openplanning

Cài đặt Flutter Plugin cho Android Studio

  1. Flutter Plugin
  2. Tạo ứng dụng Flutter đầu tiên

1. Flutter Plugin

Như bạn đã biết Android Studio là một IDE dùng để phát triển các ứng dụng Android, nó được tạo ra bởi Google. Bạn cũng có thể sử dụng Android Studio để học ngôn ngữ Dart hoặc phát triển các ứng dụng Flutter, chỉ cần cài đặt thêm các plugin liên quan. Cả ba, Android Studio, DartFlutter đều được tạo ra bởi Google, vì vậy Android Studio chắc chắn là một IDE phù hợp nhất để phát triển ứng dụng Flutter vì bạn sẽ nhận được các hỗ trợ tốt nhất.
Flutter là một Mobile UI Framework (Nền tảng giao diện người dùng các thiết bị di động), nó sử dụng ngôn ngữ Dart để viết các ứng dụng vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Dart SDK:
Và đã cài đặt Dart Plugin vào Android Studio:
Tiếp theo, cài đặt Flutter SDK:
Để cài đặt Flutter Plugin, mở Android Studio và chọn:
  • File > Settings... > Plugins (Windows)
  • Preferences > Plugins (Mac OS)
Sau khi cài đặt xong Flutter Plugin bạn cần khởi động lại Android Studio để các thay đổi có tác dụng.
Và kiểm tra để đảm bảo rằng chức năng tạo mới một dự án Flutter đã xuất hiện trên Android Studio.
  • File > New > New Flutter Project...

Các hướng dẫn lập trình Flutter

Show More