openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Flutter Positioned

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Positioned

Widget Positioned được sử dụng để định vị cho một widget con của một Stack.
Positioned chỉ được sử dụng như là một widget con trực tiếp (hoặc hậu duệ) của Stack. Trên đường dẫn từ Positioned tới Stack chỉ bao gồm các widget kiểu StatelessWidget hoặc StatefulWidget, các widget khác không được phép (Chẳng hạn RenderObjectWidget).
Positioned constructor

const Positioned(
  {Key key,
  double left,
  double top,
  double right,
  double bottom,
  double width,
  double height,
  @required Widget child}
)
Ví dụ:
(ex1)

SizedBox (
  width: double.infinity,
  height: double.infinity,
  child: Stack(
   alignment: Alignment.centerLeft,
   children: <Widget>[
    Positioned (
      left: 100,
     top: 70,
     child: Container(
      width: 200,
      height: 100,
      color: Colors.green,
     ),
    )
   ],
  )
)
Kích thước của Positioned và con của nó luôn luôn giống nhau.
Hãy xem một ví dụ: Một Positioned với topbottom khác null sẽ bắt buộc chiều cao của widget con thay đổi cho phù hợp với giàng buộc đó.
(ex2)

SizedBox (
  width: double.infinity,
  height: double.infinity,
  child: Stack(
   alignment: Alignment.centerLeft,
   children: <Widget>[
    Positioned (
     top: 100,
     bottom: 70,
     child: Container (
      width: 200,
      height: 30, // !!
      color: Colors.green,
     ),
    )
   ],
  )
)
Nếu cả ba tham số left, right, widthnull thì property Stack.alignment sẽ được sử dụng để định vị widget con theo phương ngang. Tương tự như vậy, nếu cả ba tham số top, bottom, heightnull thì property Stack.alignment sẽ được sử dụng để định vị widget con theo phương thẳng đứng.

2- Positioned.directional constructor

Positioned.directional được sử dụng để tạo ra một Positioned dựa trên hướng của văn bản.
Positioned.directional constructor

Positioned.directional(
 {Key key,
 @required TextDirection textDirection,
 double start,
 double top,
 double end,
 double bottom,
 double width,
 double height,
 @required Widget child}
)
Tham số textDirection là bắt buộc và khác null, nó chấp nhận giá trị TextDirection.ltr (Left to Right) hoặc TextDirection.rtl (Right to Left).
Nếu textDirectionTextDirection.ltr, các tham số (start, end) sẽ tương ứng với (left, right). Ngược lại (start, end) sẽ tương ứng với (right, left).

3- Positioned.fill constructor

Positioned.fill là một constructor với các tham số left, right, top, bottom có giá trị mặc định 0.
Positioned.fill constructor

const Positioned.fill(
 {Key key,
 double left: 0.0,
 double top: 0.0,
 double right: 0.0,
 double bottom: 0.0,
 @required Widget child}
)

4- Positioned.fromRect constructor

Positioned.fromRect tạo ra một đối tượng Positioned với các giá tri cho bởi đối tượng Rect.
Positioned.fromRect constructor

Positioned.fromRect(
 {Key key,
 Rect rect,
 @required Widget child}
)
 • TODO Link?

5- Positioned.fromRelativeRect constructor

Positioned.fromRelativeRect tạo ra một đối tượng Positioned với các giá tri cho bởi đối tượng RelativeRect.
Positioned.fromRelativeRect constructor

Positioned.fromRelativeRect(
 {Key key,
 RelativeRect rect,
 @required Widget child}
)
 • TODO Link?

Xem thêm các chuyên mục: