openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Flutter Alignment

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Flutter Alignment

Alignment được sử dụng để định nghĩa cách căn chỉnh (align) vị trí của một widget con bên trong cha của nó.
 • TODO Link?
 • TODO Link?
Alignment Constructor

const Alignment(
  double x,
  double y
)
Flutter đặt một hệ toạ độ tại trung tâm của widget cha, và bạn có thể tạo ra một đối tượng Alignment từ 2 tham số xy để mô tả cách căn chỉnh (align) vị trí của widget con.
Lớp Alignment định nghĩa sẵn một vài hằng số ứng với các ví trị thông dụng:
Constant Define
bottomCenter Alignment(0.0, 1.0)
bottomLeft Alignment(-1.0, 1.0)
bottomRight Alignment(1.0, 1.0)
center Alignment(0.0, 0.0)
centerLeft Alignment(-1.0, 0.0)
centerRight Alignment(1.0, 0.0)
topCenter Alignment(0.0, -1.0)
topLeft Alignment(-1.0, -1.0)
topRight Alignment(1.0, -1.0)

2- Examples


Container (
 decoration: BoxDecoration (
  image: const DecorationImage(
   image: NetworkImage('https://s3.o7planning.com/images/tom-and-jerry.png'),
   fit: BoxFit.cover,
  )
 ),
 margin: EdgeInsets.all(10),
 alignment: Alignment.bottomLeft,
 child: Text (
  "Tom and Jerry",
  style: TextStyle(
    fontSize: 20,
    color: Colors.red,
    fontWeight: FontWeight.bold
  ),
 )
)

Xem thêm các chuyên mục: