openplanning

Hướng dẫn lập trình Android cho người mới bắt đầu - Các ví dụ cơ bản

 1. Giới thiệu
 2. Tạo project Android
 3. Tạo MainActivity và các Activity con
 4. Thiết kế giao diện main_activity.xml
 5. Gọi một Activity từ một Activity
 6. Example1Activity - Gọi một Activity khác

1. Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
 • Android Studio 3.6.1

Bạn đang xem loạt bài hướng dẫn lập trình Android, đây là bài hướng dẫn thứ 2, trong tài liệu này tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước xây dựng một ứng dụng Android, các kiến thức cơ bản sẽ được đề cập bao gồm:
 • Gọi Activity từ một Activity khác.
 • Xử lý sự kiện cơ bản.
 • Xây dựng giao diện cơ bản, và làm việc với nguồn dữ liệu.
Trước khi bắt đầu với tài liệu này, hãy đảm bảo rằng bạn đã chạy thành công ví dụ "Hello Android" và hiểu về cấu trúc một dự án Android. Bạn có thể xem tại:

2. Tạo project Android

Nếu bạn đang làm việc với một Android project trên Android Studio, hãy đóng project này lại, chúng ta sẽ tạo mới một project khác.
Trên Android Studio chọn:
 • File/Close Project
Tạo mới một project:
Tiếp theo Wizard sẽ hỏi bạn có muốn tạo một Activity nào không, chọn "Add No Activity", wizard sẽ sẽ chỉ tạo một project rỗng, không bao gồm một Activity nào cả.
Nhập vào:
 • Name: AndroidBasic2
 • Package name: org.o7planning.androidbasic2
Ứng dụng đang tạo sẽ được sử dụng cho PhoneTablet.
Chú ý: API 16, Android 4.1 hiện tại đang được sử dụng trên hầu hết các thiết bị Phone và Table (Khoảng 94%).
Project của bạn đã được tạo ra.

3. Tạo MainActivity và các Activity con

Chúng ta sẽ tạo một Activity chính (MainActivity), Activity này sẽ được gọi khi ứng dụng được chạy. Trên MainActivity sẽ có các button gọi tới các Activity khác.
Trên Android Studio chọn:
 • File/New/Activity/Empty Activity
MainActivity đã được tạo ra, gồm 2 file MainActivity.javamain_activity.xml, thông tin của Activity này cũng đã được đăng ký với AndroidManifest.xml.
Tương tự như vậy chúng ta tạo thêm 5 Activity khác.
 • Example1Activity
 • Example2Activity
 • Example3Activity
 • Example4Activity
 • Example5Activity
Trên Android Studio chọn:
 • File/New/Activity/Empty Activity

Chú ý: Tất cả các Activity vừa tạo mới không phải là một Activity chính, nó được gọi từ MainActivity, vì vậy bạn không nên check vào "Launcher Activity".

OK, 5 Activity mới đã được tạo ra, và chúng đã được đăng ký với AndroidManifest.xml.

4. Thiết kế giao diện main_activity.xml

Trên Android Studio mở main_activity.xml để thiết kế giao diện cho nó.
Cửa sổ thiết kế có 3 chế độ (mode):
 • Code
 • Split
 • Design
Chủ yếu bạn làm việc tại chế độ Design (Design mode), nó giúp bạn kéo thả các thành phần vào trong giao diện và tự động sinh ra (generate) mã XML:
OK, chúng ta sẽ thiết kế một giao diện đơn giản, bao gồm 5 Button:
Kéo thả 5 Button vào giao diện:
Sét đặt các giàng buộc (constraint) cho các Button.
Sét đặt ID, Text cho các Button trên giao diện. ID rất quan trọng, trong mã Java bạn có thể truy cập vào một Button thông qua ID của nó.
Trên cửa sổ thiết kế, chuyển sang chế độ Code (Code mode), bạn sẽ nhìn thấy mã XML được sinh ra (generate).
Dưới đây là nội dung tập tin activity_main.xml của tôi, bạn có thể copy và paste vào cửa sổ Code của bạn để có được một giao diện tương tự.
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <Button
    android:id="@+id/button1"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="32dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Go to Example1 Activity"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <Button
    android:id="@+id/button2"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="24dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Go to Example2 Activity"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button1" />

  <Button
    android:id="@+id/button3"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="24dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Go to Example3 Activity"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button2" />

  <Button
    android:id="@+id/button4"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="24dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Go to Example4 Activity"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button3" />

  <Button
    android:id="@+id/button5"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="24dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Go to Example5 Activity"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button4" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

5. Gọi một Activity từ một Activity

Ở đây chúng ta sẽ xử lý các sự kiện khi người dùng nhấn vào các Button, chúng sẽ gọi đến các Example1Activity, .. Example5Activity tương ứng.
Các Activity nói chuyện với nhau thông qua một đối tượng Intent. Ví dụ Activity1 muốn gọi Activity2 chạy, nó đóng gói những gì cần nói, và lời yêu cầu vào một đối tượng Intent và gửi đối tượng Intent này tới Activity2. Bạn có thể xem hình minh họa dưới đây.
Mở lớp MainActivity, trên code Java bạn có thể truy cập tới các Button thông qua ID của chúng.
// Lấy ra button theo ID
Button button1 = (Button) this.findViewById(R.id.go_button1);

// Sét đặt sự kiện Click vào Button1.
button1.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {

