openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Flutter RoundedRectangleBorder

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- RoundedRectangleBorder

RoundedRectangleBorder được sử dụng để tạo ra một đường viền hình chữ nhật với các góc tròn. Nó thường được sử dụng với ShapeDecoration để vẽ hình hộp với các góc tròn.
RoundedRectangleBorder constructor

const RoundedRectangleBorder(
  {BorderSide side: BorderSide.none,
  BorderRadiusGeometry borderRadius: BorderRadius.zero}
)

2- Examples

Ví dụ: Sử dụng RoundedRectangleBorder cho một Container.
(ex1)

Container(
 width: 300,
 height: 150,
 decoration: ShapeDecoration(
   color: Colors.white,
   shape: RoundedRectangleBorder (
     borderRadius: BorderRadius.circular(32.0),
     side: BorderSide(
       width: 10,
       color: Colors.blue
     )
   )
 ),
 child: Center(
   child: Text(
     "Flutter",
     style: TextStyle(fontSize: 50)
   )
 ),
)
Sử dụng toán tử cộng ( + ) để cộng 2 ShapeBorder để tạo ra một viền kết hợp:
(ex2)

Container(
 width: 300,
 height: 150,
 decoration: ShapeDecoration(
   color: Colors.white,
   shape: RoundedRectangleBorder (
     borderRadius: BorderRadius.circular(16.0),
     side: BorderSide(
       width: 10,
       color: Colors.blue
     )
   ) + RoundedRectangleBorder (
     borderRadius: BorderRadius.circular(32.0),
     side: BorderSide(
       width: 20,
       color: Colors.green
     )
   )
 ),
 child: Center(
   child: Text(
     "Flutter",
     style: TextStyle(fontSize: 50)
   )
 ),
)
Ví dụ: Sử dụng RoundedRectangleBorder để định hình dạng cho một ElevatedButton:

ElevatedButton(
 child: Text("ElevatedButton"),
 onPressed: () {},
 style: ElevatedButton.styleFrom( // returns ButtonStyle
  primary: Colors.red,
  onPrimary: Colors.white,
  shape: RoundedRectangleBorder(
   borderRadius: BorderRadius.circular(32.0),
  ),
 ),
)
Chú ý: Property RoundedRectangleBorder.side sẽ không làm việc với ElevatedButton, TextButtonOutlinedButton, nó bị ghi đè (override) bởi ButtonStyle.side.

ElevatedButton(
 child: Text("ElevatedButton"),
 onPressed: () {},
 style: ElevatedButton.styleFrom( // returns ButtonStyle
  primary: Colors.red,
  onPrimary: Colors.white,
  side: BorderSide(color: Colors.green, width: 3), // Work!
  shape: RoundedRectangleBorder(
    borderRadius: BorderRadius.circular(32.0),
    side: BorderSide(color: Colors.yellow, width: 3) // (Not working - Read note!!)
  ),
 ),
)

ElevatedButton.icon(
 icon: Icon(Icons.thumb_up),
 label: Text("Like"),
 onPressed: () {},
 style: ElevatedButton.styleFrom( // returns ButtonStyle
  shape: RoundedRectangleBorder(
   borderRadius: BorderRadius.circular(32.0),
  ),
 ),
)
// with side:
ElevatedButton.icon(
 icon: Icon(Icons.thumb_up),
 label: Text("Like"),
 onPressed: () {},
 style: ElevatedButton.styleFrom( // returns ButtonStyle
  side: BorderSide(color: Colors.green, width: 3),
  shape: RoundedRectangleBorder(
   borderRadius: BorderRadius.circular(32.0),
  ),
 ),
)

OutlinedButton.icon (
 icon: Icon(Icons.star_outline),
 label: Text("OutlinedButton"),
 onPressed: () {},
 style: ElevatedButton.styleFrom( // returns ButtonStyle
  shape: RoundedRectangleBorder(
   borderRadius: BorderRadius.circular(32.0),
  ),
 ),
)
// with side:
OutlinedButton.icon (
 icon: Icon(Icons.star_outline),
 label: Text("OutlinedButton"),
 onPressed: () {},
 style: ElevatedButton.styleFrom( // returns ButtonStyle
  side: BorderSide(width: 2.0, color: Colors.green),
  shape: RoundedRectangleBorder(
   borderRadius: BorderRadius.circular(32.0),
  ),
 ),
)

3- side

side - Cung cấp các thông số liên quan tới viền chẳng hạn như mầu sắc, chiều rộng, kiểu dáng.

BorderSide side: BorderSide.none
BorderSide constructor

const BorderSide (
  {Color color: const Color(0xFF000000),
  double width: 1.0,
  BorderStyle style: BorderStyle.solid}
)
 • TODO Link?
Chú ý: Property RoundedRectangleBorder.side sẽ không làm việc với ElevatedButton, TextButtonOutlinedButton, nó bị ghi đè (override) bởi ButtonStyle.side. (Xem thêm ví dụ ở phía trên).

4- borderRadius

borderRadius - cung cấp giá trị bán kính 4 góc của hình chữ nhật.

BorderRadiusGeometry borderRadius: BorderRadius.zero
 • TODO Link?
borderRadius (ex1)

Container(
 width: 300,
 height: 150,
 decoration: ShapeDecoration(
   color: Colors.white,
   shape: RoundedRectangleBorder (
     borderRadius: BorderRadius.only(
       bottomLeft: Radius.zero,
       topLeft:  Radius.zero,
       bottomRight: Radius.circular(20),
       topRight: Radius.circular(45)
     ),
     side: BorderSide(
       width: 10,
       color: Colors.blue
     )
   )
 ),
 child: Center(
   child: Text(
     "Flutter",
     style: TextStyle(fontSize: 50)
   )
 ),
)

Xem thêm các chuyên mục: