openplanning

Cấu hình Android Emulator trong Android Studio

  1. Giới thiệu
  2. Cài đặt Android Emulator

1. Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
  • Android Studio 3.6.1

2. Cài đặt Android Emulator

Khi cài đặt Android Studio có một lựa chọn cài đặt thiết bị ảo mô phỏng (Android Virtual Device hoặc còn gọi là Android Emulator), trong trường hợp bạn không cài đặt nó, bạn có thể cài đặt sau.
Trên Android Studio chọn:
  • Tools/AVD Manager
Ở đây tôi tạo một thiết bị mô phỏng Nexus 5 (4.95") - Đây là một thiết bị điện thoại thông dụng.

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More