openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Android ProgressBar

 1. Android ProgressBar
 2. ProgressBar Styles
 3. Ví dụ: ProgressBar (Thread, Handler)

1. Android ProgressBar

Trong Android, ProgressBar là một thành phần giao diện được sử dụng để biểu thị tiến trình của một hoạt động. Ví dụ tải xuống (download) một tập tin, hoặc tải lên (upload) một tập tin,...
ProgressBar có một vài kiểu dáng khác nhau, được quyết định bởi thuộc tính style. Về cơ bản có 2 kiểu ProgressBar đó là:
 • Spinning Wheel ProgressBar (ProgressBar bánh xe xoay tròn).
 • Horizontal ProgressBar (ProgressBar nằm ngang)
<!-- Spinning Wheel ProgressBar -->
<ProgressBar
  android:id="@+id/progressBar"
  style="?android:attr/progressBarStyle"
  ... />


<!-- Horizontal ProgressBar -->
<ProgressBar
  android:id="@+id/progressBar"
  style="?android:attr/progressBarStyleHorizontal"
  ... />
Ngoài ra ProgressBar hỗ trợ 2 chế độ (mode) của tiến trình đó là Determinate (Xác định) và Indeterminate (Không xác định).
Determinate mode
Determinate mode (Chế độ xác định): Bạn nên sử dụng chế độ này cho ProgressBar nếu bạn có thể xác định được phần trăm công việc đã được thực hiện. Chẳng hạn, tỷ lệ phần trăm tệp đã được tải xuống, số lượng bản ghi được trèn vào cơ sở dữ liệu,...
Chế độ mặc định của một ProgressBar nằm ngang là Determinate (Xác định).
Các thuộc tính thông dụng thường sử dụng cho một ProgressBar trong chế độ Determinate (Xác định):
Thuộc tính
Mô tả
min
Giá trị nhỏ nhất của ProgressBar. Mặc định là 0. Bạn chỉ có thể chỉ định giá trị khác cho nó nếu bạn sử dụng API Level 26+ (Android 8.0+).
max
Giá trị lớn nhất của ProgressBar. Mặc định là 100.
progress
Giá trị hiện thời của ProgresBar. Mặc định là 0.
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) { // 26 (Android 8.0+)
  // Set Minimum value for ProgressBar. Work with API Level 26+ (Android 8.0+)
  progressBar.setMin(20);
}

progressBar.setProgress(25); // Default 0.
progressBar.setMax(200); // Default 100.
<ProgressBar
  android:id="@+id/progressBar4"
  style="?android:attr/progressBarStyleHorizontal"
  android:max="200"
  android:progress="55"
  ... />
Indeterminate mode
Indeterminate mode (Chế độ không xác định): Bạn nên sử dụng chế độ này cho ProgressBar nếu bạn thể không xác định được phần trăm công việc đã hoàn thành.
<ProgressBar
  android:id="@+id/progressBar"
  style="?android:attr/progressBarStyleHorizontal"
  android:indeterminate="true"
  ... />
final ProgressBar progressBar = (ProgressBar) this.findViewById(R.id.progressBar_id);

progressBar.setIndeterminate(true);

2. ProgressBar Styles

ProgressBar có một vài kiểu dáng khác nhau, được quyết định bởi thuộc tính style. Mặc định ProgressBar có kiểu dáng là một "bánh xe xoay tròn" (Spinning wheel).
Trên màn hình thiết kế bạn có thể kéo thả một ProgressBar vào giao diện, Android Studio sẽ sinh (generate) ra mã XML của ProgressBar với giá trị mặc định của thuộc tính style.
ProgressBar(s)
<!-- Default Spinning Wheel ProgressBar Style -->
<ProgressBar
  android:id="@+id/progressBar"
  style="?android:attr/progressBarStyle"
  ... />


<!-- Default Horizontal ProgressBar Style -->
<ProgressBar
  android:id="@+id/progressBar"
  style="?android:attr/progressBarStyleHorizontal"
  ... />
Bạn có thể thay đổi giá trị của thuộc tính style:
<ProgressBar
  android:id="@+id/progressBar15"
  style="@android:style/Widget.ProgressBar.Large" 
  ... />
Spinning Wheel ProgressBar Styles
Dưới đây là hình ảnh các Spinning Wheel ProgressBar với các Style khác nhau.
 • style="@android:style/Widget.DeviceDefault.Light.ProgressBar.Small"
 • style="@android:style/Widget.DeviceDefault.Light.ProgressBar.Small.Inverse"
 • style="@android:style/Widget.DeviceDefault.Light.ProgressBar.Large"
 • style="@android:style/Widget.DeviceDefault.Light.ProgressBar.Large.Inverse"
 • style="@android:style/Widget.ProgressBar.Large"
 • style="@android:style/Widget.ProgressBar.Large.Inverse"
Spinning Wheel ProgressBar Styles Example
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/textView11"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:text="Widget.DeviceDefault.Light.ProgressBar.Small"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <ProgressBar
    android:id="@+id/progressBar11"
    style="@android:style/Widget.DeviceDefault.Light.ProgressBar.Small"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView11" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView12"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:text="Widget.DeviceDefault.Light.ProgressBar.Small.Inverse"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/progressBar11" />

  <ProgressBar
    android:id="@+id/progressBar12"
    style="@android:style/Widget.DeviceDefault.Light.ProgressBar.Small.Inverse"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView12" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView13"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="21dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:text="Widget.DeviceDefault.Light.ProgressBar.Large"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/progressBar12" />

  <ProgressBar
    android:id="@+id/progressBar13"
    style="@android:style/Widget.DeviceDefault.Light.ProgressBar.Large"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView13" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView14"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:text="Widget.DeviceDefault.Light.ProgressBar.Large.Inverse"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/progressBar13" />

  <ProgressBar
    android:id="@+id/progressBar14"
    style="@android:style/Widget.DeviceDefault.Light.ProgressBar.Large.Inverse"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView14" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView15"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:text="Widget.ProgressBar.Large"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/progressBar14" />

  <ProgressBar
    android:id="@+id/progressBar15"
    style="@android:style/Widget.ProgressBar.Large"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:progress="80"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView15" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView16"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:text="Widget.ProgressBar.Large.Inverse"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/progressBar15" />

  <ProgressBar
    android:id="@+id/progressBar16"
    style="@android:style/Widget.ProgressBar.Large.Inverse"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView16" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
Có một vài Style khác tên nhưng bạn sẽ rất khó nhìn thấy sự khác biệt về mặt giao diện. Chẳng hạn: Widget.ProgressBar.Large & Widget.ProgressBar.Large.Inverse.
 • Widget.ProgressBar.Large: Dự định được sử dụng để đặt trên một nền tối.
 • Widget.ProgressBar.Large.Inverse: Dự định được sử dụng để đặt trên một nền sáng.
Chú ý rằng bạn sẽ không thấy được sự khác biệt khi chạy ứng dụng trên Android Emulator (Trình giả lập Android). Bạn chỉ có thể thấy sự khác biệt khi chạy ứng dụng trên các thiết bị hiển thị tốt.
Horizontal ProgressBar Styles
 • style="?android:attr/progressBarStyleHorizontal" (Default of Horizontal ProgressBar)
 • style="@android:style/Widget.DeviceDefault.Light.ProgressBar.Horizontal"
 • style="@android:style/Widget.DeviceDefault.ProgressBar.Horizontal"
 • style="@android:style/Widget.Holo.Light.ProgressBar.Horizontal"
 • style="@android:style/Widget.Material.Light.ProgressBar.Horizontal"
 • style="@android:style/Widget.Holo.ProgressBar.Horizontal"
 • style="@android:style/Widget.Material.Light.ProgressBar.Horizontal"
 • style="@android:style/Widget.ProgressBar.Horizontal"
Horizontal ProgressBar Styles Example
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/textView51"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:text="(Default)"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <ProgressBar
    android:id="@+id/progressBar51"
    style="?android:attr/progressBarStyleHorizontal"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:progress="25"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.555"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView51" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView52"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:text="Widget.DeviceDefault.Light.ProgressBar.Horizontal"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/progressBar51" />

