openplanning

Hướng dẫn sử dụng Flutter Border

Xem thêm các chuyên mục:

1- Border

Border tạo ra một đường viền cho một hộp, bao gồm 4 cạnh: top, bottom, left, right.
Border constructor
const Border (
  {BorderSide top: BorderSide.none,
  BorderSide right: BorderSide.none,
  BorderSide bottom: BorderSide.none,
  BorderSide left: BorderSide.none}
)
 • TODO Link?
Ví dụ:
(ex1)
Container(
  width: 250,
  height: 200,
  decoration: BoxDecoration(
   border: Border(
    top: BorderSide(width: 15.0, color: Color(0xFFFF7F7F7F)),
    left: BorderSide(width: 20.0, color: Color(0xFFFFDFDFDF)),
    right: BorderSide(width: 5.0, color: Color(0xFFFF000000)),
    bottom: BorderSide(width: 10.0, color: Color(0xFFFF000000)),
   ),
  )
)
Ví dụ: Sử dụng 2 Container lồng nhau và Border để mô phỏng một button:
(ex3)
Container(
 decoration: BoxDecoration(
  border: Border(
   top: BorderSide(width: 1.0, color: Color(0xFFFFFFFFFF)),
   left: BorderSide(width: 1.0, color: Color(0xFFFFFFFFFF)),
   right: BorderSide(width: 1.0, color: Color(0xFFFF000000)),
   bottom: BorderSide(width: 1.0, color: Color(0xFFFF000000)),
  ),
 ),
 child: Container(
  width: 200,
  height: 50,
  padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 20.0, vertical: 2.0),
  alignment: Alignment.center,
  decoration: BoxDecoration(
   border: Border(
    top: BorderSide(width: 1.0, color: Color(0xFFFFDFDFDF)),
    left: BorderSide(width: 1.0, color: Color(0xFFFFDFDFDF)),
    right: BorderSide(width: 1.0, color: Color(0xFFFF7F7F7F)),
    bottom: BorderSide(width: 1.0, color: Color(0xFFFF7F7F7F)),
   ),
   color: Color(0xFFBFBFBF),
  ),
  child: Text(
    'OK',
    textAlign: TextAlign.center,
    style: TextStyle(color: Color(0xFF000000))
  ),
 ),
)

2- Border.all constructor

Constructor Border.all tạo ra một đường viền đồng nhất (giống nhau với tất cả các cạnh) từ các thông số color, widthstyle.
Border.all constructor
Border.all(
 {Color color: const Color(0xFF000000),
 double width: 1.0,
 BorderStyle style: BorderStyle.solid}
)
Ví dụ:
Container(
  width: 250,
  height: 100,
  alignment: Alignment.center,
  decoration: BoxDecoration(
   border: Border.all(
     width: 5.0,
     color: Color(0xFFFF7F7F7F)
   ),
  ),
  child: Text("Flutter")
)

3- Border.fromBorderSide constructor

Constructor Border.fromBorderSide tạo ra một đường viền đồng nhất (giống nhau với tất cả các cạnh) với các thông số được cho bởi đối tượng BorderSide.
Border.fromBorderSide constructor
const Border.fromBorderSide(
  BorderSide side
)
Ví dụ:
Container(
  width: 250,
  height: 100,
  alignment: Alignment.center,
  decoration: BoxDecoration(
   border: Border.fromBorderSide(
     BorderSide (
       width: 5,
       color: Colors.green,
       style: BorderStyle.solid
     )
   ),
  ),
  child: Text("Flutter")
)

4- Border.symmetric constructor

Constructor Border.symmetric tạo ra đường viền đối xứng theo chiều dọc và chiều ngang.
Tham số vertical được áp dụng cho cạnh leftright. Tham số horizontal được áp dụng cho cạnh topbottom. Giá trị mặc định của các tham số verticalhorizontalBorderSide.none và không null.
Border.symmetric constructor
const Border.symmetric(
  {BorderSide vertical: BorderSide.none,
  BorderSide horizontal: BorderSide.none}
)
Ví dụ:
Container(
  width: 250,
  height: 100,
  alignment: Alignment.center,
  decoration: BoxDecoration(
   border: Border.symmetric (
    vertical: BorderSide (
      width: 5,
      color: Colors.green,
      style: BorderStyle.solid
    ),
    horizontal: BorderSide (
      width: 3,
      color: Colors.blue,
      style: BorderStyle.solid
    ),
   ),
  ),
  child: Text("Flutter")
)

Xem thêm các chuyên mục:

Có thể bạn quan tâm

Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.