openplanning

Hướng dẫn và ví dụ JavaFX Tooltip

 1. JavaFX Tooltip
 2. Ví dụ Tooltip
 3. Hiển thị nội dung HTML trên Tooltip
 4. Hiển thị Graphics trên Tooltip

1. JavaFX Tooltip

JavaFX Tooltip là một thành phần giao diện được sử dụng để hiển thị thêm thông tin cho một thành phần giao diện (UI control) khác, khi bạn di chuyển con chuột trên bề mặt của thành phần này.
TextField field_userName= new TextField();

Tooltip tooltip_userName=new Tooltip("Enter user name");

// Set tooltip
field_userName.setTooltip(tooltip_userName);

// Hoặc sử dụng Tooltip.install
Tooltip.install(field_userName, tooltip_userName);

// Hủy bỏ tooltip
Tooltip.uninstall(field_userName, tooltip_userName);

2. Ví dụ Tooltip

TooltipDemo.java
package org.o7planning.javafx.tooltip;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.PasswordField;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.control.Tooltip;
import javafx.scene.layout.GridPane;
import javafx.stage.PopupWindow.AnchorLocation;
import javafx.stage.Stage;

public class TooltipDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage stage) {

    GridPane root= new GridPane();
    root.setHgap(5);
    root.setVgap(5);
    root.setPadding(new Insets(5));
   
    // User Name
    root.add(new Label("User Name"), 0, 0);
    TextField field_userName= new TextField();
    root.add(field_userName, 1, 0);
   
    Tooltip tooltip_userName=new Tooltip("Enter user name");
    field_userName.setTooltip(tooltip_userName);
   
   
    // Password
    root.add(new Label("Password"), 0, 1);
    PasswordField field_password= new PasswordField();
   
    Tooltip tooltip_password=new Tooltip("Enter Password");
    field_password.setTooltip(tooltip_password);
   
    root.add(field_password, 1, 1);
   
 
    // Tạo một Button
    Button button_login = new Button("Submit");
    Tooltip tooltip_login =new Tooltip("Login to Application");
 
    // Sét vị trí hiển thị Tooltip
    tooltip_login.setAnchorLocation(AnchorLocation.WINDOW_BOTTOM_LEFT);
    button_login.setTooltip(tooltip_login);
   
   
    root.add(button_login, 1, 2);    
   
   
    Scene scene = new Scene(root, 350, 200);    

    stage.setTitle("Tooltip Demo (o7planning.org)");
    stage.setScene(scene);
    stage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }
 
}
Chạy ví dụ:

3. Hiển thị nội dung HTML trên Tooltip

TooltipHtmlDemo.java
package org.o7planning.javafx.tooltip;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.ContentDisplay;
import javafx.scene.control.Tooltip;
import javafx.scene.layout.FlowPane;
import javafx.scene.web.WebEngine;
import javafx.scene.web.WebView;
import javafx.stage.Stage;


public class TooltipHtmlDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage stage) {

    FlowPane root = new FlowPane();
    root.setHgap(5);
    root.setVgap(5);
    root.setPadding(new Insets(25));

 
    // Tạo một Button
    Button button = new Button("Button");
 
    // Mô phỏng một trình duyệt
    WebView webView = new WebView();
    WebEngine webEngine = webView.getEngine();
    webEngine.loadContent
    (
      "<h3>Note:</h3> This is a Button"
    );

    Tooltip tooltip = new Tooltip();
    tooltip.setPrefSize(200, 100);
    tooltip.setContentDisplay(ContentDisplay.GRAPHIC_ONLY);
   
 
    // Sét nội dung tooltip từ webView.
    tooltip.setGraphic(webView);
 
    // Set tooltip cho button (giống với button.setTooltip) 
    Tooltip.install(button, tooltip);

    root.getChildren().add(button);

    Scene scene = new Scene(root, 350, 200);

    stage.setTitle("Tooltip Html Demo (o7planning.org)");
    stage.setScene(scene);
    stage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}
Chạy ví dụ:

4. Hiển thị Graphics trên Tooltip

Tooltip cho phép hiển thị đồ họa (Graphics) trên nội dung của nó thông qua phương thức tooltip.setGraphic().
// tooltip.setGraphic(Node):

tooltip.setGraphic(new Button("This is a button in tooltip"));
Ví dụ:
TooltipGraphicDemo.java
package org.o7planning.javafx.tooltip;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.ContentDisplay;
import javafx.scene.control.Tooltip;
import javafx.scene.layout.FlowPane;
import javafx.stage.Stage;

public class TooltipGraphicDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage stage) {

    FlowPane root = new FlowPane();
    root.setHgap(5);
    root.setVgap(5);
    root.setPadding(new Insets(25));

 
    // Tạo một Button
    Button button = new Button("Button");

    Tooltip tooltip = new Tooltip();
    tooltip.setPrefSize(200, 100);
    tooltip.setContentDisplay(ContentDisplay.GRAPHIC_ONLY);

 
    // Sét nội dung tooltip.
    tooltip.setGraphic(new Button("Button in a Tooltip"));
 
    // Set tooltip cho button (giống với button.setTooltip)
    Tooltip.install(button, tooltip);

    root.getChildren().add(button);

    Scene scene = new Scene(root, 350, 200);

    stage.setTitle("Tooltip Graphic Demo (o7planning.org)");
    stage.setScene(scene);
    stage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

}
Chạy ví dụ:

Các hướng dẫn lập trình JavaFX

Show More