openplanning

Hướng dẫn và ví dụ JavaFX ToggleButton

 1. JavaFX ToggleButton
 2. Ví dụ ToggleButton

1. JavaFX ToggleButton

ToggleButton là một Button có 2 trạng thái, được lựa chọn hoặc không được lựa chọn.
Các ToggleButton có thể được đặt trong một nhóm (Toggle Group), các ToggleButton trong cùng một nhóm tại một thời điểm chỉ có nhiều nhất 1 Button được chọn, nếu một Button được chọn, các button khác trong nhóm sẽ bị mất lựa chọn (deselected).

2. Ví dụ ToggleButton

ToggleButtonDemo.java
package org.o7planning.javafx.togglebutton;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.ToggleButton;
import javafx.scene.control.ToggleGroup;
import javafx.scene.layout.HBox;
import javafx.stage.Stage;

public class ToggleButtonDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage stage) {

    // Hbox layout
    HBox root = new HBox();
    root.setPadding(new Insets(10));
    root.setSpacing(5);
 
    // Giới tính
    root.getChildren().add(new Label("Your gender:"));

    // Creating a ToggleGroup
    // Tạo ToggleGroup
    ToggleGroup group = new ToggleGroup();

    // Creating new Toggle buttons.
    ToggleButton maleButton = new ToggleButton("Male");
    ToggleButton femaleButton = new ToggleButton("Female");
 
    // Set đặt nhóm.
    // Trong một nhóm, nhiều nhất chỉ có 1 button được chọn.
    maleButton.setToggleGroup(group);
    femaleButton.setToggleGroup(group);

    maleButton.setUserData("I am a Male");
    femaleButton.setUserData("I am a Female");

    maleButton.setSelected(true);

    root.getChildren().addAll(maleButton, femaleButton);

    Scene scene = new Scene(root, 450, 300);

    stage.setTitle("ToggleButton (o7planning.org)");
    stage.setScene(scene);
    stage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }

}

Các hướng dẫn lập trình JavaFX

Show More