openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Javascript Locationbar

 1. window.locationbar

1. window.locationbar

window.locationbar trả về đối tượng Locationbar, nó đại diện cho thanh địa chỉ (address bar) của trình duyệt. Tuy nhiên hầu như bạn không thể tương tác được với nó vì nó có rất ít API cho bạn.
Thuộc tính (property) duy nhất được Locationbar hỗ trợ là visible, locationbar.visible trả về true nếu thanh địa chỉ (Address bar) đang hiển thị trên trình duyệt, ngược lại trả về false.
locationbar-example.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Locationbar</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <script>

    function test() {

      alert(locationbar.visible);
    }
  </script>
</head>
<body>
  <h3>Locationbar</h3>

  <button onclick="test()">Locationbar visible?</button>

</body>
</html>
Chú ý: Với các trình duyệt hiện đại, bạn không thể sét đặt giá trị mới cho locationbar.visible, nếu bạn cố tình làm điều đó nó cũng không có tác dụng.
Vậy có cách nào để bạn mở ra một cửa sổ trình duyệt mới mà cửa sổ này không có Locationbar? Câu trả lời là có nhưng nó chỉ hoạt động trên một vài trình duyệt cũ. Các trình duyệt mới theo mặc định đã vô hiệu hóa tính năng này.
open-new-window-example.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Locationbar</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <script>

    function openNewWindow() {
      var winFeature =
       'location=no,toolbar=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=yes';

      // Open a New Windows.
      window.open('some-page.html','null',winFeature);
    }
  </script>
</head>
<body>
  <h3>Locationbar</h3>

  <button onclick="openNewWindow()">Open a New Window</button>

</body>
</html>
Khi chạy ví dụ trên trên trình duyệt Firefox cửa sổ mới được mở ra vẫn hiển thị thanh địa chỉ. Nguyên nhân là theo mặc định trình duyệt Firefox đã vô hiệu hóa tính năng này.
Nếu bạn muốn ví dụ trên hoạt động với trình duyệt Firefox bạn phải có một vài bước cấu hình.
 • about:config
Sét đặt:
 • dom.disable_window_open_feature.location = false
Chạy lại ví dụ trên với trình duyệt Firefox:
Tóm lại, đối tượng Locationbar không có nhiều tính năng để bạn sử dụng.

Các hướng dẫn ECMAScript, Javascript

Show More