openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Flutter RoundedRectangleBorder

 1. RoundedRectangleBorder
 2. Examples
 3. side
 4. borderRadius

1. RoundedRectangleBorder

RoundedRectangleBorder được sử dụng để tạo ra một đường viền hình chữ nhật với các góc tròn. Nó thường được sử dụng với ShapeDecoration để vẽ hình hộp với các góc tròn.
RoundedRectangleBorder constructor
const RoundedRectangleBorder(
  {BorderSide side: BorderSide.none,
  BorderRadiusGeometry borderRadius: BorderRadius.zero}
)

2. Examples

Ví dụ: Sử dụng RoundedRectangleBorder cho một Container.
(ex1)
Container(
 width: 300,
 height: 150,
 decoration: ShapeDecoration(
   color: Colors.white,
   shape: RoundedRectangleBorder (
     borderRadius: BorderRadius.circular(32.0),
     side: BorderSide(
       width: 10,
       color: Colors.blue
     )
   )
 ),
 child: Center(
   child: Text(
     "Flutter",
     style: TextStyle(fontSize: 50)
   )
 ),
)
Sử dụng toán tử cộng ( + ) để cộng 2 ShapeBorder để tạo ra một viền kết hợp:
(ex2)
Container(
 width: 300,
 height: 150,
 decoration: ShapeDecoration(
   color: Colors.white,
   shape: RoundedRectangleBorder (
     borderRadius: BorderRadius.circular(16.0),
     side: BorderSide(
       width: 10,
       color: Colors.blue
     )
   ) + RoundedRectangleBorder (
     borderRadius: BorderRadius.circular(32.0),
     side: BorderSide(
       width: 20,
       color: Colors.green
     )
   )
 ),
 child: Center(
   child: Text(
     "Flutter",
     style: TextStyle(fontSize: 50)
   )
 ),
)
Ví dụ: Sử dụng RoundedRectangleBorder để định hình dạng cho một ElevatedButton:
ElevatedButton(
 child: Text("ElevatedButton"),
 onPressed: () {},
 style: ElevatedButton.styleFrom( // returns ButtonStyle
  primary: Colors.red,
  onPrimary: Colors.white,
  shape: RoundedRectangleBorder(
   borderRadius: BorderRadius.circular(32.0),
  ),
 ),
)
Chú ý: Property RoundedRectangleBorder.side sẽ không làm việc với ElevatedButton, TextButtonOutlinedButton, nó bị ghi đè (override) bởi ButtonStyle.side.
ElevatedButton(
 child: Text("ElevatedButton"),
 onPressed: () {},
 style: ElevatedButton.styleFrom( // returns ButtonStyle
  primary: Colors.red,
  onPrimary: Colors.white,
  side: BorderSide(color: Colors.green, width: 3), // Work!
  shape: RoundedRectangleBorder(
    borderRadius: BorderRadius.circular(32.0),
    side: BorderSide(color: Colors.yellow, width: 3) // (Not working - Read note!!)
  ),
 ),
)
ElevatedButton.icon(
 icon: Icon(Icons.thumb_up),
 label: Text("Like"),
 onPressed: () {},
 style: ElevatedButton.styleFrom( // returns ButtonStyle
  shape: RoundedRectangleBorder(
   borderRadius: BorderRadius.circular(32.0),
  ),
 ),
)
// with side:
ElevatedButton.icon(
 icon: Icon(Icons.thumb_up),
 label: Text("Like"),
 onPressed: () {},
 style: ElevatedButton.styleFrom( // returns ButtonStyle
  side: BorderSide(color: Colors.green, width: 3),
  shape: RoundedRectangleBorder(
   borderRadius: BorderRadius.circular(32.0),
  ),
 ),
)
OutlinedButton.icon (
 icon: Icon(Icons.star_outline),
 label: Text("OutlinedButton"),
 onPressed: () {},
 style: ElevatedButton.styleFrom( // returns ButtonStyle
  shape: RoundedRectangleBorder(
   borderRadius: BorderRadius.circular(32.0),
  ),
 ),
)
// with side:
OutlinedButton.icon (
 icon: Icon(Icons.star_outline),
 label: Text("OutlinedButton"),
 onPressed: () {},
 style: ElevatedButton.styleFrom( // returns ButtonStyle
  side: BorderSide(width: 2.0, color: Colors.green),
  shape: RoundedRectangleBorder(
   borderRadius: BorderRadius.circular(32.0),
  ),
 ),
)

3. side

side - Cung cấp các thông số liên quan tới viền chẳng hạn như mầu sắc, chiều rộng, kiểu dáng.
BorderSide side: BorderSide.none
BorderSide constructor
const BorderSide (
  {Color color: const Color(0xFF000000),
  double width: 1.0,
  BorderStyle style: BorderStyle.solid}
)
 • Hướng dẫn và ví dụ Flutter BorderSide
Chú ý: Property RoundedRectangleBorder.side sẽ không làm việc với ElevatedButton, TextButtonOutlinedButton, nó bị ghi đè (override) bởi ButtonStyle.side. (Xem thêm ví dụ ở phía trên).

4. borderRadius

borderRadius - cung cấp giá trị bán kính 4 góc của hình chữ nhật.
BorderRadiusGeometry borderRadius: BorderRadius.zero
 • Hướng dẫn và ví dụ Flutter BorderRadiusGeometry
borderRadius (ex1)
Container(
 width: 300,
 height: 150,
 decoration: ShapeDecoration(
   color: Colors.white,
   shape: RoundedRectangleBorder (
     borderRadius: BorderRadius.only(
       bottomLeft: Radius.zero,
       topLeft:  Radius.zero,
       bottomRight: Radius.circular(20),
       topRight: Radius.circular(45)
     ),
     side: BorderSide(
       width: 10,
       color: Colors.blue
     )
   )
 ),
 child: Center(
   child: Text(
     "Flutter",
     style: TextStyle(fontSize: 50)
   )
 ),
)

Các hướng dẫn lập trình Flutter

Show More