  <ProgressBar
    android:id="@+id/progressBar52"
    style="@android:style/Widget.DeviceDefault.Light.ProgressBar.Horizontal"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:progress="50"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView52" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView53"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:text="Widget.DeviceDefault.ProgressBar.Horizontal"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/progressBar52" />

  <ProgressBar
    android:id="@+id/progressBar53"
    style="@android:style/Widget.DeviceDefault.ProgressBar.Horizontal"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:progress="30"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView53" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView54"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:text="Widget.Holo.Light.ProgressBar.Horizontal"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/progressBar53" />

  <ProgressBar
    android:id="@+id/progressBar54"
    style="@android:style/Widget.Holo.Light.ProgressBar.Horizontal"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:progress="80"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView54" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView55"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:text="Widget.Material.Light.ProgressBar.Horizontal"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/progressBar54" />

  <ProgressBar
    android:id="@+id/progressBar55"
    style="@android:style/Widget.Material.Light.ProgressBar.Horizontal"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:progress="70"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView55" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView56"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:text="Widget.Holo.ProgressBar.Horizontal"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/progressBar55" />

  <ProgressBar
    android:id="@+id/progressBar57"
    style="@android:style/Widget.Holo.ProgressBar.Horizontal"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:progress="55"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView56" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView58"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:text="Widget.Material.Light.ProgressBar.Horizontal"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/progressBar57" />

  <ProgressBar
    android:id="@+id/progressBar58"
    style="@android:style/Widget.Material.Light.ProgressBar.Horizontal"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:progress="90"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView58" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView59"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:text="Widget.ProgressBar.Horizontal"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/progressBar58" />

  <ProgressBar
    android:id="@+id/progressBar59"
    style="@android:style/Widget.ProgressBar.Horizontal"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:progress="75"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView59" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

3. Ví dụ: ProgressBar (Thread, Handler)

Trong ví dụ này tôi sẽ tạo ra 2 ProgressBar nằm ngang.
 • ProgressBar thứ nhất được thiết lập Determinate mode (Chế độ xác định), nó sẽ hiển thị một tiến trình mà bạn có thể biểu thị phần trăm công việc mà nó đã hoàn thành.
 • ProgressBar thứ hai được thiết lập Indeterminate mode (Chế độ không xác định), nó sẽ hiển thị một tiến trình mà bạn không thể biết phần trăm công việc đã hoàn thành.
Dưới đây là hình ảnh xem trước của ví dụ:
Trong ví dụ này tôi sử dụng Thread để thực hiện công việc, chẳng hạn như tải về tập tin, cập nhập các bản ghi vào cơ sở dữ liệu. Và sử dụng Handler để cập nhập thông tin lên giao diện.
* Thread + Handler *
private void doStartProgressBar2() {
  this.progressBar2.setIndeterminate(true);

  Thread thread = new Thread(new Runnable() {

    @Override
    public void run() {
      // Update interface
      handler.post(new Runnable() {
        public void run() {
          textViewInfo2.setText("Working...");
          buttonStart2.setEnabled(false);
        }
      });
      // Do something ... (Update database,..)
      SystemClock.sleep(5000); // Sleep 5 seconds.

      progressBar2.setIndeterminate(false);
      progressBar2.setMax(1);
      progressBar2.setProgress(1);

