openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Javascript KeyboardEvent

 1. KeyboardEvent
 2. Properties & Methods
 3. Bảng Key, KeyCode

1. KeyboardEvent

KeyboardEvent là một interface đại diện cho các sự kiện xẩy ra khi người dùng tương tác với bàn phím. Bao gồm các sự kiện keydown, keypress, keyup.
KeyboardEvent là interface con của UIEvent.
 • Hướng dẫn và ví dụ Javascript UiEvent
Order
Event
1
onkeydown
2
onkeypress
3
onkeyup
keydown
Sự kiện keydown xẩy ra khi bạn nhấn xuống (press down) một phím (key). Trong hệ điều hành Windows, nếu bạn tiếp tục giữ cho phím ở trạng thái bị nhấn nó sẽ liên tục phát ra các sự kiện keypress .. keydown. Nhưng trong hệ điều hành MacOS, nếu bạn tiếp tục giữ cho phím ở trạng thái bị nhấn nó liên tục phát ra sự kiện keydown. Giống như hình minh họa dưới đây:
keypress
Có 2 trường hợp sự kiện keypress xẩy ra, trong đó trường hợp 1 tôi đã giải thích ở phía trên (Xem sự kiện keydown). Trường hợp 2, bạn nhấn xuống (press down) một phím và nhanh chóng nhả ra (release) lúc này sẽ có 2 sự kiện phát ra theo thứ tự là keypress, keyup.
keyup
Sự kiện keyup xẩy ra khi bạn nhả (release) ra khỏi một phím.
Chú ý: Sự kiện keypress sẽ không phát ra đối với các phím như ALT, SHIFT, CTRL, META-KEY, ESC, Nếu bạn muốn phát hiện (detect) xem các phím đó có đang được nhấn hay không bạn có thể sử dụng thuộc tính (property) altKey, shiftKey, ctrlKey, metaKey của đối tượng event.
keyevents-example.html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>KeyEvent Example</title>

   <script src="keyevents-example.js"></script>

  </head>
  <body>

   <h3>KeyEvent example</h3>

   <input type="text"
      onkeydown="keydownHandler(event)"
      onkeyup="keyupHandler(event)"
      onkeypress="keypressHandler(event)"/>
   <br/><br/>

   <textarea id="log-div" rows = "10" disabled>

   </textarea>
   <br/>
   <button onclick="clearLog()">Clear</button>

  </body>
</html>
keyevents-example.js
function keydownHandler(evt) {
  appendLog("Keydown!");
}

function keyupHandler(evt) {
  appendLog("Keyup!");
}

function keypressHandler(evt) {
  appendLog("Keypress!");
}


function appendLog(text) {
  var oldText = document.getElementById("log-div").value;
  document.getElementById("log-div").value = oldText+"\n"+ text;
}

function clearLog() {
  document.getElementById("log-div").value = "";
}

2. Properties & Methods

KeyEvent là interface con của UIEvent, vì vậy nó thừa kế các thuộc tính (property) và các phương thức từ interface này.
 • Hướng dẫn và ví dụ Javascript UiEvent
Property
Description
altKey
Trả về true nếu phím "ALT" đang bị nhấn khi một sự kiện phím xẩy ra.
ctrlKey
Trả về true nếu phím "CTRL" đang bị nhấn khi một sự kiện phím xẩy ra.
shiftKey
Trả về true nếu phím "SHIFT" đang bị nhấn khi một sự kiện phím xẩy ra.
metaKey
Trả về true nếu phím "META" đang bị nhấn khi một sự kiện phím xẩy ra.
Ví dụ: Nhấn phím 'SHIFT' và giữ nguyên sau đó nhấn một phím bất kỳ.
prop-shiftKey-example.html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>KeyEvent Example</title>

   <script src="prop-shiftKey-example.js"></script>

  </head>
  <body>

   <h3>Hold key 'SHIFT' and press any key!</h3>

   <input type="text"
      onkeydown="keydownHandler(event)"/>
   <br/><br/>

   <div id="log-div" style="color:red;"></div>

  </body>
</html>
prop-shiftKey-example.js
function keydownHandler(evt) {

  if(evt.shiftKey) {
   document.getElementById("log-div").innerHTML ="evt.shiftKey = true";
  } else {
   document.getElementById("log-div").innerHTML ="evt.shiftKey = false";
  }

}
Property
Description
keyCode
Trả về mã ký tự Unicode của phím đã kích hoạt sự kiện keypress, hoặc mã phím Unicode của phím đã kích hoạt sự kiện này.
key
Trả về tên của phím. Ví dụ (enter, shift, 0, 1, a, b,....)
charCode
Trả về mã ký tự Unicode của phím đã kích hoạt sự kiện keypress. Chú ý: charCode = 0 trong sự kiện keydown, keyup.
code
Trả về tên của phím. Ví dụ (Enter, Shift, Digit0, Digit1, KeyA, KeyB,...)
which
Trả về charCode trong sự kiện keypress, hoặc keyCode trong sự kiện keydown, keyup.
keyCode, key:
Mỗi phím (key) trên bàn phím đều có một số đại diện cho nó, được gọi là keyCode. Chẳng hạn phím 'a'keyCode = 65. Không có khái niệm chữ hoa chữ thường đối với phím. Vì vậy keyCode của 'a' hoặc 'A' đều là 65.
keyCode
key
(name of key)
...
9
tab
12
clear
13
enter
...
48
0
49
1
50
2
51
3
....
65
a
66
b
67
c
.....
** Bạn có xem chi tiết bảng Key & KeyCode ở phần phụ lục phía cuối bài viết này.
prop-key-keyCode-example.html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>KeyEvent Example</title>

