openplanning

Giới thiệu về Javascript HTML5 Canvas API

 1. HTML5 Canvas
 2. Một vài ví dụ với Canvas

1. HTML5 Canvas

Trước khi HTML5 ra đời, các lập trình viên muốn sử dụng đồ họa (graphic) hoặc hoạt hình (animation) trên website họ phải nhúng một sản phẩm của bên thứ ba (third party), chẳng hạn như Flash, Java Applet,.. Mặc dù điều này có thể giải quyết được vấn đề tuy nhiên website trở lên nặng nề hơn và có điều gì đó mà bạn cảm thấy chưa thực sự hài lòng.
HTML5 ra đời, nó giới thiệu rất nhiều tính năng và các thẻ mới, bao gồm phần tử <canvas>. Phần tử <canvas> tạo ra một khu vực hình chữ nhật, và bạn cần sử dụng Javascript để vẽ lên khu vực đó.
Canvas sẵn có dưới dạng API, và nó được hỗ trợ bởi những trình duyệt hiện đại. Hơn nữa, nó tương thích đa nền tảng (multiple platforms). Nhờ đó, bạn có thể tạo ra ứng dụng một lần, và triển khai lên nhiều nền tảng khác nhau – PC hay các thiết bị di động.
Như vậy, bạn có thể tạo ra một trò chơi như thế này chỉ với Javascript:
Các trình duyệt hỗ trợ phần tử <canvas>:

2. Một vài ví dụ với Canvas

Trong phần này tôi giới thiệu với các bạn một vài ví dụ sử dụng HTML5 Canvas, mục đích chính là giúp bạn hình dung được những gì bạn có thể làm với HTML5 Canvas.
<canvas>
Theo mặc định, phần tử <canvas> tạo ra một khu vực hình chữ nhật không có viền và không có nội dung. Bạn có thể thiết lập chiều rộng và chiều cao cho <canvas> bằng cách sử dụng các thuộc tính (attribute) width, height. Nếu các thuộc tính width, height không được chỉ định chúng sẽ có giá trị mặc định là 300px, 150px.
first-canvas-example.html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>Canvas</title>
   <meta charset="UTF-8">
  </head>
  <body>
    <h1>HTML5 Canvas</h1>
    <canvas style="border:1px solid black" width=280 height=150>
      Your browser does not support the HTML5 Canvas.
    </canvas>
  </body>
</html>
Ví dụ vẽ một hình tròn trên Canvas:
function drawCircle() {
  var c = document.getElementById("myCanvas");
  var ctx = c.getContext("2d");
  ctx.beginPath();
  ctx.arc(95, 50, 40, 0, 2 * Math.PI);
  ctx.stroke();
}
Xem code đầy đủ của ví dụ:
draw-circle-example.html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>Canvas</title>
   <meta charset="UTF-8">
   <script>
     function drawCircle() {
       var c = document.getElementById("myCanvas");
       var ctx = c.getContext("2d");
       ctx.beginPath();
       ctx.arc(95, 50, 40, 0, 2 * Math.PI);
       ctx.stroke();
     }
   </script>
  </head>
  <body>
    <h2>Draw Circle</h2>
    <button onclick="drawCircle()">Draw Circle</button>
    <a href="">Reset</a>
    <br/><br/>
    <canvas id="myCanvas" style="border:1px solid black" width=280 height=150>
      Your browser does not support the HTML5 Canvas.
    </canvas>
  </body>
</html>
HTML 5 Clock
Ví dụ sử dụng JavascriptCanvas để tạo một chiếc đồng hồ (Clock) hiển thị thời gian hiện tại. Điều này cho thấy Canvas API có thể tạo ra các hiệu ứng hoạt hình.
clock.js
function drawClock() {
  var canvas = document.getElementById('myClock');
  if (canvas.getContext) {
    var c2d = canvas.getContext('2d');
    c2d.clearRect(0, 0, 300, 300);
    //Define gradients for 3D / shadow effect
    var grad1 = c2d.createLinearGradient(0, 0, 300, 300);
    grad1.addColorStop(0, "#D83040");
    grad1.addColorStop(1, "#801020");
    var grad2 = c2d.createLinearGradient(0, 0, 300, 300);
    grad2.addColorStop(0, "#801020");
    grad2.addColorStop(1, "#D83040");
    c2d.font = "Bold 20px Arial";
    c2d.textBaseline = "middle";
    c2d.textAlign = "center";
    c2d.lineWidth = 1;
    c2d.save();
    //Outer bezel
    c2d.strokeStyle = grad1;
    c2d.lineWidth = 10;
    c2d.beginPath();
    c2d.arc(150, 150, 138, 0, Math.PI * 2, true);
    c2d.shadowOffsetX = 4;
    c2d.shadowOffsetY = 4;
    c2d.shadowColor = "rgba(0,0,0,0.6)";
    c2d.shadowBlur = 6;
    c2d.stroke();
    //Inner bezel
    c2d.restore();
    c2d.strokeStyle = grad2;
    c2d.lineWidth = 10;
    c2d.beginPath();
    c2d.arc(150, 150, 129, 0, Math.PI * 2, true);
    c2d.stroke();
    c2d.strokeStyle = "#222";
    c2d.save();
    c2d.translate(150, 150);
    //Markings/Numerals
    for (i = 1; i <= 60; i++) {
      ang = Math.PI / 30 * i;
      sang = Math.sin(ang);
      cang = Math.cos(ang);
      //If modulus of divide by 5 is zero then draw an hour marker/numeral
      if (i % 5 == 0) {
        c2d.lineWidth = 8;
        sx = sang * 95;
        sy = cang * -95;
        ex = sang * 120;
        ey = cang * -120;
        nx = sang * 80;
        ny = cang * -80;
        c2d.fillText(i / 5, nx, ny);
        //Else this is a minute marker
      } else {
        c2d.lineWidth = 2;
        sx = sang * 110;
        sy = cang * 110;
        ex = sang * 120;
        ey = cang * 120;
      }
      c2d.beginPath();
      c2d.moveTo(sx, sy);
      c2d.lineTo(ex, ey);
      c2d.stroke();
    }
    //Fetch the current time
    var ampm = "AM";
    var now = new Date();
    var hrs = now.getHours();
    var min = now.getMinutes();
    var sec = now.getSeconds();
    c2d.strokeStyle = "#000";
    //Draw AM/PM indicator
    if (hrs >= 12) ampm = "PM";
    c2d.lineWidth = 1;
    c2d.strokeRect(21, -14, 44, 27);
    c2d.fillText(ampm, 43, 0);