      // Update interface
      handler.post(new Runnable() {
        public void run() {
          textViewInfo2.setText("Completed!");
          buttonStart2.setEnabled(true);
        }
      });
    }
  });
  thread.start();
}
Trên Android Studio tạo mới một project:
 • File > New > New Project > Empty Activity
  • Name: ProgressBarHorizontalExample
  • Package name: org.o7planning.progressbarhorizontalexample
  • Language: Java
Thiết kế giao diện của ví dụ:
main_activity.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/textView_label1"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Determinate mode:"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <ProgressBar
    android:id="@+id/progressBar1"
    style="?android:attr/progressBarStyleHorizontal"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView_label1" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView_info1"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:gravity="center_horizontal"
    android:text="(Info)"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/progressBar1" />

  <Button
    android:id="@+id/button_start1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Start"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.498"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView_info1" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView_label2"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Indeterminate mode:"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button_start1" />

  <ProgressBar
    android:id="@+id/progressBar2"
    style="?android:attr/progressBarStyleHorizontal"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:indeterminate="true"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView_label2" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView_info2"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:gravity="center_horizontal"
    android:text="(Info)"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/progressBar2" />

  <Button
    android:id="@+id/button_start2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Start"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView_info2" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
MainActivity.java
package org.o7planning.progressbarhorizontalexample;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.os.Handler;
import android.os.SystemClock;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.ProgressBar;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private Button buttonStart1;
  private Button buttonStart2;
  private ProgressBar progressBar1;
  private ProgressBar progressBar2;

  private TextView textViewInfo1;
  private TextView textViewInfo2;

  private Handler handler = new Handler();

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.progressBar1 = (ProgressBar) this.findViewById(R.id.progressBar1);
    this.progressBar2 = (ProgressBar) this.findViewById(R.id.progressBar2);
    this.progressBar2.setIndeterminate(false);

    this.textViewInfo1 = (TextView) this.findViewById(R.id.textView_info1);
    this.textViewInfo2 = (TextView) this.findViewById(R.id.textView_info2);


    this.buttonStart1 = (Button) this.findViewById(R.id.button_start1);
    this.buttonStart2 = (Button) this.findViewById(R.id.button_start2);

    this.buttonStart1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        doStartProgressBar1();
      }
    });

    this.buttonStart2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        doStartProgressBar2();
      }
    });

  }

  private void doStartProgressBar1() {
    final int MAX = 110;
    this.progressBar1.setMax(MAX);

    Thread thread = new Thread(new Runnable() {

      @Override
      public void run() {
        handler.post(new Runnable() {
          public void run() {
            buttonStart1.setEnabled(false);
          }
        });
        for( int i =0; i < MAX; i++) {
          final int progress = i + 1;
          // Do something (Download, Upload, Update database,..)
          SystemClock.sleep(20); // Sleep 20 milliseconds.

          // Update interface.
          handler.post(new Runnable() {
            public void run() {
              progressBar1.setProgress(progress);
              int percent = (progress * 100) / MAX;

              textViewInfo1.setText("Percent: " + percent + " %");
              if(progress == MAX) {
                textViewInfo1.setText("Completed!");
                buttonStart1.setEnabled(true);
              }
            }
          });
        }
      }
    });
    thread.start();
  }

  private void doStartProgressBar2() {
    this.progressBar2.setIndeterminate(true);

    Thread thread = new Thread(new Runnable() {

      @Override
      public void run() {
        // Update interface
        handler.post(new Runnable() {
          public void run() {
            textViewInfo2.setText("Working...");
            buttonStart2.setEnabled(false);
          }
        });
        // Do something ... (Update database,..)
        SystemClock.sleep(5000); // Sleep 5 seconds.

        progressBar2.setIndeterminate(false);
        progressBar2.setMax(1);
        progressBar2.setProgress(1);

        // Update interface
        handler.post(new Runnable() {
          public void run() {
            textViewInfo2.setText("Completed!");
            buttonStart2.setEnabled(true);
          }
        });
      }
    });
    thread.start();
  }
}

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More