openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Flutter SimpleDialog

 1. SimpleDialog
 2. Examples
 3. title
 4. titlePadding
 5. titleTextStyle
 6. children
 7. contentPadding
 8. backgroundColor
 9. elevation
 10. semanticLabel
 11. shape

1. SimpleDialog

Lớp SimpleDialog được sử dụng để tạo ra một dialog đơn giản bao gồm tiêu đề và một danh sách các lựa chọn, người dùng có thể chọn một lựa chọn trong danh sách. Mỗi lựa chọn thường là một đối tượng SimpleDialogOption.
Nếu bạn muốn có một dialog để gửi đến người dùng một thông điệp hãy xem xét sử dụng lớp AlertDialog.
SimpleDialog Constructor:
SimpleDialog Constructor
const SimpleDialog(
  {Key key,
  Widget title,
  EdgeInsetsGeometry titlePadding: const EdgeInsets.fromLTRB(24.0, 24.0, 24.0, 0.0),
  TextStyle titleTextStyle,
  List<Widget> children,
  EdgeInsetsGeometry contentPadding: const EdgeInsets.fromLTRB(0.0, 12.0, 0.0, 16.0),
  Color backgroundColor,
  double elevation,
  String semanticLabel,
  ShapeBorder shape}
)

2. Examples

Trước hết hãy xem một ví dụ đơn giản nhưng hoàn chỉnh về SimpleDialog, và nó giúp bạn trả lời các câu hỏi cơ bản sau:
 • Làm thế nào để tạo một SimpleDialog.
 • Làm thế nào để thêm danh sách các lựa chọn vào SimpleDialog.
 • Làm sao để trả về lựa chọn của người dùng.
 • Làm sao để xử lý giá trị trả về.
main.dart (ex1)
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'o7planning.org',
   debugShowCheckedModeBanner: false,
   theme: ThemeData(
    primarySwatch: Colors.blue,
    visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
   ),
   home: MyHomePage(),
  );
 }
}

class MyHomePage extends StatefulWidget {
 MyHomePage({Key key}) : super(key: key);

 @override
 State<StatefulWidget> createState() {
  return MyHomePageState();
 }
}

class MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
 ProgrammingLanguage selectedLanguage;

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold (
    appBar: AppBar(
      title: Text("Flutter SimpleDialog Example")
    ),
    body: Center (
      child: Column (
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,
        children: [
         ElevatedButton (
          child: Text("Select a Language"),
          onPressed: () {
           showMyAlertDialog(context);
          },
         ),
         SizedBox(width:5, height:5),
         Text("Selected Language: "
           + (this.selectedLanguage == null ? '?': this.selectedLanguage.name))
        ]
      )
    )
  );
 }

 showMyAlertDialog(BuildContext context) {
  var javascript = ProgrammingLanguage("Javascript", 67.7);
  var htmlCss = ProgrammingLanguage("HTML/CSS", 63.1);
  var sql = ProgrammingLanguage("SQL", 57.4);

  // Create SimpleDialog
  SimpleDialog dialog = SimpleDialog(
   title: const Text('Select a Language:'),
   children: <Widget>[
    SimpleDialogOption(
      onPressed: () {
       // Close and return value
       Navigator.pop(context, javascript);
      },
      child: Text(javascript.name)
    ),
    SimpleDialogOption(
     onPressed: () {
      // Close and return value
      Navigator.pop(context, htmlCss);
     },
     child: Text(htmlCss.name),
    ),
    SimpleDialogOption(
     onPressed: () {
      // Close and return value
      Navigator.pop(context, sql);
     },
     child: Text(sql.name),
    )
   ],
  );

  // Call showDialog function to show dialog.
  Future<ProgrammingLanguage> futureValue = showDialog(
    context: context,
    builder: (BuildContext context) {
     return dialog;
    }
  );

  futureValue.then( (language) => {
   this.setState(() {
    this.selectedLanguage = language;
   })
  });
 }

}

class ProgrammingLanguage {
 String name;
 double percent;

 ProgrammingLanguage(this.name, this.percent) ;
}

3. title

Property title là một tùy chọn để thiết lập tiêu đề cho SimpleDialog, trong hầu hết các trường hợp sử dụng nó là một đối tượng Text.
Widget title
Ví dụ:
title (ex1)
void showMyAlertDialog(BuildContext context) {
 var javascript = ProgrammingLanguage("Javascript", 67.7);
 var htmlCss = ProgrammingLanguage("HTML/CSS", 63.1);
 var sql = ProgrammingLanguage("SQL", 57.4);

 // Create SimpleDialog
 SimpleDialog dialog = SimpleDialog(
  title: Row (
    children: [
     Icon(Icons.code, color:Colors.blue),
     SizedBox(width:5, height:5),
     Text('Select a Language:'),
    ]
  ),
  children: <Widget>[
   SimpleDialogOption(
     onPressed: () {
      // Close and return value
      Navigator.pop(context, javascript);
     },
     child: Text(javascript.name)
   ),
   SimpleDialogOption(
    onPressed: () {
     // Close and return value
     Navigator.pop(context, htmlCss);
    },
    child: Text(htmlCss.name),
   ),
   SimpleDialogOption(
    onPressed: () {
     // Close and return value
     Navigator.pop(context, sql);
    },
    child: Text(sql.name),
   )
  ],
 );;

 // Call showDialog function to show dialog.
 Future<ProgrammingLanguage> futureValue = showDialog(
   context: context,
   builder: (BuildContext context) {
    return dialog;
   }
 );

 futureValue.then( (language) => {
  this.setState(() {
   this.selectedLanguage = language;
  })
 });
}

4. titlePadding

Property titlePadding được sử dụng để thêm một padding (khoảng đệm) xung quanh tiêu đề của SimpleDialog. Nếu titlenull thì titlePadding sẽ không được sử dụng.
Theo mặc định titlePadding cung cấp 24 pixel ở trên cùng, bên trái và bên phải của tiêu đề, và 0 pixel ở phía dưới tiêu đề.
EdgeInsetsGeometry titlePadding: const EdgeInsets.fromLTRB(24.0, 24.0, 24.0, 0.0),
Ví dụ:
titlePadding (ex1)
titlePadding: EdgeInsets.fromLTRB(24, 24, 24, 50)

5. titleTextStyle

Property titleTextStyle được sử dụng để định nghĩa kiểu dáng cho văn bản của vùng title.
TextStyle titleTextStyle
 • Hướng dẫn và ví dụ Flutter TextStyle
titleTextStyle (ex1)
titleTextStyle: TextStyle(
  color: Colors.red,
  fontSize: 24
)

6. children

Property children là một tùy chọn để định nghĩa một danh sách các lựa chọn của SimpleDialog. Cụ thể nó là một danh sách các SimpleDialogOption và được đặt trong một ListBodyListBody được đặt trong một SingleChildScrollView.
List<Widget> children
main.dart (children ex1)
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'o7planning.org',
   debugShowCheckedModeBanner: false,
   theme: ThemeData(
    primarySwatch: Colors.blue,
    visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
   ),
   home: MyHomePage(),
  );
 }
}

class MyHomePage extends StatefulWidget {
 MyHomePage({Key key}) : super(key: key);

 @override
 State<StatefulWidget> createState() {
  return MyHomePageState();
 }
}

class MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
 ProgrammingLanguage selectedLanguage;

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold (
    appBar: AppBar(
      title: Text("Flutter SimpleDialog Example")
    ),
    body: Center (
      child: Column (
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.center,
        children: [
         ElevatedButton (
          child: Text("Select a Language"),
          onPressed: () {
           showMyAlertDialog(context);
          },
         ),
         SizedBox(width:5, height:5),
         Text("Selected Language: "
           + (this.selectedLanguage == null ? '?': this.selectedLanguage.name))
        ]
      )
    )
  );
 }

 void showMyAlertDialog(BuildContext context) {
  var languages = [
   ProgrammingLanguage("Javascript", 67.7),
   ProgrammingLanguage("HTML/CSS", 63.1),
   ProgrammingLanguage("SQL", 57.4),
   ProgrammingLanguage("Python", 44.1),
   ProgrammingLanguage("Java", 40.2),
   ProgrammingLanguage("Bash/Shell/PowerShell", 33.1),
   ProgrammingLanguage("C#", 31.4),
   ProgrammingLanguage("PHP", 26.2),
   ProgrammingLanguage("Typescript", 25.4),
   ProgrammingLanguage("C++", 23.9),
   ProgrammingLanguage("C", 21.8),
   ProgrammingLanguage("Go", 8.8)
  ];

  // A List of SimpleDialogOption(s).
  var itemList = languages.map( (lang) => SimpleDialogOption(
    onPressed: () {
     // Close and return value
     Navigator.pop(context, lang);
    },
    child: Row (
      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
      children: [
       Text(lang.name),
       Text (
         lang.percent.toString(),
         style: TextStyle(color: Colors.red)
       )
      ]
    )
  )).toList();


  // Create SimpleDialog
  SimpleDialog dialog = SimpleDialog(
    title: Text('Select a Language:'),
    children: itemList
  );

  // Call showDialog function to show dialog.
  Future<ProgrammingLanguage> futureValue = showDialog(
    context: context,
    builder: (BuildContext context) {
     return dialog;
    }
  );

  futureValue.then( (language) => {
   this.setState(() {
    this.selectedLanguage = language;
   })
  });
 }

}

class ProgrammingLanguage {
 String name;
 double percent;

 ProgrammingLanguage(this.name, this.percent) ;
}
 • Hướng dẫn và ví dụ Flutter SingleChildScrollView

7. contentPadding

Property contentPadding được sử dụng để thêm một padding (khoảng đệm) xung quanh vùng nội dung của SimpleDialog.
Theo mặc định contentPadding cung cấp 16 pixel ở phía dưới nội dung, và 12 pixel ở phía trên nội dung. Nếu titlenull phần đệm ở phía trên (padding top) sẽ được mở rộng thêm 12 pixel.
EdgeInsetsGeometry contentPadding: const EdgeInsets.fromLTRB(0.0, 12.0, 0.0, 16.0)
Ví dụ:
contentPadding (ex1)
contentPadding: EdgeInsets.fromLTRB(0, 50, 0, 24)

8. backgroundColor

Property backgroundColor được sử dụng để chỉ định mầu nền cho SimpleDialog.
Color backgroundColor
Ví dụ:
backgroundColor: Colors.lightBlueAccent[100]

9. elevation

Property elevation định nghĩa tọa độ theo trục Z của SimpleDialog, giá trị mặc định của nó là 24.0 pixel.
double elevation

10. semanticLabel

semanticLabel (nhãn ngữ nghĩa) là một văn bản mô tả về SimpleDialog, nó không hiển thị trên giao diện người dùng. Khi người dùng mở hoặc đóng SimpleDialog hệ thống sẽ đọc mô tả này cho người dùng nghe nếu chế độ trợ năng (accessibility mode) đang được bật.
String semanticLabel

11. shape

Property shape được sử dụng để định nghĩa hình dạng đường viền cho SimpleDialog. Giá trị mặc định của shape là một RoundedRectangleBorder với bán kính tại 4 góc là 4.0 pixel.
ShapeBorder shape
RoundedRectangleBorder:
shape (ex1)
shape: RoundedRectangleBorder (
  side: BorderSide(color: Colors.blueGrey, width: 3),
  borderRadius: BorderRadius.all(Radius.circular(15))
)
BeveledRectangleBorder:
shape (ex2)
shape: BeveledRectangleBorder (
  side: BorderSide(color: Colors.blueGrey, width: 2),
  borderRadius: BorderRadius.all(Radius.circular(15))
)

Các hướng dẫn lập trình Flutter

Show More