMenu = new Menu("Edit");
    Menu helpMenu = new Menu("Help");
   
 
    // Tạo các MenuItem
    MenuItem newItem = new MenuItem("New");
    MenuItem openFileItem = new MenuItem("Open File");
    MenuItem exitItem = new MenuItem("Exit");
   
    MenuItem copyItem = new MenuItem("Copy");
    MenuItem pasteItem = new MenuItem("Paste");
   
    // Thêm các MenuItem vào Menu.
    fileMenu.getItems().addAll(newItem, openFileItem, exitItem);
    editMenu.getItems().addAll(copyItem, pasteItem);
 
    // Thêm các Menu vào MenuBar
    menuBar.getMenus().addAll(fileMenu, editMenu, helpMenu);
   
    BorderPane root = new BorderPane();
    root.setTop(menuBar);
    Scene scene = new Scene(root, 350, 200);
   
    stage.setTitle("JavaFX Menu (o7planning.org)");
    stage.setScene(scene);
    stage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

3- CheckMenuItem, RadioMenuItem và SeparatorMenuItem

Cũng giống như Button, bạn có thể tạo ra các MenuItem với text và Image. Trong một Menu có thể chứa các MenuItem, CheckMenuItem, RadioMenuItem hoặc sử dụng SeparatorMenuItem để phân cách các item.
MenuDemo2.java

package org.o7planning.javafx.menu;

import org.o7planning.javafx.utils.MyImageUtils;

import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.CheckMenuItem;
import javafx.scene.control.Menu;
import javafx.scene.control.MenuBar;
import javafx.scene.control.MenuItem;
import javafx.scene.control.RadioMenuItem;
import javafx.scene.control.SeparatorMenuItem;
import javafx.scene.control.ToggleGroup;
import javafx.scene.image.Image;
import javafx.scene.image.ImageView;
import javafx.scene.layout.BorderPane;
import javafx.stage.Stage;

public class MenuDemo2 extends Application {

  @Override
  public void start(Stage stage) {

 
    // Tạo MenuBar
    MenuBar menuBar = new MenuBar();

 
    // Tạo các Menu
    Menu fileMenu = new Menu("File");
    Menu editMenu = new Menu("Edit");
    Menu projectMenu = new Menu("Project");
    Menu helpMenu = new Menu("Help");
 
    // Tạo các MenuItem
    MenuItem newItem = new MenuItem("New");
    Image newImage = MyImageUtils.getImage("/org/o7planning/javafx/icon/new-16.png");
    newItem.setGraphic(new ImageView(newImage));

    MenuItem openFileItem = new MenuItem("Open File");
    // SeparatorMenuItem.
    SeparatorMenuItem separator= new SeparatorMenuItem();
    MenuItem exitItem = new MenuItem("Exit");

    MenuItem copyItem = new MenuItem("Copy");
    MenuItem pasteItem = new MenuItem("Paste");
   
    // CheckMenuItem
    CheckMenuItem buildItem = new CheckMenuItem("Build Automatically");
    Image buildImage = MyImageUtils.getImage("/org/o7planning/javafx/icon/build-16.png");
    buildItem.setGraphic(new ImageView(buildImage));
    buildItem.setSelected(true);

    // RadioMenuItem
    RadioMenuItem updateItem1 = new RadioMenuItem("Auto Update");
    RadioMenuItem updateItem2 = new RadioMenuItem("Ask for Update");
   
    ToggleGroup group = new ToggleGroup();
    updateItem1.setToggleGroup(group);
    updateItem2.setToggleGroup(group);
    updateItem1.setSelected(true);
   
 
    // Thêm các Menu Item vào các Menu
    fileMenu.getItems().addAll(newItem, openFileItem,separator, exitItem);
    editMenu.getItems().addAll(copyItem, pasteItem);
    projectMenu.getItems().add(buildItem);
    helpMenu.getItems().addAll(updateItem1,updateItem2);
 
    // Thêm các Menu vào MenuBar
    menuBar.getMenus().addAll(fileMenu, editMenu, projectMenu, helpMenu);

    BorderPane root = new BorderPane();
    root.setTop(menuBar);
    Scene scene = new Scene(root, 350, 200);

    stage.setTitle("JavaFX Menu (o7planning.org)");
    stage.setScene(scene);
    stage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}
MyImageUtils.java

package org.o7planning.javafx.utils;

import java.io.InputStream;

import javafx.scene.image.Image;

public class MyImageUtils {

  // sourcePath: /org/o7planning/javafx/icon/java-16.png
  public static Image getImage(String sourcePath) {
    InputStream input = null;
    try {
      Class<?> c = MyImageUtils.class;
      input = c.getResourceAsStream(sourcePath);
      Image img = new Image(input);
      return img;
    } finally {
      closeQuietly(input);
    }

  }

  private static void closeQuietly(InputStream is) {
    try {
      if (is != null) {
        is.close();
      }
    } catch (Exception e) {

    }
  }
}

4- Sự kiện và phím tắt của MenuItem

Với MenuItem, bạn có thể sử lý các sự kiện khi người dùng click vào nó và sét đặt các phím tắt (Accelerator) cho MenuItem. Ví dụ dưới đây sét đặt phím tắt Ctrl+X cho MenuItem "Exit". Người dùng có thể nhấn tổ hợp Ctrl + X thay cho việc click vào MenuItem "Exit" để thoát khỏi ứng dụng.

// Sét đặt phím tắt cho MenuItem Exit.
exitItem.setAccelerator(KeyCombination.keyCombination("Ctrl+X"));

// Thiết lập sự kiện khi người dùng chọn vào Exit.
exitItem.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

  @Override
  public void handle(ActionEvent event) {
    System.exit(0);
  }
});
Xem ví dụ đầy đủ:
MenuEventDemo.java

package org.o7planning.javafx.menu;

import javafx.application.Application;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Menu;
import javafx.scene.control.MenuBar;
import javafx.scene.control.MenuItem;
import javafx.scene.input.KeyCombination;
import javafx.scene.layout.BorderPane;
import javafx.stage.Stage;

public class MenuEventDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage stage) {
 
    // Tạo MenuBar
    MenuBar menuBar = new MenuBar();

 
    // Tạo các Menu
    Menu fileMenu = new Menu("File");
    Menu editMenu = new Menu("Edit");
    Menu helpMenu = new Menu("Help");
 
    // Tạo các MenuItem
    MenuItem newItem = new MenuItem("New");
    MenuItem openFileItem = new MenuItem("Open File");
    MenuItem exitItem = new MenuItem("Exit");
 
    // Sét đặt phím tắt cho MenuItem Exit.
    exitItem.setAccelerator(KeyCombination.keyCombination("Ctrl+X"));

    // Thiết lập sự kiện khi người dùng chọn vào Exit.
    exitItem.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        System.exit(0);
      }
    });

    // Add menuItems to the Menus
    // Thêm các MenuItem vào Menu.
    fileMenu.getItems().addAll(newItem, openFileItem, exitItem);

    // Add Menus to the MenuBar
    // Thêm các Menu vào MenuBar
    menuBar.getMenus().addAll(fileMenu, editMenu, helpMenu);

    BorderPane root = new BorderPane();
    root.setTop(menuBar);
    Scene scene = new Scene(root, 350, 200);

    stage.setTitle("JavaFX Menu (o7planning.org)");
    stage.setScene(scene);
    stage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}

5- JavaFX ContextMenu

Xem thêm:

Xem thêm các chuyên mục: