openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Javascript WheelEvent

 1. WheelEvent

1. WheelEvent

WheelEvent là một interface đại diện cho các sự kiện xẩy ra khi người dùng di chuyển bánh xe chuột (mouse wheel) hoặc thiết bị tương tự.
Các trình duyệt hỗ trợ WheelEvent:
WheelEvent là interface con của MouseEvent, nó sẽ được thừa kế tất cả các thuộc tính (property) và các phương thức của interface cha.
 • Hướng dẫn và ví dụ Javascript UiEvent
 • Hướng dẫn và ví dụ Javascript Event
Event
Mô tả
wheel
Sự kiện xẩy ra khi bánh xe chuột (mouse wheel) cuộn lên hoặc cuộn xuống phía trên một phần tử.
Các thuộc tính (property) của WheelEvent:
Property
Mô tả
deltaX
Trả về số lượng cuộn theo phương ngang của bánh xe chuột (mouse wheel) (Trục X)
deltaY
Trả về số lượng cuộn theo phương thẳng đứng của bánh xe chuột (mouse wheel) (Trục Y)
deltaZ
Trả về số lượng cuộn theo trục Z của bánh xe chuột.
deltaMode
Trả về một số biểu thị đơn vị đo cho các giá trị delta (DOM_DELTA_PIXEL, DOM_DELTA_PIXEL, DOM_DELTA_PAGE)
Các hằng số:
Hằng số
Giá trị
Mô tả
DOM_DELTA_PIXEL
0
Đơn vị đo của deltapixels.
DOM_DELTA_LINE
1
Đơn vị đo của deltalines.
DOM_DELTA_PAGE
2
Đơn vị đo của deltapages.
Ví dụ với WheelEvent:
wheelevents-example.html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>WheelEvent Example</title>

   <script src="wheelevents-example.js"></script>

  </head>
  <body>

   <h3>WheelEvent example</h3>

   <div style="font-size:12px; padding:5px; border:1px solid #ccc;"
      onwheel="wheelHandler(event)">
      Hello Everyone!
   <div>

  </body>
</html>
wheelevents-example.js
function wheelHandler(evt) {

  var fontSize = evt.target.style.fontSize;// 12px, 13px,...

  var value = Number(fontSize.substr(0, fontSize.length-2)); // 12, 13,..

  // Scrolling up
  if (evt.deltaY < 0) {
    if(value < 50) {
     value++;
    }
  }

  // Scrolling down
  if(evt.deltaY > 0) {
   if(value > 5) {
     value--;
   }
  }
  
  evt.target.style.fontSize = value+"px";

}

Các hướng dẫn ECMAScript, Javascript

Show More