openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Javascript FileReader

 1. FileReader
 2. Ví dụ với FileReader

1. FileReader

Interface FileReader trong Javascript được thiết kế để đọc các nguồn dữ liệu trên máy tính của người dùng. Chú ý: Thực tế Javascript chỉ có thể đọc các tài nguyên trên máy tính của người dùng nếu người dùng có các hành động cho phép, chẳng hạn người dùng nhấn vào phần tử <input type="file"> để lựa chọn tập tin trên máy tính, hoặc kéo thả các tập tin vào trình duyệt.
FileReader có thể đọc được các đối tượng File, Blob hoặc DataTransfer (Đối tượng này có được khi người dùng kéo thả một tập tin vào trình duyệt).
API của FileReader được thiết kế có chủ ý tương tự XMLHttpRequest vì cả hai đều có mục tiêu là tải nguồn dữ liệu bên ngoài (external resource). Việc đọc dữ liệu được thực hiện một cách không đồng bộ (asynchronously) để tránh việc chặn (block) trình duyệt khi quá trình đang được thực hiện.
Constructor
// Create a FileReader object:

var fileReader = new FileReader();
Properties
Property
Mô tả
error
Một đối tượng DOMException mô tả lỗi xẩy ra trong quá trình đọc nguồn dữ liệu.
readyState
Một con số mô tả trạng thái của FileReader. Các giá trị có thể là: 0, 1, 2.
result
Nội dung của nguồn dữ liệu sau khi đọc thành công. Định dạng của nó tùy thuộc vào phương thức nào được sử dụng khi bắt đầu thao tác đọc.
Các giá trị có thể của fileReader.readyState:
FileReader.EMPTY
0
Chưa có dữ liệu nào được tải (load)
FileReader.LOADING
1
Dữ liệu đang được tải.
FileReader.DONE
2
Toàn bộ dữ liệu đã được tải.
Methods
Property
Description
abort()
Hủy bỏ hành động đọc. Giá trị của readyState sẽ là FileReader.DONE.
readAsArrayBuffer(blobOrFile)
Bắt đầu đọc nội dung của blobOrFile, một khi hoàn thành, fileReader.result sẽ là một đối tượng ArrayBuffer.
readAsBinaryString(blobOrFile)
Bắt đầu đọc nội dung của blobOrFile, một khi hoàn thành, fileReader.result sẽ là một Binary String.
readAsDataURL(blobOrFile)
Bắt đầu đọc nội dung của blobOrFile, một khi hoàn thành, fileReader.result sẽ là một URL đại diện cho dữ liệu đọc được.
readAsText(blobOrFile[,encoding])
Bắt đầu đọc nội dung của blobOrFile, một khi hoàn thành, , fileReader.result sẽ là một String.
Events
Trong quá trình tải (load) nguồn dữ liệu với FileReader nó sẽ phát ra (fire) các sự kiện được mô tả trong interface ProgressEvent, cụ thể là:
Event
Mô tả
loadstart
Cho biết quá trình tải (load) dữ liệu đã bắt đầu. Sự kiện này luôn luôn phát ra đầu tiên.
progress
Sự kiện này phát ra nhiều lần khi dữ liệu đang được tải, cho phép truy cập vào dữ liệu trung gian.
error
Sự kiện phát ra khi quá trình tải dữ liệu bị lỗi.
abort
Sự kiện phát ra khi việc tải dữ liệu bị hủy bỏ bởi việc gọi phương thức abort() (Phương thức của cả hai XMLHttpRequest & FileReader).
load
Sự kiện phát ra khi tất cả các dữ liệu đã được tải (load) thành công.
loadend
Sự kiện phát ra khi đối tượng đã truyền tải xong dữ liệu. Luôn luôn phát ra sau sự kiện error, abort, hoặc load.
 • Hướng dẫn và ví dụ Javascript ProgressEvent
Event Handlers
Handler
Mô tả
onloadstart(progressEvt)
Một bộ xử lý (handler) cho sự kiện loadstart.
onprogress(progressEvt)
Một bộ xử lý (handler) cho sự kiện progress.
onerror(progressEvt)
Một bộ xử lý (handler) cho sự kiện error.
onabort(progressEvt)
Một bộ xử lý (handler) cho sự kiện abort.
onload(progressEvt)
Một bộ xử lý (handler) cho sự kiện load.
onloadend(progressEvt)
Một bộ xử lý (handler) cho sự kiện loadend.
Các bước để làm việc với FileReader:

2. Ví dụ với FileReader

Trong ví dụ này, người dùng kéo và thả một tập tin vào một phần tử <div>. FileReader sẽ được sử dụng để đọc thông tin cơ bản và nội dung của tập tin mà người dùng thả vào.
filereader-drop-example.html
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>FileReader Example</title>
  <meta charset="UTF-8">

  <script src="filereader-drop-example.js"></script>

  <style>
    #drop-area {
      border: 1px solid blue;
      padding: 15px;
      margin-top:5px;
    }
  </style>

</head>

<body>

  <h3>FileReader example</h3>
  <a href="">Reset</a>

  <div id="drop-area" ondragover="dragoverHandler(event)" ondrop="dropHandler(event)">
    Drop one file here
  </div>

  <output id="log-div"></output>

</body>

</html>
filereader-drop-example.js
function dropHandler(evt) {
  evt.stopPropagation();
  evt.preventDefault();

  // FileList object.
  var files = evt.dataTransfer.files;

  if (files.length != 1) {
    resetLog();
    appendLog("Please drag and drop 1 file!");
    return;
  }
  var file = files[0];

  var fileReader = new FileReader();

  fileReader.onloadstart = function(progressEvent) {
    resetLog();
    appendLog("onloadstart!");
    var msg = "File Name: " + file.name + "<br>" +
      "File Size: " + file.size + "<br>" +
      "File Type: " + file.type;

    appendLog(msg);
  }

  fileReader.onload = function(progressEvent) {
    appendLog("onload!");

    var stringData = fileReader.result;
    appendLog(" ---------------- File Content ----------------: ");
    appendLog(stringData);
  }

  fileReader.onloadend = function(progressEvent) {
    appendLog("onloadend!");
    // FileReader.EMPTY, FileReader.LOADING, FileReader.DONE
    appendLog("readyState = " + fileReader.readyState);
  }

  fileReader.onerror = function(progressEvent) {
    appendLog("onerror!");
    appendLog("Has Error!");
  }

  // Read file asynchronously.
  fileReader.readAsText(file, "UTF-8"); // fileReader.result -> String.
}

function dragoverHandler(evt) {
  evt.stopPropagation();
  evt.preventDefault();
  // Explicitly show this is a copy.
  evt.dataTransfer.dropEffect = 'copy';
}

function resetLog() {
  document.getElementById('log-div').innerHTML = "";
}

function appendLog(msg) {
  document.getElementById('log-div').innerHTML += "<br>" + msg;
}
-
Ví dụ, người dùng chọn một tập tin thông qua phần tử <input type="file">. Sử dụng FileReader để đọc thông tin cơ bản và nội dung của tập tin mà người dùng vừa lựa chọn.
filereader-input-example.html
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>FileReader Example</title>
  <meta charset="UTF-8">

  <script src="filereader-input-example.js"></script>

</head>

<body>

  <h3>FileReader example</h3>
  <a href="">Reset</a> <br><br>

  <input type="file" onchange = "changeHandler(event)">
  <br><br>

  <output id="log-div"></output>

</body>

</html>
filereader-input-example.js
function changeHandler(evt) {
  evt.stopPropagation();
  evt.preventDefault();

  // FileList object.
  var files = evt.target.files;

  var file = files[0];

  var fileReader = new FileReader();

  fileReader.onloadstart = function(progressEvent) {
    resetLog();
    appendLog("onloadstart!");
    var msg = "File Name: " + file.name + "<br>" +
      "File Size: " + file.size + "<br>" +
      "File Type: " + file.type;

    appendLog(msg);
  }

  fileReader.onload = function(progressEvent) {
    appendLog("onload!");
    var stringData = fileReader.result;
    appendLog(" ---------------- File Content ----------------: ");
    appendLog(stringData);
  }

  fileReader.onloadend = function(progressEvent) {
    appendLog("onloadend!");
    // FileReader.EMPTY, FileReader.LOADING, FileReader.DONE
    appendLog("readyState = " + fileReader.readyState);
  }

  fileReader.onerror = function(progressEvent) {
    appendLog("onerror!");
    appendLog("Has Error!");
  }

  // Read file asynchronously.
  fileReader.readAsText(file, "UTF-8"); // fileReader.result -> String.
}

function resetLog() {
  document.getElementById('log-div').innerHTML = "";
}

function appendLog(msg) {
  document.getElementById('log-div').innerHTML += "<br>" + msg;
}
-
Nếu bạn sử dụng phương thức fileReader.readAsDataURL(blobOrFile), một khi hoàn thành, fileReader.result sẽ trả về một URL đại diện cho dữ liệu đã đọc được, chẳng hạn:
data:application/x-msdownload;base64,TVqQAA.....ACAEA

data:image/png;base64,iVBORw...eYm57Ad6m6uHj96j
Ví dụ: Người dùng lựa chọn một tập tin hình ảnh trên máy tính, sử dụng phương thức filerReader.readAsDataURL(file) để đọc tập tin mà người dùng vừa lựa chọn. fileReader.result sẽ trả về một URL. Sét đặt URL này cho thuộc tính (attribute) src của phần tử <img> để hiển thị hình ảnh trên trình duyệt.
show-local-image-example.html
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>FileReader Example</title>
  <meta charset="UTF-8">

  <script src="show-local-image-example.js"></script>

</head>

<body>

  <h3>Select Image to Show</h3>

  <input type="file" onchange = "changeHandler(event)">

  <br><br>

  <img id="myimage" src="">

</body>

</html>
show-local-image-example.js
function changeHandler(evt) {
  evt.stopPropagation();
  evt.preventDefault();

  // FileList object.
  var files = evt.target.files;

  var file = files[0];

  var fileReader = new FileReader();


  fileReader.onload = function(progressEvent) {
    var url = fileReader.result;

    // Something like: data:image/png;base64,iVBORw...Ym57Ad6m6uHj96js
    console.log(url);
    //
    var myImg = document.getElementById("myimage");
    myImg.src= url;
  }


  // Read file asynchronously.
  fileReader.readAsDataURL(file); // fileReader.result -> URL.
}

Các hướng dẫn ECMAScript, Javascript

Show More