openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Flutter CircleBorder

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- CircleBorder

CircleBorder được sử dụng để tạo ra một đường viền hình tròn lớn nhất có thể nằm trong một không gian sẵn có. Nó thường được sử dụng với ShapeDecoration để vẽ hình tròn.
 • TODO Link?
Nếu không gian sẵn có là một hình chữ nhật, CircleBorder sẽ vẽ ra một đường tròn có kích thước lớn nhất có thể tại trung tâm của hình chữ nhật.
CircleBorder constructor

const CircleBorder(
  {BorderSide side: BorderSide.none}
)

2- Examples

(ex1)

Container(
  width: 150,
  height: 300,
  child: Center(
    child: Text(
      "GO",
      style: TextStyle(fontSize: 50)
    )
  ),
  decoration: ShapeDecoration(
    color: Colors.white,
    shape: CircleBorder (
      side: BorderSide(
        width: 10,
        color: Colors.blue
      )
    )
  )
)
Sử dụng toán tử cộng ( + ) để cộng 2 ShapeBorder để tạo ra một viền kết hợp.
(ex2)

Container(
  width: 150,
  height: 300,
  child: Center(
    child: Text(
      "GO",
      style: TextStyle(fontSize: 50)
    )
  ),
  decoration: ShapeDecoration(
    color: Colors.white,
    shape: CircleBorder (
      side: BorderSide(
        width: 10,
        color: Colors.blue
      )
    ) + CircleBorder (
      side: BorderSide(
        width: 20,
        color: Colors.green
      )
    )
  )
)
Ví dụ tạo một Avatar đơn giản:
(ex3)

Container(
  width: 200,
  height: 200,
  child: Center(
    child: Image.network("https://s3.o7planning.com/images/boy-128.png")
  ),
  decoration: ShapeDecoration(
    color: Colors.white,
    shape: CircleBorder (
      side: BorderSide(
        width: 10,
        color: Colors.blue
      )
    )
  )
)

3- side

side - Cung cấp các thông số liên quan tới viền chẳng hạn như mầu sắc, chiều rộng, kiểu dáng.

BorderSide side: BorderSide.none
BorderSide constructor

const BorderSide (
  {Color color: const Color(0xFF000000),
  double width: 1.0,
  BorderStyle style: BorderStyle.solid}
)
 • TODO Link?

Xem thêm các chuyên mục: