openplanning

Cấu hình Android Emulator trong Android Studio

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
  • Android Studio 3.6.1

2- Cài đặt Android Emulator

Khi cài đặt Android Studio có một lựa chọn cài đặt thiết bị ảo mô phỏng (Android Virtual Device hoặc còn gọi là Android Emulator), trong trường hợp bạn không cài đặt nó, bạn có thể cài đặt sau.
Trên Android Studio chọn:
  • Tools/AVD Manager
Ở đây tôi tạo một thiết bị mô phỏng Nexus 5 (4.95") - Đây là một thiết bị điện thoại thông dụng.

Xem thêm các chuyên mục: