openplanning

Hướng dẫn và ví dụ JavaFX StackPane Layout

 1. StackPane Layout
 2. Ví dụ với StackPane
 3. Thiết kết StackPane với Scene Builder

1. StackPane Layout

StackPane là một bộ chứa, nó có thể chứa các thành phần giao diện khác, các thành phần con được sếp chồng nên nhau, tại một thời điểm bạn chỉ có thể nhìn thấy thành phần con nằm ở trên cùng của stack.
Các thành phần con được thêm vào mới nhất sẽ nằm ở phía trên cùng của Stack.
// Thêm một thành phần con vào Stack.

stackPane.getChildren().add(newChild);
Bạn có thể đưa một thành phần con bất kỳ nên phía trước (front) của Stack thông qua phương thức toFront(), hoặc đưa thành phần con xuống phía cuối của stack thông qua phương thức toBack().
// Tất cả các thành phần con của StackPane
ObservableList<Node> childs = stackPane.getChildren();

if (childs.size() > 1) {
  // Thành phần trên cùng.
  Node topNode = childs.get(childs.size()-1);
  topNode.toBack();
}

2. Ví dụ với StackPane

StackPaneDemo.java
package org.o7planning.javafx.stackpane;

import javafx.application.Application;
import javafx.collections.ObservableList;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.geometry.Pos;
import javafx.scene.Node;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.CheckBox;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.stage.Stage;

public class StackPaneDemo extends Application {

  private StackPane stackPane;

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {

    VBox root = new VBox();

    // StackPane
    stackPane = new StackPane();
   
 
    // Thêm Label vào StackPane
    Label label = new Label("I'm a Label");
    label.setStyle("-fx-background-color:yellow");
    label.setPadding(new Insets(5,5,5,5)); 
    stackPane.getChildren().add(label);
   
 
    // Thêm Button vào StackPane   
    Button button = new Button("I'm a Button");   
    button.setStyle("-fx-background-color: cyan");
    button.setPadding(new Insets(5,5,5,5));
    stackPane.getChildren().add(button);
   
 
    // Thêm CheckBox vào StackPane
    CheckBox checkBox = new CheckBox("I'm a CheckBox");
    checkBox.setOpacity(1);
    checkBox.setStyle("-fx-background-color:olive");
    checkBox.setPadding(new Insets(5,5,5,5));
   
    stackPane.getChildren().add(checkBox);
   
   
    //
    stackPane.setPrefSize(300, 150);
    stackPane.setStyle("-fx-background-color: Gainsboro;-fx-border-color: blue;");

    //
    root.getChildren().add(stackPane);

    Button controlButton = new Button("Change Top");

    root.getChildren().add(controlButton);
    root.setAlignment(Pos.CENTER);
    VBox.setMargin(stackPane, new Insets(10, 10, 10, 10));
    VBox.setMargin(controlButton, new Insets(10, 10, 10, 10));
    //

    Scene scene = new Scene(root, 550, 250);

    primaryStage.setTitle("StackPane Layout Demo");
    primaryStage.setScene(scene);

    controlButton.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        changeTop();
      }

    });

    primaryStage.show();
  }

  private void changeTop() {
    ObservableList<Node> childs = this.stackPane.getChildren();

    if (childs.size() > 1) {
      //
      Node topNode = childs.get(childs.size()-1);
      topNode.toBack();
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }

}
Chạy ví dụ:
Thông thường bạn chỉ hiển thị thành phần con phía trên cùng của StackPane, và ẩn các thành phần con khác. Sử dụng phương thức Node.setVisible(visible). Xem ví dụ minh họa:
StackPaneDemo2.java
package org.o7planning.javafx.stackpane;

import javafx.application.Application;
import javafx.collections.ObservableList;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.geometry.Pos;
import javafx.scene.Node;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.CheckBox;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.stage.Stage;

public class StackPaneDemo2 extends Application {

 private StackPane stackPane;

 @Override
 public void start(Stage primaryStage) throws Exception {

   VBox root = new VBox();

   // StackPane
   stackPane = new StackPane();

   // Thêm Label vào StackPane
   Label label = new Label("I'm a Label");
   label.setStyle("-fx-background-color:yellow");
   label.setPadding(new Insets(5,5,5,5));

   // Ẩn label này.
   label.setVisible(false);
  
   stackPane.getChildren().add(label);
  

   // Thêm Button vào StackPane   
   Button button = new Button("I'm a Button");   
   button.setStyle("-fx-background-color: cyan");
   button.setPadding(new Insets(5,5,5,5));
 
   // Ẩn button này.
   button.setVisible(false);
  
   stackPane.getChildren().add(button);
  

   // Thêm CheckBox vào StackPane
   CheckBox checkBox = new CheckBox("I'm a CheckBox");
   checkBox.setOpacity(1);
   checkBox.setStyle("-fx-background-color:olive");
   checkBox.setPadding(new Insets(5,5,5,5));

   // Hiển thị checkBox (mặc định).
   checkBox.setVisible(true);
  
   stackPane.getChildren().add(checkBox);
  
  
   //
   stackPane.setPrefSize(300, 150);
   stackPane.setStyle("-fx-background-color: Gainsboro;-fx-border-color: blue;");

   //
   root.getChildren().add(stackPane);

   Button controlButton = new Button("Change Top");

   root.getChildren().add(controlButton);
   root.setAlignment(Pos.CENTER);
   VBox.setMargin(stackPane, new Insets(10, 10, 10, 10));
   VBox.setMargin(controlButton, new Insets(10, 10, 10, 10));
   //

   Scene scene = new Scene(root, 550, 250);

   primaryStage.setTitle("StackPane Layout Demo 2");
   primaryStage.setScene(scene);

   controlButton.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

     @Override
     public void handle(ActionEvent event) {
       changeTop();
     }

   });

   primaryStage.show();
 }

 private void changeTop() {
   ObservableList<Node> childs = this.stackPane.getChildren();

   if (childs.size() > 1) {
     //
     Node topNode = childs.get(childs.size()-1);

     // Node này sẽ được đưa lên phía trước.
     Node newTopNode = childs.get(childs.size()-2);
        
     topNode.setVisible(false);
     topNode.toBack();
    
     newTopNode.setVisible(true);
   }
 }

 public static void main(String[] args) {
   launch(args);
 }

}
Chạy ví dụ:

3. Thiết kết StackPane với Scene Builder

 • File/New/Other..

Các hướng dẫn lập trình JavaFX

Show More