   <script>
     function keydownHandler(evt) {
      var logDiv = document.getElementById("log-div");

      logDiv.innerHTML = "event.key= " + evt.key +"<br/>"
               + "event.keyCode= "+ evt.keyCode;
     }
   </script>

  </head>
  <body>

   <h3>event.key, event.keyCode</h3>

   <input type="text" onkeydown="keydownHandler(event)"/>
   <br/><br/>

   <div id="log-div" style="color:red;"></div>
  </body>
</html>
code, charCode
keyCode
key
(Name of key)
code
(Name of key)
.....
16
shift
ShiftLeft
.....
48
0
Digit0
49
1
Digit1
50
2
Digit2
51
3
Digit3
....
65
a
KeyA
66
b
KeyB
67
c
KeyC
68
d
KeyD
69
e
KeyE
.....
charCode chỉ được gán giá trị trong sự kiện keypress, nó luôn có giá trị 0 trong sự kiện keydown & keyup. charCode là một con số đại diện cho một ký tự Unicode mà người dùng nhấn.
prop-code-charCode-example.html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>KeyEvent Example</title>

   <script>
     function keypressHandler(evt) {
      var logDiv = document.getElementById("log-div");

      logDiv.innerHTML = "event.code= " + evt.code +"<br/>"
               + "event.charCode= "+ evt.charCode;
     }
   </script>

  </head>
  <body>

   <h3>event.code, event.charCode</h3>

   <input type="text" onkeypress="keypressHandler(event)"/>
   <br/><br/>

   <div id="log-div" style="color:red;"></div>

  </body>
</html>
keyCode vs charCode
key
keyCode
(keydown/keyup)
keyCode
(keypress)
charCode
(keypress)
.....
a/A
65 / 65
97 / 65
97 / 65
b/B
66 / 66
98 / 66
98 / 66
c/C
67 / 67
99 / 67
99 / 67
d/D
68 / 68
100 / 68
100 / 68
e/E
69 / 69
101 / 69
101 / 69
.....
Property
Description
isComposing
Trả về true nếu trạng thái của sự kiện là composing (Đang soạn thảo). Ngược lại trả về false.
location
Trả về vị trí của phím trên bàn phím hoặc thiết bị.
repeat
Trả về true nếu phím đang bị giữ xuống (hold down) một cách liên tục. Ngược lại trả về false.
Method
Description
getModifierState()
Trả về true nếu phím hiện tại đang được kích hoạt.

3. Bảng Key, KeyCode

keyCode
Key (Name of key).
0
That key has no keycode
3
break
8
backspace / delete
9
tab
12
clear
13
enter
16
shift
17
ctrl
18
alt
19
pause/break
20
caps lock
21
hangul
25
hanja
27
escape
28
conversion
29
non-conversion
32
spacebar
33
page up
34
page down
35
end
36
home
37
left arrow
38
up arrow
39
right arrow
40
down arrow
41
select
42
print
43
execute
44
Print Screen
45
insert
46
delete
47
help
48
0
49
1
50
2
51
3
52
4
53
5
54
6
55
7
56
8
57
9
58
:
59
semicolon (firefox), equals
60
<
61
equals (firefox)
63
ß
64
@ (firefox)
65
a
66
b
67
c
68
d
69
e
70
f
71
g
72
h
73
i
74
j
75
k
76
l
77
m
78
n
79
o
80
p
81
q
82
r
83
s
84
t
85
u
86
v
87
w
88
x
89
y
90
z
91
Windows Key / Left ⌘ / Chromebook Search key
92
right window key
93
Windows Menu / Right ⌘
95
sleep
96
numpad 0
97
numpad 1
98
numpad 2
99
numpad 3
100
numpad 4
101
numpad 5
102
numpad 6
103
numpad 7
104
numpad 8
105
numpad 9
106
multiply
107
add
108
numpad period (firefox)
109
subtract
110
decimal point
111
divide
112
f1
113
f2
114
f3
115
f4
116
f5
117
f6
118
f7
119
f8
120
f9
121
f10
122
f11
123
f12
124
f13
125
f14
126
f15
127
f16
128
f17
129
f18
130
f19
131
f20
132
f21
133
f22
134
f23
135
f24
144
num lock
145
scroll lock
160
^
161
!
162
؛ (arabic semicolon)
163
#
164
$
165
ù
166
page backward
167
page forward
168
refresh
169
closing paren (AZERTY)
170
*
171
~ + * key
172
home key
173
minus (firefox), mute/unmute
174
decrease volume level
175
increase volume level
176
next
177
previous
178
stop
179
play/pause
180
e-mail
181
mute/unmute (firefox)
182
decrease volume level (firefox)
183
increase volume level (firefox)
186
semi-colon / ñ
187
equal sign
188
comma
189
dash
190
period
191
forward slash / ç
192
grave accent / ñ / æ / ö
193
?, / or °
194
numpad period (chrome)
219
open bracket
220
back slash
221
close bracket / å
222
single quote / ø / ä
223
`
224
left or right ⌘ key (firefox)
225
altgr
226
< /git >, left back slash
230
GNOME Compose Key
231
ç
233
XF86Forward
234
XF86Back
235
non-conversion
240
alphanumeric
242
hiragana/katakana
243
half-width/full-width
244
kanji
251
unlock trackpad (Chrome/Edge)
255
toggle touchpad

Các hướng dẫn ECMAScript, Javascript

Show More