 @Override
 public void onClick(View v) {

   // Tạo một Intent:
   // (Đối tượng chứa nội dung sẽ được gửi đến Example1Activity).
   Intent myIntent = new Intent(MainActivity.this, Example1Activity.class);

   // Các tham số gắn trên Intent (Không bắt buộc).
   myIntent.putExtra("text1", "This is text1 sent from MainActivity at " + new Date());
   myIntent.putExtra("text2", "This is text2 sent from MainActivity at " + new Date());

   // Yêu cầu chạy Example1Activity.
   MainActivity.this.startActivity(myIntent);
 }
});
Code đầy đủ của MainActivity.java:
MainActivity.java
package org.o7planning.androidbasic2;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.content.Intent;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

import java.util.Date;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private Button button1;
  private Button button2;
  private Button button3;
  private Button button4;
  private Button button5;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    // Find Button by its ID
    this.button1 = (Button) this.findViewById(R.id.button1);

    // Find button by its ID
    this.button2 = (Button) this.findViewById(R.id.button2);

    // Find button by its ID.
    this.button3 = (Button) this.findViewById(R.id.button3);

    // Find button by its ID.
    this.button4 = (Button) this.findViewById(R.id.button4);

    // Find button by its ID.
    this.button5 = (Button) this.findViewById(R.id.button5);

    // Called when the user clicks the button1.
    button1.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {

      @Override
      public void onClick(View v) {

        // Create a Intent:
        // (This object contains content that will be sent to Example1Activity).
        Intent myIntent = new Intent(MainActivity.this, Example1Activity.class);

        // Put parameters
        myIntent.putExtra("text1", "This is text1 sent from MainActivity at " + new Date());
        myIntent.putExtra("text2", "This is text2 sent from MainActivity at " + new Date());

        // Start Example1Activity.
        MainActivity.this.startActivity(myIntent);
      }
    });

    // Called when the user clicks the button2.
    button2.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {

      @Override
      public void onClick(View v) {

        // Create a Intent:
        // (This object contains content that will be sent to Example2Activity).
        Intent myIntent = new Intent(MainActivity.this, Example2Activity.class);

        // Start Example2Activity.
        MainActivity.this.startActivity(myIntent);
      }
    });

    // Called when the user clicks the button3.
    button3.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {

      @Override
      public void onClick(View v) {

        // Create a Intent:
        // (This object contains content that will be sent to Example3Activity).
        Intent myIntent = new Intent(MainActivity.this, Example3Activity.class);


        MainActivity.this.startActivity(myIntent);
      }
    });

    button4.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {

      @Override
      public void onClick(View v) {

        // Create a Intent:
        // (This object contains content that will be sent to Example4Activity).
        Intent myIntent = new Intent(MainActivity.this, Example4Activity.class);

        // Start Example4Activity.
        MainActivity.this.startActivity(myIntent);
      }
    });

    button5.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {

      @Override
      public void onClick(View v) {

        // Create a Intent:
        // (This object contains content that will be sent to Example5Activity).
        Intent myIntent = new Intent(MainActivity.this, Example5Activity.class);

        // Start Example5Activity.
        MainActivity.this.startActivity(myIntent);
      }
    });
  }
}

6. Example1Activity - Gọi một Activity khác

Tiếp theo mở activity_example1.xml chúng ta sẽ thiết kế giao diện cho Example1Activity
Sét đặt các giàng buộc (constraint) cho các thành phần trên giao diện.
Sét đặt ID, Text cho các thành phần trên giao diện:
activity_example1.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".Example1Activity">

  <TextView
    android:id="@+id/textView1"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="51dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="54dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:gravity="center"
    android:text="TextView"
    android:textSize="22sp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="36dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="37dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:gravity="center"
    android:text="TextView"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView1" />

  <Button
    android:id="@+id/button_clickMe"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="36dp"
    android:text="Click me"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView2" />

  <Button
    android:id="@+id/button_back"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="22dp"
    android:text="Back"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button_clickMe" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
Example1Activity.java
package org.o7planning.androidbasic2;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.content.Intent;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;


public class Example1Activity extends AppCompatActivity {

  private Button buttonClickMe;
  private Button buttonBack;
  private TextView textView1;
  private TextView textView2;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_example1);

    // Find TextView by its ID
    this.textView1 = (TextView)this.findViewById(R.id.textView1);

    // Find TextView by its ID
    this.textView2 = (TextView)this.findViewById(R.id.textView2);

    this.buttonClickMe = (Button)this.findViewById(R.id.button_clickMe);

    this.buttonBack = (Button)this.findViewById(R.id.button_back);

    // Get the intent sent from MainActivity.
    Intent intent = getIntent();

    // Parameter in Intent, sent from MainActivity
    String value1 = intent.getStringExtra("text1");

    // Parameter in Intent, sent from MainActivity
    String value2 = intent.getStringExtra("text2");

    this.textView1.setText(value1);
    this.textView2.setText(value2);

    // When user click "Click me" button.
    this.buttonClickMe.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {

      @Override
      public void onClick(View v) {
        textView2.setText("You click button");
      }
    });

    // When user long click "Click me" button.
    this.buttonClickMe.setOnLongClickListener(new Button.OnLongClickListener() {


      // return true if the callback consumed the long click, false otherwise.
      @Override
      public boolean onLongClick(View v) {
        textView2.setText("You long click button");
        return true;
      }
    });

    // When user click "Back" button.
    this.buttonBack.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {

      @Override
      public void onClick(View v) {
        // Back to previous Activity.
        Example1Activity.this.finish();
      }
    });

  }
}
Chạy ví dụ:

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More