openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Flutter Border

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Border

Border tạo ra một đường viền cho một hộp, bao gồm 4 cạnh: top, bottom, left, right.
Border constructor

const Border (
  {BorderSide top: BorderSide.none,
  BorderSide right: BorderSide.none,
  BorderSide bottom: BorderSide.none,
  BorderSide left: BorderSide.none}
)
 • TODO Link?
Ví dụ:
(ex1)

Container(
  width: 250,
  height: 200,
  decoration: BoxDecoration(
   border: Border(
    top: BorderSide(width: 15.0, color: Color(0xFFFF7F7F7F)),
    left: BorderSide(width: 20.0, color: Color(0xFFFFDFDFDF)),
    right: BorderSide(width: 5.0, color: Color(0xFFFF000000)),
    bottom: BorderSide(width: 10.0, color: Color(0xFFFF000000)),
   ),
  )
)
Ví dụ: Sử dụng 2 Container lồng nhau và Border để mô phỏng một button:
(ex3)

Container(
 decoration: BoxDecoration(
  border: Border(
   top: BorderSide(width: 1.0, color: Color(0xFFFFFFFFFF)),
   left: BorderSide(width: 1.0, color: Color(0xFFFFFFFFFF)),
   right: BorderSide(width: 1.0, color: Color(0xFFFF000000)),
   bottom: BorderSide(width: 1.0, color: Color(0xFFFF000000)),
  ),
 ),
 child: Container(
  width: 200,
  height: 50,
  padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 20.0, vertical: 2.0),
  alignment: Alignment.center,
  decoration: BoxDecoration(
   border: Border(
    top: BorderSide(width: 1.0, color: Color(0xFFFFDFDFDF)),
    left: BorderSide(width: 1.0, color: Color(0xFFFFDFDFDF)),
    right: BorderSide(width: 1.0, color: Color(0xFFFF7F7F7F)),
    bottom: BorderSide(width: 1.0, color: Color(0xFFFF7F7F7F)),
   ),
   color: Color(0xFFBFBFBF),
  ),
  child: Text(
    'OK',
    textAlign: TextAlign.center,
    style: TextStyle(color: Color(0xFF000000))
  ),
 ),
)

2- Border.all constructor

Constructor Border.all tạo ra một đường viền đồng nhất (giống nhau với tất cả các cạnh) từ các thông số color, widthstyle.
Border.all constructor

Border.all(
 {Color color: const Color(0xFF000000),
 double width: 1.0,
 BorderStyle style: BorderStyle.solid}
)
Ví dụ:

Container(
  width: 250,
  height: 100,
  alignment: Alignment.center,
  decoration: BoxDecoration(
   border: Border.all(
     width: 5.0,
     color: Color(0xFFFF7F7F7F)
   ),
  ),
  child: Text("Flutter")
)

3- Border.fromBorderSide constructor

Constructor Border.fromBorderSide tạo ra một đường viền đồng nhất (giống nhau với tất cả các cạnh) với các thông số được cho bởi đối tượng BorderSide.
Border.fromBorderSide constructor

const Border.fromBorderSide(
  BorderSide side
)
Ví dụ:

Container(
  width: 250,
  height: 100,
  alignment: Alignment.center,
  decoration: BoxDecoration(
   border: Border.fromBorderSide(
     BorderSide (
       width: 5,
       color: Colors.green,
       style: BorderStyle.solid
     )
   ),
  ),
  child: Text("Flutter")
)

4- Border.symmetric constructor

Constructor Border.symmetric tạo ra đường viền đối xứng theo chiều dọc và chiều ngang.
Tham số vertical được áp dụng cho cạnh leftright. Tham số horizontal được áp dụng cho cạnh topbottom. Giá trị mặc định của các tham số verticalhorizontalBorderSide.none và không null.
Border.symmetric constructor

const Border.symmetric(
  {BorderSide vertical: BorderSide.none,
  BorderSide horizontal: BorderSide.none}
)
Ví dụ:

Container(
  width: 250,
  height: 100,
  alignment: Alignment.center,
  decoration: BoxDecoration(
   border: Border.symmetric (
    vertical: BorderSide (
      width: 5,
      color: Colors.green,
      style: BorderStyle.solid
    ),
    horizontal: BorderSide (
      width: 3,
      color: Colors.blue,
      style: BorderStyle.solid
    ),
   ),
  ),
  child: Text("Flutter")
)

Xem thêm các chuyên mục: