openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Android FloatingActionButton

 1. Android FloatingActionButton
 2. FAB và CoordinatorLayout
 3. Các tình huống sử dụng FloatingActionButton
 4. Ví dụ FAB và ConstraintLayout

1. Android FloatingActionButton

FloatingActionButton là một button đặc biệt, chúng thường hiển thị dưới dạng một hình tròn với Icon ở chính giữa, nó nổi trên bề mặt giao diện cho phép người dùng nhấn vào để thực hiện một hành động.
Các FloatingActionButton hiển thị phù hợp với các ngữ cảnh khác nhau.
FloatingActionButton là lớp con của ImageButton, và là hậu duệ của ImageView, vì vậy bạn có thể sét đặt Icon cho nó thông qua thuộc tính android:srcCompat.
<com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton
  android:id="@+id/fab"
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:clickable="true"
  app:srcCompat="@drawable/icon_new" ... />
Thư viện FloatingActionButton không sẵn có trong Android SDK vì vậy bạn cần phải cài đặt nó vào project của bạn từ Palette của cửa sổ thiết kế, hoặc thêm thư viện vào project một cách thủ công.
Sau khi cài đặt từ Palette bạn có thể nhìn thấy thư viện đã được khai báo trong build.gradle (Module: app).
implementation 'com.google.android.material:material:1.0.0'
Kiểm tra phiên bản mới nhất của thư viện này trên mvnrepository.com:

2. FAB và CoordinatorLayout

FloatingActionButton (FAB) thường được đặt trong một CoordinatorLayout, và các FloatingActionButton sẽ ẩn/hiện phù hợp với ngữ cảnh, và sự chuyển đổi (transition) của các View bên trong CoordinatorLayout, điều này nâng cao trải nghiệm của người dùng.
Trong bài viết này tôi chỉ đề cập tới các tính năng của FAB thay vì đề cập tới mối liên hệ của nó với CoordinatorLayout. Sau khi hiểu về các tính năng của FAB bạn có thể kết hợp nó với với một CoordinatorLayout. Và bài viết dưới đây sẽ có ích cho bạn:
 • Hướng dẫn và ví dụ Android CoordinatorLayout

3. Các tình huống sử dụng FloatingActionButton

Thường thì bạn sử dụng FloatingActionButton (FAB) tùy thuộc vào ngữ cảnh, và FAB là thao tác chủ đạo đưa ra cho người dùng thực hiện. Ví dụ bạn đang ở màn hình xem danh sách email, có thể hiển thị một FAB cho phép người dùng tạo một Email mới (Nếu cho rằng đây là thao tác người dùng hay sử dụng) ...

4. Ví dụ FAB và ConstraintLayout

Như đã đề cập ở trên FloatingActionButton (FAB) nên được đặt trong một CoordinatorLayout để nâng cao trải nghiệm của người dùng. Tuy nhiên trong một vài ứng dụng đơn giản CoordinatorLayout không thực sự cần thiết. Ví dụ sau đây tôi sẽ đặt một FloatingActionButton (fab) trong một ConstraintLayout, và neo nó vào góc dưới bên phải của Layout này. Khi người dùng nhấn vào button này 3 button khác (fab1, fab2, fab3) sẽ hiển thị bên cạnh fab, hoặc bị đẩy ra khỏi tầm mắt của người dùng.
OK, Trên Android Studio, tạo mới một project:
 • File > New > New Project > Empty Activity
  • Name: SimpleFABExample
  • Package name: org.o7planning.simplefabexample
  • Language: Java
Thành phần FloatingActionButton không sẵn có trong SDK của Android, vì vậy để sử dụng bạn cần cài đặt nó vào project của bạn.
Hoặc khai báo thư viện chứa FAB trong tập tin build.gradle (Module: app).
....
dependencies {  
  ...  
  implementation 'com.google.android.material:material:1.0.0
}
Copy một vài file ảnh vào thư mục "drawable":
icon_new.png
icon_mail.png
icon_camera.png
icon_microphone.png
Thiết kế giao diện của ứng dụng:
Căn chỉnh vị trí các FAB trên giao diện:
Sét đặt ID cho các FAB:
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Hello World"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton
    android:id="@+id/fab"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginEnd="32dp"
    android:layout_marginRight="32dp"
    android:layout_marginBottom="24dp"
    android:clickable="true"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:srcCompat="@drawable/icon_new" />

  <com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton
    android:id="@+id/fab1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginEnd="32dp"
    android:layout_marginRight="32dp"
    android:layout_marginBottom="24dp"
    android:clickable="true"
    app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/fab"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:srcCompat="@drawable/icon_mail" />

  <com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton
    android:id="@+id/fab2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginEnd="32dp"
    android:layout_marginRight="32dp"
    android:layout_marginBottom="20dp"
    android:clickable="true"
    app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/fab1"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:srcCompat="@drawable/icon_camera" />

  <com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton
    android:id="@+id/fab3"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginEnd="32dp"
    android:layout_marginRight="32dp"
    android:layout_marginBottom="24dp"
    android:clickable="true"
    app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/fab2"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:srcCompat="@drawable/icon_microphone" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
MainActivity.java
package org.o7planning.simplefabexample;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;

import com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private FloatingActionButton fab;
  private FloatingActionButton fab1;
  private FloatingActionButton fab2;
  private FloatingActionButton fab3;

  private boolean isFABOpen;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.fab = (FloatingActionButton) findViewById(R.id.fab);
    this.fab1 = (FloatingActionButton) findViewById(R.id.fab1);
    this.fab2 = (FloatingActionButton) findViewById(R.id.fab2);
    this.fab3 = (FloatingActionButton) findViewById(R.id.fab3);

    this.fab.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        if(!isFABOpen){
          showFABMenu();
        } else{
          closeFABMenu();
        }
      }
    });
  }

  private void showFABMenu(){
    isFABOpen=true;
    fab1.animate().translationY(-getResources().getDimension(R.dimen.standard_55));
    fab2.animate().translationY(-getResources().getDimension(R.dimen.standard_105));
    fab3.animate().translationY(-getResources().getDimension(R.dimen.standard_155));
  }

  private void closeFABMenu(){
    isFABOpen=false;
    fab1.animate().translationY(0);
    fab2.animate().translationY(0);
    fab3.animate().translationY(0);
  }

}
dimens.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <dimen name="standard_55">255dp</dimen>
  <dimen name="standard_105">2105dp</dimen>
  <dimen name="standard_155">2155dp</dimen>
</resources>

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More