    c2d.lineWidth = 6;
    c2d.save();
    //Draw clock pointers but this time rotate the canvas rather than
    //calculate x/y start/end positions.
    //
    //Draw hour hand
    c2d.rotate(Math.PI / 6 * (hrs + (min / 60) + (sec / 3600)));
    c2d.beginPath();
    c2d.moveTo(0, 10);
    c2d.lineTo(0, -60);
    c2d.stroke();
    c2d.restore();
    c2d.save();
    //Draw minute hand
    c2d.rotate(Math.PI / 30 * (min + (sec / 60)));
    c2d.beginPath();
    c2d.moveTo(0, 20);
    c2d.lineTo(0, -110);
    c2d.stroke();
    c2d.restore();
    c2d.save();
    //Draw second hand
    c2d.rotate(Math.PI / 30 * sec);
    c2d.strokeStyle = "#E33";
    c2d.beginPath();
    c2d.moveTo(0, 20);
    c2d.lineTo(0, -110);
    c2d.stroke();
    c2d.restore();

    //Additional restore to go back to state before translate
    //Alternative would be to simply reverse the original translate
    c2d.restore();
    setTimeout(drawClock, 1000);
  }
}
clock.html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>Clock</title>
   <meta charset="UTF-8">
   <script src="clock.js"></script>
  </head>
  <body onload="drawClock()">
    <h1>HTML 5 Clock</h1>
    <canvas id="myClock" width=320 height=320>
      Your browser does not support the HTML5 Canvas.
    </canvas>
  </body>
</html>

Các hướng dẫn ECMAScript, Javascript

Show More