openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Javascript WheelEvent

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- WheelEvent

WheelEvent là một interface đại diện cho các sự kiện xẩy ra khi người dùng di chuyển bánh xe chuột (mouse wheel) hoặc thiết bị tương tự.
 
Các trình duyệt hỗ trợ WheelEvent:
WheelEvent là interface con của MouseEvent, nó sẽ được thừa kế tất cả các thuộc tính (property) và các phương thức của interface cha.
 • TODO Link?
 • TODO Link?
Event Mô tả
wheel Sự kiện xẩy ra khi bánh xe chuột (mouse wheel) cuộn lên hoặc cuộn xuống phía trên một phần tử.
Các thuộc tính (property) của WheelEvent:
Property Mô tả
deltaX Trả về số lượng cuộn theo phương ngang của bánh xe chuột (mouse wheel) (Trục X)
deltaY Trả về số lượng cuộn theo phương thẳng đứng của bánh xe chuột (mouse wheel) (Trục Y)
deltaZ Trả về số lượng cuộn theo trục Z của bánh xe chuột.
deltaMode Trả về một số biểu thị đơn vị đo cho các giá trị delta (DOM_DELTA_PIXEL, DOM_DELTA_PIXEL, DOM_DELTA_PAGE)
Các hằng số:
Hằng số Giá trị Mô tả
DOM_DELTA_PIXEL 0 Đơn vị đo của deltapixels.
DOM_DELTA_LINE 1 Đơn vị đo của deltalines.
DOM_DELTA_PAGE 2 Đơn vị đo của deltapages.
Ví dụ với WheelEvent:
wheelevents-example.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>WheelEvent Example</title>

   <script src="wheelevents-example.js"></script>

  </head>
  <body>

   <h3>WheelEvent example</h3>

   <div style="font-size:12px; padding:5px; border:1px solid #ccc;"
      onwheel="wheelHandler(event)">
      Hello Everyone!
   <div>

  </body>
</html>
 
wheelevents-example.js


function wheelHandler(evt) {

  var fontSize = evt.target.style.fontSize;// 12px, 13px,...

  var value = Number(fontSize.substr(0, fontSize.length-2)); // 12, 13,..

  // Scrolling up
  if (evt.deltaY < 0) {
    if(value < 50) {
     value++;
    }
  }

  // Scrolling down
  if(evt.deltaY > 0) {
   if(value > 5) {
     value--;
   }
  }
  
  evt.target.style.fontSize = value+"px";

}

 

Xem thêm các chuyên mục:

Có thể bạn quan tâm

Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.