openplanning

Hướng dẫn và ví dụ JavaScript Web Cookie

 1. Web Cookie là gì?
 2. Cookie được lưu trữ tại đâu?
 3. Xem Cookie trên trình duyệt
 4. ECMAScript Cookie

1. Web Cookie là gì?

Như bạn đã biết các trình duyệt Web và máy chủ (Server) liên lạc với nhau thông qua giao thức HTTP. Khi bạn sử dụng truy cập vào một website từ trình duyệt, yêu cầu của bạn sẽ đươc gửi đến máy chủ và máy chủ trả về cho trình duyệt nội dung để hiển thị.
Cookie là một kỹ thuật giúp một website lưu trữ một vài thông tin trên máy tính của bạn, nó sẽ lưu lại các thông tin, dấu vết mà bạn đã từng truy cập vào website đó.
Để đơn giản hãy xem một tình huống sau:
Bạn truy cập vào một website nào đó mà trước đó bạn chưa từng truy cập, chẳng hạn foo.com. Giả sử website này hỗ trợ 3 ngôn ngữ Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Tiếng Việt. Vì bạn chưa từng truy cập vào website này trước đó nên giao diện Tiếng Anh mặc định sẽ được hiển thị. Bạn thiết lập lại ngôn ngữ khác để hiện thị chẳng hạn Tiếng Pháp. Máy chủ đáp ứng yêu cầu đó của bạn, đồng thời nó cũng gửi đến trình duyệt một Cookie chứa thông ngôn ngữ ưa thích của bạn - Tiếng Pháp.
Bạn tắt máy tính và ghé thăm website này vào ngày hôm sau. Khi yêu cầu gửi đến máy chủ, các Cookie đã được lưu trữ trên máy tính của bạn sẽ được gửi kèm với yêu cầu, nó giúp máy chủ xác định được ngôn ngữ ưu thích của bạn và trả về nội dung theo đúng ngôn ngữ đó.
Vậy Web Cookie là gì?
 • Cookie là một mẩu văn bản nhỏ, được tạo ra (generate) bởi Web Server gửi đến trình duyệt của bạn. Cookie có thể được lưu trữ trên bộ nhớ hoặc lưu trữ dưới dạng các tập tin trên máy tính của người dùng. Các Cookie cũng có thể được tạo ra bởi Javascript chạy trên trình duyệt của bạn.
 • Các Cookie đã được lưu trữ tại phía người dùng sẽ được gửi kèm với yêu cầu mỗi khi người dùng truy cập vào một trang (page) bất kỳ của website đó.
Thông tin chính của Cookie là một cặp Name/Value (Tên/Giá trị). Ví dụ:
SessionID = AAA22311
languagePreference = FR
headerColor = BLUE
Kỹ thuật Cookie thường được sử dụng trong các website thương mại điện tử (e-commerce). Người dùng mua hàng trên website này, các mặt hàng mà người dùng mua được lưu trữ trên giỏ hàng (Cart). Trong lần đầu tiên truy cập người mua hàng (Trình duyệt) sẽ nhận được một SessionId duy nhất (Không trùng lặp với các người dùng khác). Mỗi SesionId được gắn với một giỏ hàng được quản lý trên Web Server. Mẩu thông tin SessionId/Value chính là một Cookie được lưu trữ trên máy tính của người dùng. Mỗi lần người dùng tạo ra một yêu cầu mới Cookie này luôn được đính kèm theo yêu cầu, giúp Web Server phân biệt các người dùng khác nhau.
Một Cookie bao gồm những gì?
Một Cookie là một bản ghi dữ liệu đơn giản được truyền từ trình duyệt tới Web Server và ngược lại, nó có cấu trúc giống dưới đây:
SSID=Ap4P…GTEq; Domain=foo.com; Path=/; Expires=Wed, 13 Jan 2021 22:23:01 GMT; Secure;

HSID=AYQEVn…DKrdst; Domain=.foo.com; Path=/; Expires=Wed, 13 Jan 2021 22:23:01 GMT; HttpOnly

HSID=AYQEVn…DKrdst; Domain=foo.com; Path=/; Max-Age=300; HttpOnly
Attribute
Ý nghĩa
Name=Value
Tên của Cookie và giá trị của nó.
Domain
Tên miền của website.
Expires
Chỉ rõ ngày tháng và thời gian mà Cookie này sẽ hết hạn (Expiry). Nếu Cookie không được thiết lập Expires & Max-Age nó sẽ hết hạn ngay sau khi người dùng thoát khỏi trình duyệt.
Max-Age
Thời gian tính bằng giây mà Cookie này sẽ tồn tại kể từ khi nó được tạo ra. Nếu Cookie có cả 2 thông tin Expires & Max-Age thì Max-Age sẽ được ưu tiên hơn.
Path
Đây là đường dẫn tới thư mục hoặc trang (page) đã thiết lập Cookie này. Nó có thể là rỗng (blank) nếu bạn muốn truy cập vào Cookie này tại mọi thư mục hoặc mọi trang (page).
Secure
Nếu có attribute này nghĩa là chỉ các máy chủ bảo mật (Secure) mới có thể truy cập vào Cookie này.
HttpOnly
Nếu có attribute này nghĩa là chỉ có thể thao tác với Cookie này tại phía Server. Nhưng không thể thao tác với Cookie này bởi Javascript trên trình duyệt.
 • Domain=foo.com: Chỉ tên miền foo.com được thao tác với Cookie này.
 • Domain=.foo.com: Tên miền foo.com và tất cả các tên miền con của nó (Chẳng hạn abc.foo.com) có thể thao tác với Cookie này.

2. Cookie được lưu trữ tại đâu?

Các Cookie có thể được lưu trữ trên bộ nhớ hoặc trên các tập tin. Trong phần này tôi chỉ đề cập tới các Cookie được lưu trữ trong các tập tin trên máy tính của người dùng.
IE (Internet Explorer)
Với trình duyệt IE, các Cookie của cùng một website được lưu trữ trong cùng 1 tập tin. Và bạn có thể tìm thấy chúng trong thư mục giống dưới đây:
 • C:\Users\{CurrentUser}\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies
Nội dung trong tập tin này khá khó hiểu, nhưng bạn không cần quan tâm tới nó:
Chrome
Chrome sử dụng cơ sở dữ liệu SQLite để lưu trữ các bản ghi Cookie, cụ thể nó lưu trữ trong tập tin có tên Cookies, mà bạn có thể nhìn thấy trong thư mục giống như sau:
 • Windows: C:\Users\{CurrentUser}\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
 • Mac OS: ~/Library/Application Support/Google/Chrome/Default

3. Xem Cookie trên trình duyệt

Để xem Cookie trên trình duyệt rất đơn giản. Chẳng hạn với trình duyệt Chrome:

4. ECMAScript Cookie

Về cơ bản có 2 cách để bạn làm việc với các Cookie:
 • Thao tác với các Cookie tại Server.
 • Thao tác với các Cookie bằng Javascript chạy trên trình duyệt của người dùng.
SSID=Ap4P…GTEq; Domain=foo.com; Path=/; Expires=Wed, 13 Jan 2021 22:23:01 GMT; Secure;

HSID=AYQEVn…DKrdst; Domain=.foo.com; Path=/; Expires=Wed, 13 Jan 2021 22:23:01 GMT; HttpOnly

HSID=AYQEVn…DKrdst; Domain=foo.com; Path=/; Max-Age=300; HttpOnly
Tại trình duyệt của người dùng, sử dụng Javascript (ECMAScript) bạn chỉ có thể thao tác với các Cookie không có thuộc tính HttpOnly.
Dưới đây là một ví dụ xử lý Cookie sử dụng Javascript.
cookie-example.html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Cookie example</title>
   <script type="text/javascript" src="cookie-example.js"></script>
  </head>
  <body onload="readCookie()">
   Your Name: <input type="text" name="fullName" id="fullName" />
   <br/>
   Fovorite Color:
   <select name="favoriteColor" id="favoriteColor">
     <option value="red">Red</option>
     <option value="blue">Blue</option>
     <option value="green">Green</option>
   </select>
   <br>
   <button onclick="writeCookies()">Write Cookies</button>
   <button onclick="killCookies()">Kill Cookies</button>
   <br/><br/>
   <!-- Read Cookie Results: -->
   <hr />
   Read Cookie Results:
   <div id="logArea" style="border:1px solid #ccc;padding: 5px;height:150px;">
   </div>
   <button value = "Get Cookie" onclick = "readCookie()">Read cookies</button>
  </body>
</html>
cookie-example.js
// maxAge: Seconds
function writeCookies(maxAge) {
  let expires = new Date();
  expires.setSeconds(expires.getSeconds() + maxAge);

  let selectedColor = document.getElementById("favoriteColor").value;
  let cookie1 = "favoriteColor=" + selectedColor + ";";
  cookie1 += "Expires=" + expires.toUTCString() + ";";
  cookie1 += "Path=/"; // Path: Required in Chrome!!

  // Write Cookie 1
  document.cookie = cookie1;


  let fullName = document.getElementById("fullName").value;
  let cookie2 = "fullName=" + fullName + ";";
  cookie2 += "Max-Age=" + maxAge + ";"; // Seconds
  cookie2 += "Path=/"; // Path: Required in Chrome!!

  // Write Cookie 2
   document.cookie = cookie2;
  alert("Write Successful!");
}

function killCookies() {
  writeCookies(0);
}

function readCookie() {
  var allCookies = document.cookie;

  let logText = "All Cookies : " + allCookies + "<br/>";

  // Get all the cookies pairs in an array
  let cookieArray = allCookies.split(';');

  // Now take key value pair out of this array
  for (var i = 0; i < cookieArray.length; i++) {
    let kvArray = cookieArray[i].split('=');

    logText += "Cookie name: " + kvArray[0] + "<br/>";
    logText += "Cookie value: " + kvArray[1] + "<br/>";
  }

  document.getElementById("logArea").innerHTML = logText;
}
Bạn có thể test ví dụ này bằng cách chạy trực tiếp tập tin cookie-example.html trên trình duyệt Firefox. Với trình duyệt Chrome bạn phải chạy tập tin này trên một HTTP Server.
Nhập tên và chọn mầu sắc mà bạn ưa thích trên Form, sau đó nhấn nút "Write Cookies". Các Cookie sẽ được tạo ra và lưu vào máy tính của người dùng.

Các hướng dẫn ECMAScript, Javascript

Show More