openplanning

Navigation và Routing trong Flutter

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Route Transition

Flutter đưa ra khái niệm "Route Transition" (Sự chuyển đổi lộ trình) để mô tả hành động bạn nhẩy từ màn hình thứ nhất tới màn hình thứ hai, và quá trình chuyển đổi (transition) này có thể bao gồm một hiệu ứng hoạt hình để mang lại cảm nhận tốt đối với người dùng. Trong bài viết này tôi sẽ trình bày một vài cách để đạt được điều đó.
Để đơn giản bạn có thể xem hình minh hoạ dưới đây, sau đó chúng ta sẽ phân tích cách bước để thực hiện nó:
Ban đầu người dùng đứng tại trang thứ nhất (Page1) và thực hiện một hành động nào đó, chẳng hạn nhấn vào một button để nhẩy tới trang thứ hai (Page2), một hiệu ứng hoạt hình có thể xuất hiện trong quá trình chuyển đổi giữa hai trang, tuy nhiên trong ví dụ đơn giản này tôi không tạo ra hiệu ứng hoạt hình.
main.dart (ex 1)

import 'package:flutter/material.dart';

main() {
 runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'o7planning.org',
   debugShowCheckedModeBanner: false,
   theme: ThemeData(
    primarySwatch: Colors.blue,
    visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
   ),
   home: Page1(),
  );
 }
}

class Page1 extends StatelessWidget {
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text("Title of Page 1"),
   ),
   body: Center(
    child: ElevatedButton(
     child: Text('Go!'),
     onPressed: () {
      Navigator.of(context).push(_createRoute());
     },
    ),
   ),
  );
 }
}

Route _createRoute() {
 return PageRouteBuilder(
  pageBuilder: (BuildContext context, Animation<double> animation,//
    Animation<double> secondaryAnimation) {
   return Page2();
  },
  transitionsBuilder: (BuildContext context, Animation<double> animation, //
    Animation<double> secondaryAnimation, Widget child) {
   return child;
  },
 );
}

class Page2 extends StatelessWidget {
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text("Title of Page 2"),
   ),
   body: Center(
    child: Text('Page 2'),
   ),
   backgroundColor: Colors.lightGreen[100],
  );
 }
}
Điều quan trọng nhất bạn cần tạo ra một đối tượng Route (Lộ trình) để mô tả cách trang thứ nhất được thay thế bởi trang thứ hai. Lớp PageRouteBuilder là một lớp hậu duệ của Route, nó được sử dụng cho ví dụ đầu tiên vì nó dễ dàng sử dụng.
_createRoute()

Route _createRoute() {
 return PageRouteBuilder(
  pageBuilder: (BuildContext context, Animation<double> animation,//
    Animation<double> secondaryAnimation) {
   return Page2();
  },
  transitionsBuilder: (BuildContext context, Animation<double> animation, //
    Animation<double> secondaryAnimation, Widget child) {
   return child;
  },
 );
}
Sau đó sử dụng Navigator (bộ điều hướng) thực thi Route (lộ trình).

Navigator.of(context).push(_createRoute());
Tiếp tục với ví dụ trên, chúng ta thêm hiệu ứng hoạt hình SlideTransition vào giữa quá trình chuyển đổi từ trang thứ nhất sang trang thứ hai:
(ex 1b)

Route _createRoute() {
 return PageRouteBuilder(
  pageBuilder: (BuildContext context, Animation<double> animation,//
    Animation<double> secondaryAnimation) {
   return Page2();
  },
  transitionsBuilder: (BuildContext context, Animation<double> animation, //
    Animation<double> secondaryAnimation, Widget child) {
   return SlideTransition(
    position: new Tween<Offset>(
     begin: const Offset(-1.0, 0.0),
     end: Offset.zero,
    ).animate(animation),
    child: new SlideTransition(
     position: new Tween<Offset>(
      begin: Offset.zero,
      end: const Offset(-1.0, 0.0),
     ).animate(secondaryAnimation),
     child: child,
    ),
   );
  },
 );
}
Và nhận được kết quả:
Và ví dụ tiếp theo với hiệu ứng hoạt hình ScaleTransition:
(ex 1c)

Route _createRoute() {
 return PageRouteBuilder(
  pageBuilder: (BuildContext context, Animation<double> animation,//
    Animation<double> secondaryAnimation) {
   return Page2();
  },
  transitionsBuilder: (BuildContext context, Animation<double> animation, //
    Animation<double> secondaryAnimation, Widget child) {
   return new ScaleTransition(
    scale: new Tween<double>(
     begin: 0.0,
     end: 1.0,
    ).animate(
     CurvedAnimation(
      parent: animation,
      curve: Interval(
       0.00,
       0.50,
       curve: Curves.easeInCirc,
      ),
     ),
    ),
    child: child
   );
  },
 );
}
 • TODO Link?
 • TODO Link?

2- Named Route

Trong Flutter bạn cũng có thể định nghĩa một bản đồ (Map) chứa các trang chính của ứng dụng và tên tương ứng của chúng, sau đó sử dụng Navigator để di chuyển tới các trang khác nhau dựa trên các tên này.
Trước hết hãy xem trước kết quả của ví dụ:
main.dart (ex 4)

import 'package:flutter/material.dart';

main() {
 runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'o7planning.org',
   debugShowCheckedModeBanner: false,
   theme: ThemeData(
    primarySwatch: Colors.blue,
    visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
   ),
   initialRoute: '/home',
   routes: <String, WidgetBuilder>{
    '/home': (BuildContext context) => Home(),
    '/details': (BuildContext context) => Details(),
    '/about': (BuildContext context) => About(),
   },
  );
 }
}

class Home extends StatelessWidget {
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text("Title of Home Page"),
   ),
   body: Center(

     child: Row (
      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceAround,
      children: [
       ElevatedButton(
        child: Text('Go to Details Page'),
        onPressed: () {
         Navigator.of(context).pushNamed('/details');
        },
       ),
       ElevatedButton(
        child: Text('Go to About Page'),
        onPressed: () {
         Navigator.of(context).pushNamed('/about');
        },
       ),
      ],
     )
   ),
  );
 }
}

class Details extends StatelessWidget {
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text("Title of Details Page"),
   ),
   body: Center(
    child: ElevatedButton(
     child: Text('Close'),
     onPressed: () {
      // Close page and pass a value back to previous page
      Navigator.of(context).pop();
     },
    ),
   ),
   backgroundColor: Colors.lightGreen[100],
  );
 }
}

class About extends StatelessWidget {
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text("Title of About Page"),
   ),
   body: Center(
    child: ElevatedButton(
     child: Text('Close'),
     onPressed: () {
      // Close page
      Navigator.of(context).pop();
     },
    ),
   ),
   backgroundColor: Colors.cyan[100],
  );
 }
}
Trong ví dụ này chúng ta sử dụng property routes của MaterialApp để định nghĩa một route Map chứa các trang chính của ứng dụng và tên tương ứng của chúng.

// Map<String, WidgetBuilder> routes

MaterialApp(
 title: 'o7planning.org',
 debugShowCheckedModeBanner: false,
 theme: ThemeData(
  primarySwatch: Colors.blue,
  visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
 ),
 initialRoute: '/home',
 routes: <String, WidgetBuilder>{
  '/home': (BuildContext context) => Home(),
  '/details': (BuildContext context) => Details(),
  '/about': (BuildContext context) => About(),
 },
);
Và nhẩy tới các trang khác nhau dựa trên tên của route.

Navigator.of(context).pushNamed('/details');
Quay trở lại trang trước:

// Close page (Back to previous page) 
Navigator.of(context).pop();

// Close page and pass a value back to previous page.
Navigator.of(context).pop("Some Value");

Xem thêm các chuyên mục: