openplanning

Lưu trữ dữ liệu trên thiết bị với Android SharedPreferences

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- SharedPreferences là gì?

Trước hết để làm rõ SharedPreferences là gì hãy xem một tình huống:

Bạn đang chơi một trò chơi trên Android, trước khi chơi trò chơi đó bạn lựa chọn các thông số của trò chơi chẳng hạn độ sáng trong trò chơi, mức độ âm lượng, và độ khó. Sau khi chơi xong bạn tắt trò chơi và có thể tiếp tục chơi vào ngày hôm sau. SharedPreferences cho phép bạn lưu lại các các thông số bạn đã thiết lập trước đó, để cho phép khi bạn chơi lại các thiết lập đó có thể sử dụng mà không cần phải thiết lập lại.
SharedPreferences lưu các dữ liệu thô dưới dạng các cặp khóa và giá trị (key-value) vào các tập tin của ứng dụng. Bạn cũng có thể chọn một chế độ lưu trữ riêng tư (PRIVATE) mà các ứng dụng khác không thể truy cập vào các tập tin này, chính vì vậy nó là an toàn.

2- Ví dụ với SharedPreferences

Xem trước hình ảnh giao diện của ứng dụng:
Tạo mới project có tên AndroidSharedPreferences:
 • File > New > New Project > Empty Activity
  • Name: AndroidSharedPreferences
  • Package name: org.o7planning.androidsharedpreferences
  • Language: Java
Nếu bạn quan tâm tới các bước để thiết kế giao diện ứng dụng này hãy xem phụ lục phía cuối bài viết.
activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="37dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="24dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Game Settings"
    android:textSize="24sp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="24dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="22dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Sound:"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView" />

  <SeekBar
    android:id="@+id/seekBar_sound"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="24dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="25dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView2" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView3"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="22dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="19dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Bightness:"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/seekBar_sound" />

  <SeekBar
    android:id="@+id/seekBar_brightness"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="22dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="31dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView3" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView4"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="27dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="29dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Difficulty Level:"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/seekBar_brightness" />

  <RadioGroup
    android:id="@+id/radioGroup_diffLevel"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="37dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:orientation="horizontal"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView4">

    <RadioButton
      android:id="@+id/radioButton_easy"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Easy" />

    <RadioButton
      android:id="@+id/radioButton_medium"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Medium" />

    <RadioButton
      android:id="@+id/radioButton_hard"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="Hard" />
  </RadioGroup>

  <Button
    android:id="@+id/button_save"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="33dp"
    android:text="Save"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/radioGroup_diffLevel" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
MainActivity.java

package org.o7planning.androidsharedpreferences;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.content.Context;
import android.content.SharedPreferences;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.RadioButton;
import android.widget.RadioGroup;
import android.widget.SeekBar;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {


  private SeekBar seekBarSound ;
  private SeekBar seekBarBrightness;

  private RadioGroup radioGroupDiffLevel;
  private RadioButton radioButtonEasy;
  private RadioButton radioButtonMedium;
  private RadioButton radioButtonHard;

  private Button buttonSave;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.seekBarBrightness= (SeekBar)this.findViewById(R.id.seekBar_brightness);
    this.seekBarSound= (SeekBar)this.findViewById(R.id.seekBar_sound);

    this.seekBarBrightness.setMax(100);
    this.seekBarSound.setMax(100);

    this.radioGroupDiffLevel= (RadioGroup) this.findViewById(R.id.radioGroup_diffLevel);
    this.radioButtonEasy=(RadioButton) this.findViewById(R.id.radioButton_easy);

    this.radioButtonMedium = (RadioButton)this.findViewById(R.id.radioButton_medium);
    this.radioButtonHard=(RadioButton) this.findViewById(R.id.radioButton_hard);

    this.buttonSave = (Button) this.findViewById(R.id.button_save);

    this.buttonSave.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        MainActivity.this.doSave(view);
      }
    });

    // Load saved game setting.
    this.loadGameSetting();
  }


  private void loadGameSetting() {
    SharedPreferences sharedPreferences= this.getSharedPreferences("gameSetting", Context.MODE_PRIVATE);

    if(sharedPreferences!= null) {

      int brightness = sharedPreferences.getInt("brightness", 90);
      int sound = sharedPreferences.getInt("sound",95);
      int checkedRadioButtonId = sharedPreferences.getInt("checkedRadioButtonId", R.id.radioButton_medium);

      this.seekBarSound.setProgress(sound);
      this.seekBarBrightness.setProgress(brightness);
      this.radioGroupDiffLevel.check(checkedRadioButtonId);

    } else {
      this.radioGroupDiffLevel.check(R.id.radioButton_medium);
      Toast.makeText(this,"Use the default game setting",Toast.LENGTH_LONG).show();
    }

  }

  // Called when user click to Save button.
  public void doSave(View view) {
    // The created file can only be accessed by the calling application
    // (or all applications sharing the same user ID).
    SharedPreferences sharedPreferences= this.getSharedPreferences("gameSetting", Context.MODE_PRIVATE);

    SharedPreferences.Editor editor = sharedPreferences.edit();

    editor.putInt("brightness", this.seekBarBrightness.getProgress());
    editor.putInt("sound", this.seekBarSound.getProgress());

    // Checked RadioButton ID.
    int checkedRadioButtonId = radioGroupDiffLevel.getCheckedRadioButtonId();

    editor.putInt("checkedRadioButtonId", checkedRadioButtonId);

    // Save.
    editor.apply();

    Toast.makeText(this,"Game Setting saved!",Toast.LENGTH_LONG).show();
  }
}
Sau khi save, bạn có thể tắt ứng dụng, và mở lại nó các thông số mà bạn đã lưu lại tự động được sét đặt cho trò chơi.

3- Phụ lục: Thiết kế giao diện

Thêm các TextView, SeekBar vào giao diện.
Thêm RadioGroup và các RadioButton vào giao diện.
Thêm một Button vào giao diện:
Sét đặt ID, Text cho các thành phần trên giao diện:

Xem thêm các chuyên mục: