openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Javascript ChangeEvent

 1. ChangeEvent

1. ChangeEvent

Sự kiện change xẩy ra trong các tình huống sau:
 • Người dùng check/uncheck trên <input type="checkbox">.
 • Người dùng thay đổi trên <input type="radio">.
 • Người dùng thay đổi giá trị của <input> (file, color, range).
 • Người dùng thay đổi nội dung của <input> (text, number, email, password, tel, time, week, month, date, datetime-local, search, url), sau đó focus sang nơi khác.
 • Người dùng thay đổi nội dung của <textarea>, sau đó focus sang nơi khác.
 • Người dùng thay đổi lựa chọn (option) trên phần tử <select>.
ChangeEvent thừa kế tất cả các thuộc tính (property) và phương thức của interface Event.
 • Hướng dẫn và ví dụ Javascript Event
Ví dụ với sự kiện change:
changeevents-elements-example.html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>ChangeEvent Example</title>
   <meta charset="UTF-8">

   <style>.title {font-weight:bold;}</style>

   <script>
     function changeHandler(evt) {
      alert("Changed!");
     }
   </script>

  </head>
  <body>

   <h2>ChangeEvent example</h2>

   <p class="title">Input (checkbox, radio):</p>
   <input type="checkbox" onchange ="changeHandler(event)"/>
   <input type="radio" name ="gender" value="M" onchange ="changeHandler(event)"/>
   <input type="radio" name ="gender" value="F" onchange ="changeHandler(event)"/>

   <p class="title">Input (range):</p>
   <input type="range" min ="1" max="10" onchange ="changeHandler(event)"/>

   <p class="title">Input (color):</p>
   <input type="color" onchange ="changeHandler(event)"/>

   <p class="title">Input (file):</p>
   <input type="file" onchange ="changeHandler(event)"/>


   <p class="title">Input (image, hidden, buton, submit, reset):</p>
    - (Not support 'change' event)

   <p class="title">Input (text, number, email, password, tel, time, week, month, date, datetime-local, search, url):</p>
   <input type="text" onchange ="changeHandler(event)"/>

   <p class="title">Textarea element</p>
   <textarea onchange ="changeHandler(event)" rows="3" cols="30"></textarea>

   <p class="title">Select:</p>
   <select onchange ="changeHandler(event)">
     <option value ="en">English</option>
     <option value ="de">German</option>
     <option value ="vi">Vietnamese</option>
   </select>

   <p id="log-div"></p>


  </body>
</html>
Ví dụ với sự kiện change trên phần tử <select>:
changeevents-select-example.html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>ChangeEvent Example</title>
   <meta charset="UTF-8">

   <script>
     function changeHandler(evt) {
      alert("Language: " + evt.target.value);
     }
   </script>

  </head>
  <body>

   <h2>ChangeEvent example</h2>

   <p class="title">Select Language:</p>
   <select onchange ="changeHandler(event)">
     <option value ="en">English</option>
     <option value ="de">German</option>
     <option value ="vi">Vietnamese</option>
   </select>


  </body>
</html>
Event: change vs input
Bạn có thể cân nhắc sử dụng sự kiện input vì nó khá giống với sự kiện change:
 • Sự kiện input xẩy ra ngay sau khi giá trị của một phần tử thay đổi, mà không yêu cầu phần tử phải mất focus.
 • Sự kiện input hỗ trợ các phần tử với thuộc tính (attribute) contenteditable="true". Trong khi sự kiện change chỉ hỗ trợ các phần tử <input>, <texarea>, <select>.

Các hướng dẫn ECMAScript, Javascript

Show More