openplanning

Hướng dẫn chuyển văn bản thành lời nói trong Android

 1. Tổng quan
 2. Ví dụ Text To Speech
 3. Phụ lục: Thiết kế giao diện

1. Tổng quan

Chuyển văn bản thành lời nói là một tính năng được đưa vào Android từ API 21, nó cho phép bạn chuyển một đoạn text thành lời nói, chức năng này hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau. Để thực hiện chức năng này bạn cần sử dụng lớp android.speech.tts.TextToSpeech.
Cho tới Android API Level 23 các địa phương (locale) sau được hỗ trợ:
 • en_US
 • de_DE
 • fr
 • es_ES
 • de
 • en
 • it_IT
 • it
 • en_GB
 • es
 • fr_FR

2. Ví dụ Text To Speech

Tạo một project có tên TextToSpeechDemo:
Nếu bạn quan tâm đến các bước thiết kế của giao diện ứng dụng này, vui lòng xem phần phụ lục ở cuối bài viết.
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/ConstraintLayout"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity" >

  <RadioGroup
    android:id="@+id/radioGroup"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="160dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="14dp"
    android:layout_marginRight="14dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">

    <RadioButton
      android:id="@+id/radio_en"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="English" />

    <RadioButton
      android:id="@+id/radio_fr"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="France" />
  </RadioGroup>

  <EditText
    android:id="@+id/editText"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="49dp"
    android:layout_marginStart="18dp"
    android:layout_marginLeft="18dp"
    android:layout_marginTop="80dp"
    android:layout_marginEnd="17dp"
    android:layout_marginRight="17dp"
    android:ems="10"
    android:inputType="textPersonName"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/radioGroup" />

  <Button
    android:id="@+id/button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="88dp"
    android:text="Speak"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
Min SDK Level
Text To Speech yêu cầu Android API Level >= 21 vì vậy bạn cần phải cấu hình trong file build.gradle (Module:app).
minSdkVersion 21
MainActivity.java
package org.o7planning.texttospeechdemo;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;

import android.speech.tts.TextToSpeech;

import android.util.Log;
import android.view.View;

import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;

import java.util.Locale;
import java.util.Set;
import java.util.UUID;

import android.widget.RadioButton;
import android.widget.RadioGroup;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends Activity {
  private TextToSpeech textToSpeech;
  private EditText editText;
  private Button button;
  private RadioButton radio_en;
  private RadioButton radio_fr;
  RadioGroup radioGroup;

  private boolean ready;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    editText = (EditText) findViewById(R.id.editText);
    button = (Button) findViewById(R.id.button);
    radio_en = (RadioButton) findViewById(R.id.radio_en);
    radio_fr = (RadioButton) findViewById(R.id.radio_fr);
    radioGroup = (RadioGroup) findViewById(R.id.radioGroup);


    textToSpeech = new TextToSpeech(getApplicationContext(), new TextToSpeech.OnInitListener() {
      @Override
      public void onInit(int status) {
        Log.e("TTS", "TextToSpeech.OnInitListener.onInit...");
        printOutSupportedLanguages();
        setTextToSpeechLanguage();
      }
    });
    radioGroup.setOnCheckedChangeListener(new RadioGroup.OnCheckedChangeListener() {

      @Override
      public void onCheckedChanged(RadioGroup group, int checkedId) {
        setTextToSpeechLanguage();
      }
    });
    button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        speakOut();
      }
    });
  }

  private void printOutSupportedLanguages() {
    // Supported Languages
    Set<Locale> supportedLanguages = textToSpeech.getAvailableLanguages();
    if(supportedLanguages!= null) {
      for (Locale lang : supportedLanguages) {
        Log.e("TTS", "Supported Language: " + lang);
      }
    }
  }


  @Override
  public void onPause() {
    if (textToSpeech != null) {
      textToSpeech.stop();
      textToSpeech.shutdown();
    }
    super.onPause();
  }

  private void speakOut() {
    if (!ready) {
      Toast.makeText(this, "Text to Speech not ready", Toast.LENGTH_LONG).show();
      return;
    }
    // Text to Speak
    String toSpeak = editText.getText().toString();
    Toast.makeText(this, toSpeak, Toast.LENGTH_SHORT).show();
    // A random String (Unique ID).
    String utteranceId = UUID.randomUUID().toString();
    textToSpeech.speak(toSpeak, TextToSpeech.QUEUE_FLUSH, null, utteranceId);
  }

  private Locale getUserSelectedLanguage() {
    int checkedRadioId = this.radioGroup.getCheckedRadioButtonId();
    if (checkedRadioId == R.id.radio_en) {
      return Locale.ENGLISH;
    } else if (checkedRadioId == R.id.radio_fr) {
      return Locale.FRANCE;
    }
    return null;
  }


  private void setTextToSpeechLanguage() {
    Locale language = this.getUserSelectedLanguage();
    if (language == null) {
      this.ready = false;
      Toast.makeText(this, "Not language selected", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return;
    }
    int result = textToSpeech.setLanguage(language);
    if (result == TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA) {
      this.ready = false;
      Toast.makeText(this, "Missing language data", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return;
    } else if (result == TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED) {
      this.ready = false;
      Toast.makeText(this, "Language not supported", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return;
    } else {
      this.ready = true;
      Locale currentLanguage = textToSpeech.getVoice().getLocale();
      Toast.makeText(this, "Language " + currentLanguage, Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
  }


}
Chạy ứng dụng:

3. Phụ lục: Thiết kế giao diện

Thiết kế giao diện:
Thêm RadioGroup:
Sét đặt Layout cho RadioGroup:
Thêm 2 RadioButton:
Thêm 1 PlainText:
Sét đặt Layout cho PlainText:
Thêm 1 Button:
Sét đặt Layout cho Button:
Thay đổi ID, Text cho các thành phần trên giao diện:

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More