openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Flutter Align

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Flutter Align

Trong Flutter, Align là một widget được sử dụng để chứa một widget khác đồng thời cung cấp tham số alignment để căn chỉnh (align) vị trí của widget con.
CenterAlign khá giống nhau, chúng chỉ có duy nhất một widget con, nhưng Center luôn đặt widget con của nó tại chính giữa.
Align Constructor

const Align(
  {Key key,
  AlignmentGeometry alignment: Alignment.center,
  double widthFactor,
  double heightFactor,
  Widget child}
)
Nếu tham số widthFactor không được cung cấp thì chiều rộng của Align sẽ lớn nhất có thể, ngược lại chiều rộng của Align bằng chiều rộng của child nhân với widthFactor. Tham số heightFactor cũng có hành vi tương tự đối với chiều cao của Align. Như vậy theo mặc định kích thước của Align sẽ lớn nhất có thể.
(ex1)

Align (
  alignment: Alignment.bottomRight,
  child: ElevatedButton (
    child: Text("Button"),
    onPressed: () {}
  )
)

2- child


Widget child

3- alignment

Property alignment được sử dụng để định nghĩa cách căn lề (align) child. Giá trị mặc định của alignmentAlignment.center.

AlignmentGeometry alignment: Alignment.center
 • TODO Link?

4- widthFactor

widthFactor là một hệ số được sử dụng để tính toán chiều rộng cho Align dựa trên chiều rộng của child (Con của nó). Nếu widthFactor không null chiều rộng của Align bằng chiều rộng của child nhân với hệ số này.
Nếu widthFactor không được chỉ định chiều rộng của Align sẽ lớn nhất có thể.

double widthFactor
Ví dụ:
widthFactor (ex1)

Align (
  alignment: Alignment.bottomRight,
  widthFactor: 2.0,
  child: ElevatedButton (
    child: Text("Button"),
    onPressed: () {}
  )
)

5- heightFactor

heightFactor là một hệ số được sử dụng để tính toán chiều cao cho Align dựa trên chiều cao của child (Con của nó). Nếu heightFactor không null chiều cao của Center bằng chiều cao của child nhân với hệ số này.
Nếu heightFactor không được chỉ định chiều cao của Align sẽ lớn nhất có thể.

double heightFactor
Ví dụ:
heightFactor (ex1)

Align (
  alignment: Alignment.bottomRight,
  heightFactor: 3.0,
  child: ElevatedButton (
    child: Text("Button"),
    onPressed: () {}
  )
)

Xem thêm các chuyên mục: