openplanning

Câu lệnh rẽ nhánh switch trong JavaScript

 1. Cấu trúc của câu lệnh switch
 2. Ví dụ với switch
 3. Lệnh break trong switch

1. Cấu trúc của câu lệnh switch

Syntax
// variable_to_test: Một biến để kiểm tra.
switch ( variable_to_test ) {
 case value1:
  // Làm gì đó tại đây ...
  break;
 case value2:
  // Làm gì đó tại đây ...
  break;
 default:
  // Làm gì đó tại đây ...
}
Các đặc điểm của câu lệnh switch:
switch sẽ kiểm tra giá trị của một biến (variable), và so sánh biến với từng giá trị khác nhau từ trên xuống dưới, mỗi giá trị cần so sánh được gọi là một trường hợp (case). Khi một trường hợp đúng, khối lệnh của trường hợp đó sẽ được thực thi (execute).
Nếu tất cả các trường hợp đều sai, khối lệnh default sẽ được thực thi. Chú ý, trong cấu trúc của câu lệnh switch, có thể có hoặc không có khối lệnh default.
Khi tìm thấy một trường hợp đúng, khối lệnh của trường hợp đó sẽ được thực thi. Nếu không bắt gặp lệnh break trong khối lệnh này, chương trình sẽ thực hiện tiếp các khối lệnh bên dưới cho tới khi nó bắt gặp lệnh break, hoặc không còn khối lệnh nào để thực thi.
Lệnh break làm chương trình thoát ra khỏi switch. (Xem hình minh họa phía dưới).
Chú ý rằng với câu lệnh case phải là một giá trị cụ thể bạn không thể làm như sau:
// Điều này không được phép!!
case (age < 18) : 
// case chỉ chấp nhận một giá trị cụ thể, ví dụ:
case 18:
 // Làm gì đó tại đây ..
 break;

2. Ví dụ với switch

switch-example.js
// Khai báo một biến age (tuổi)
let age = 20;

// Kiểm tra giá trị của age
switch (age) {
  // Trường hợp tuổi bằng 18
  case 18:
    console.log("You are 18 year old");
    break;
    // Trường hợp tuổi bằng 20
  case 20:
    console.log("You are 20 year old");
    break;
    // Các trường hợp còn lại
  default:
    console.log("You are not 18, 20 year old");
}
Output:
You are 20 year old

3. Lệnh break trong switch

break là một lệnh có thể xuất hiện trong khối lệnh case, hoặc khối lệnh default của switch. Khi bắt gặp lệnh break chương trình sẽ thoát ra khỏi switch.
Khi chương trình bắt gặp câu lệnh switch, nó sẽ kiểm tra các trường hợp từ trên xuống dưới. Khi tìm thấy một trường hợp đúng, khối lệnh của trường hợp đó sẽ được thực thi. Nếu nó không bắt gặp lệnh break trong khối lệnh này, nó tiếp tục thực thi các khối lệnh bên dưới cho tới khi gặp lệnh break hoặc không còn khối lệnh nào để thực thi.
Ví dụ:
switch-example2.js
// Khai báo một biến age (tuổi)
let age = 30;

// Kiểm tra giá trị của age.
switch (age) {
  // Trường hợp tuổi bằng 18
  case 18:
    console.log("You are 18 year old");
    break;
  // Các trường hợp 20, 30, 40 tuổi.
  case 20:
  case 30:
  case 40:
    console.log("You are " + age);
    break;
  // Các trường hợp còn lại
  default:
    console.log("Other age");
}
Output:
You are 30

Các hướng dẫn ECMAScript, Javascript

Show More