openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Javascript WheelEvent

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- WheelEvent

WheelEvent là một interface đại diện cho các sự kiện xẩy ra khi người dùng di chuyển bánh xe chuột (mouse wheel) hoặc thiết bị tương tự.
 
Các trình duyệt hỗ trợ WheelEvent:
WheelEvent là interface con của MouseEvent, nó sẽ được thừa kế tất cả các thuộc tính (property) và các phương thức của interface cha.
 • TODO Link?
 • TODO Link?
Event Mô tả
wheel Sự kiện xẩy ra khi bánh xe chuột (mouse wheel) cuộn lên hoặc cuộn xuống phía trên một phần tử.
Các thuộc tính (property) của WheelEvent:
Property Mô tả
deltaX Trả về số lượng cuộn theo phương ngang của bánh xe chuột (mouse wheel) (Trục X)
deltaY Trả về số lượng cuộn theo phương thẳng đứng của bánh xe chuột (mouse wheel) (Trục Y)
deltaZ Trả về số lượng cuộn theo trục Z của bánh xe chuột.
deltaMode Trả về một số biểu thị đơn vị đo cho các giá trị delta (DOM_DELTA_PIXEL, DOM_DELTA_PIXEL, DOM_DELTA_PAGE)
Các hằng số:
Hằng số Giá trị Mô tả
DOM_DELTA_PIXEL 0 Đơn vị đo của deltapixels.
DOM_DELTA_LINE 1 Đơn vị đo của deltalines.
DOM_DELTA_PAGE 2 Đơn vị đo của deltapages.
Ví dụ với WheelEvent:
wheelevents-example.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>WheelEvent Example</title>

   <script src="wheelevents-example.js"></script>

  </head>
  <body>

   <h3>WheelEvent example</h3>

   <div style="font-size:12px; padding:5px; border:1px solid #ccc;"
      onwheel="wheelHandler(event)">
      Hello Everyone!
   <div>

  </body>
</html>
 
wheelevents-example.js


function wheelHandler(evt) {

  var fontSize = evt.target.style.fontSize;// 12px, 13px,...

  var value = Number(fontSize.substr(0, fontSize.length-2)); // 12, 13,..

  // Scrolling up
  if (evt.deltaY < 0) {
    if(value < 50) {
     value++;
    }
  }

  // Scrolling down
  if(evt.deltaY > 0) {
   if(value > 5) {
     value--;
   }
  }
  
  evt.target.style.fontSize = value+"px";

}

 

Xem thêm các chuyên mục: