openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Javascript Screen

 1. window.screen

1. window.screen

Khi trình duyệt của bạn chạy trên một máy tính window.screen chính là đối tượng đại diện cho màn hình máy tính. Khi trình duyệt của bạn chạy trên một chiếc điện thoại window.screen là đối tượng đại diện cho màn hình điện thoại....
Các thuộc tính (property) của window.screen:
 • screen.width
 • screen.height
 • screen.availWidth
 • screen.availHeight
 • screen.colorDepth
 • screen.pixelDepth
Property
Mô tả
screen.width
Chiều rộng của màn hình theo pixel.
screen.height
Chiều cao của màn hình theo pixel.
screen.availWidth
Chiều rộng của màn hình tính theo pixel, trừ đi khoảng không gian đặt các giao diện tính năng (interface features), chẳng hạn thanh tác vụ (Taskbar).
screen.availHeight
Chiều cao của màn hình tính theo pixel, trừ đi khoảng không gian đặt các giao diện tính năng (interface features), chẳng hạn thanh tác vụ (Taskbar).
screen.colorDepth
Trả về số lượng bits được sử dụng để hiển thị một mầu (color).
screen.pixelDepth
Trả về số pixel depth (bit depth) của màn hình.
Một màn hình máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 7:
Một màn hình máy tính sử dụng hệ điều hành Ubuntu:
Ví dụ:
screen-example.html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>Screen Example</title>
   <meta charset="UTF-8">


  </head>
  <body>

    <h1>window.screen</h1>

    <button onClick="showInfos()">Show Infos</button>

    <textarea name="name" style="width:100%;margin-top:10px;"
      rows="8" id="log-area"></textarea>

    <script>
      function showInfos() {

       var logArea = document.getElementById("log-area");
       logArea.value = "";

       logArea.value += "screen.width= " + screen.width +"\n";
       logArea.value += "screen.height= " + screen.height +"\n";
       logArea.value += "screen.availWidth= " + screen.availWidth +"\n";
       logArea.value += "screen.availHeight= " + screen.availHeight +"\n";

       logArea.value += "screen.colorDepth= " + screen.colorDepth +"\n";
       logArea.value += "screen.pixelDepth= " + screen.pixelDepth +"\n";

      }
      showInfos();
    </script>
  </body>
</html>

Các hướng dẫn ECMAScript, Javascript

Show More