openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Flutter Spacer

 1. Flutter Spacer
 2. flex

1. Flutter Spacer

Spacer tạo ra một khoảng không gian trống, có thể điều chỉnh được, được sử dụng để điều chỉnh khoảng cách giữa các Widget con bên trong một bộ chứa Flex (Flex container) như Column, Row, ..
Spacer Constructor
const Spacer(
  {Key key,
  int flex: 1}
)
Ví dụ:
Row (
 children: <Widget>[
  Text('Begin'),
  Spacer(), // Defaults to a flex of one.
  Text('Middle'),
  // Gives twice the space between Middle and End than Begin and Middle.
  Spacer(flex: 2),
  Text('End'),
 ],
)
main.dart (ex1)
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'o7planning.org',
   debugShowCheckedModeBanner: false,
   theme: ThemeData(
    primarySwatch: Colors.blue,
    visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity,
   ),
   home: MyHomePage(),
  );
 }
}

class MyHomePage extends StatelessWidget {
 MyHomePage({Key key}) : super(key: key);

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold (
    appBar: AppBar(
      title: Text("Flutter Spacer Example")
    ),
    body: Center (
      child: Row(
       children: <Widget>[
        Text('Begin'),
        Spacer(), // Defaults to a flex of one.
        Text('Middle'),
        // Gives twice the space between Middle and End than Begin and Middle.
        Spacer(flex: 2),
        Text('End'),
       ],
      )
    )
  );
 }
}

2. flex

Property flex được coi là trọng lượng của Spacer, nó quyết định bao nhiêu không gian sẽ được phân bổ cho Spacer này. Không gian được phân bổ tỷ lệ thuận với giá trị của flex. Giá trị mặc định của flex là 1.
int flex: 1
flex (ex1)
Column (
 children: <Widget>[
  Icon(Icons.ac_unit, size: 32),
  Spacer(), // flex : 1 (Default)
  Icon(Icons.ac_unit, size: 36),
  Spacer(flex: 2),
  Icon(Icons.ac_unit, size: 48),
  Spacer(flex: 3),
  Icon(Icons.ac_unit, size: 24),
 ],
)

Các hướng dẫn lập trình Flutter

Show More