openplanning

Hướng dẫn và ví dụ JavaFX ToggleButton

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- JavaFX ToggleButton

ToggleButton là một Button có 2 trạng thái, được lựa chọn hoặc không được lựa chọn.
Các ToggleButton có thể được đặt trong một nhóm (Toggle Group), các ToggleButton trong cùng một nhóm tại một thời điểm chỉ có nhiều nhất 1 Button được chọn, nếu một Button được chọn, các button khác trong nhóm sẽ bị mất lựa chọn (deselected).

2- Ví dụ ToggleButton

ToggleButtonDemo.java

package org.o7planning.javafx.togglebutton;

import javafx.application.Application;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.ToggleButton;
import javafx.scene.control.ToggleGroup;
import javafx.scene.layout.HBox;
import javafx.stage.Stage;

public class ToggleButtonDemo extends Application {

  @Override
  public void start(Stage stage) {

    // Hbox layout
    HBox root = new HBox();
    root.setPadding(new Insets(10));
    root.setSpacing(5);
 
    // Giới tính
    root.getChildren().add(new Label("Your gender:"));

    // Creating a ToggleGroup
    // Tạo ToggleGroup
    ToggleGroup group = new ToggleGroup();

    // Creating new Toggle buttons.
    ToggleButton maleButton = new ToggleButton("Male");
    ToggleButton femaleButton = new ToggleButton("Female");
 
    // Set đặt nhóm.
    // Trong một nhóm, nhiều nhất chỉ có 1 button được chọn.
    maleButton.setToggleGroup(group);
    femaleButton.setToggleGroup(group);

    maleButton.setUserData("I am a Male");
    femaleButton.setUserData("I am a Female");

    maleButton.setSelected(true);

    root.getChildren().addAll(maleButton, femaleButton);

    Scene scene = new Scene(root, 450, 300);

    stage.setTitle("ToggleButton (o7planning.org)");
    stage.setScene(scene);
    stage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }

}

Xem thêm các chuyên mục: