openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Android AlertDialog

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Android AlertDialog

Android AlertDialog là một hộp thoại hiển thị một thông điệp, và hỗ trợ 1, 2 hoặc 3 button, nó giúp bạn dễ dàng tạo được một hộp thoại chỉ với một vài dòng code.
AlertDialog bao gồm 3 vùng:
 1. Vùng tiêu đề (Title area)
 2. Vùng nội dung (Content area)
 3. Vùng chứa các button (Buttons area)
Landscape screen
Portrait screen
Title area
Sử dụng phương thức setTitle(), setIcon() để sét đặt tiêu đề và icon cho hộp thoại, chúng sẽ được nhìn thấy trên Title area. Hoặc sử dụng phương thức setCustomTitle(View) nếu bạn muốn có một vùng tiêu đề (Title area) tùy biến.
Content area
Vùng nội dung (Content area) có thể hiển thị một thông điệp, một danh sách các lựa chọn,...
Buttons area
Vùng này có tối đa 3 button: Positive button, Negative button, Neutral button. Trong đó 2 button đầu tiên hỗ trợ Text & Icon, còn Neutral button chỉ hỗ trợ Text, tuy nhiên bạn có thể hiển thị Icon cho nó với một thủ thuật nhỏ (Xem thêm trong ví dụ).

2- Ví dụ AlertDialog (1)

Xem trước ví dụ:
AlertButtonExample0.java

package org.o7planning.alertdialogexample;

import android.content.Context;
import android.content.DialogInterface;
import android.graphics.drawable.Drawable;
import android.widget.Toast;

import androidx.appcompat.app.AlertDialog;

public class AlertDialogExample0 {

  public static void showAlertDialog(final Context context) {
    final Drawable positiveIcon = context.getResources().getDrawable(R.drawable.icon_positive);
    final Drawable negativeIcon = context.getResources().getDrawable(R.drawable.icon_negative);
    final Drawable neutralIcon = context.getResources().getDrawable(R.drawable.icon_neutral);

    AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(context);

    // Set Title and Message:
    builder.setTitle("Title").setMessage("This is a message");

    //
    builder.setCancelable(true);
    builder.setIcon(R.drawable.icon_title);

    // Create "Positive" button with OnClickListener.
    builder.setPositiveButton("Positive", new DialogInterface.OnClickListener() {
      public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
        Toast.makeText(context,"You choose positive button",
            Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });
    builder.setPositiveButtonIcon(positiveIcon);

    // Create "Negative" button with OnClickListener.
    builder.setNegativeButton("Negative", new DialogInterface.OnClickListener() {
      public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
        Toast.makeText(context,"You choose positive button",
            Toast.LENGTH_SHORT).show();
        // Cancel
        dialog.cancel();
      }
    });
    builder.setNegativeButtonIcon(negativeIcon);

    // Create "Neutral" button with OnClickListener.
    builder.setNeutralButton("Neutral", new DialogInterface.OnClickListener() {
      public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
        // Action for 'NO' Button
        Toast.makeText(context,"You choose neutral button",
            Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });
    builder.setNeutralButtonIcon(neutralIcon); // Not working!!!

    // Create AlertDialog:
    AlertDialog alert = builder.create();
    alert.show();
  }
}

3- Ví dụ AlertDialog (2)

AlertDialogExample2.java

package org.o7planning.alertdialogexample;

import android.app.Activity;
import android.content.Context;
import android.content.DialogInterface;
import android.graphics.drawable.Drawable;
import android.widget.Toast;

import androidx.appcompat.app.AlertDialog;

public class AlertDialogExample2 {

  public static void showAlertDialog(final Context context) {
    final Drawable positiveIcon = context.getResources().getDrawable(R.drawable.icon_positive);
    final Drawable negativeIcon = context.getResources().getDrawable(R.drawable.icon_negative);

    AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(context);

    // Set Title and Message:
    builder.setTitle("Confirmation").setMessage("Do you want to close this app?");

    //
    builder.setCancelable(true);
    builder.setIcon(R.drawable.icon_title);

    // Create "Yes" button with OnClickListener.
    builder.setPositiveButton("Yes", new DialogInterface.OnClickListener() {
      public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
        Toast.makeText(context,"You choose Yes button",
            Toast.LENGTH_SHORT).show();
        Activity activity = (Activity) context;
        activity.finish();
      }
    });
    builder.setPositiveButtonIcon(positiveIcon);

    // Create "No" button with OnClickListener.
    builder.setNegativeButton("No", new DialogInterface.OnClickListener() {
      public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
        Toast.makeText(context,"You choose No button",
            Toast.LENGTH_SHORT).show();
        // Cancel
        dialog.cancel();
      }
    });
    builder.setNegativeButtonIcon(negativeIcon);

    // Create AlertDialog:
    AlertDialog alert = builder.create();
    alert.show();
  }
}

4- Ví dụ AlertDialog (List)

Ví dụ một AlertDialog với danh sách các lựa chọn cho người dùng.
AlertDialogListExample.java

package org.o7planning.alertdialogexample;

import android.app.Activity;
import android.content.Context;
import android.content.DialogInterface;
import android.graphics.drawable.Drawable;
import android.widget.Toast;

import androidx.appcompat.app.AlertDialog;

public class AlertDialogListExample {

  public static void showAlertDialog(final Activity activity) {
    final Drawable negativeIcon = activity.getResources().getDrawable(R.drawable.icon_negative);

    AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(activity);

    // Set Title.
    builder.setTitle("Select an Animal");

    // Add a list
    final String[] animals = {"Horse", "Cow", "Camel", "Sheep", "Goat"};
    builder.setItems(animals, new DialogInterface.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
        String animal = animals[which];

        dialog.dismiss(); // Close Dialog
        // Do some thing....
        // For example: Call method of MainActivity.
        Toast.makeText(activity,"You select: " + animal,
            Toast.LENGTH_SHORT).show();
        // activity.someMethod(animal);
      }
    });

    //
    builder.setCancelable(true);
    builder.setIcon(R.drawable.icon_title);

    // Create "Cancel" button with OnClickListener.
    builder.setNegativeButton("Cancel", new DialogInterface.OnClickListener() {
      public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
        Toast.makeText(activity,"You choose No button",
            Toast.LENGTH_SHORT).show();
        // Cancel
        dialog.cancel();
      }
    });
    builder.setNegativeButtonIcon(negativeIcon);

    // Create AlertDialog:
    AlertDialog alert = builder.create();
    alert.show();
  }

}

5- Ví dụ AlertDialog (Single Choice)

AlertDialogSingleChoiceExample.java

package org.o7planning.alertdialogexample;

import android.app.Activity;
import android.content.DialogInterface;
import android.widget.Toast;

import androidx.appcompat.app.AlertDialog;

import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

public class AlertDialogSingleChoiceExample {


  public static void showAlertDialog(final Activity activity) {
    AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(activity);

    // Set Title.
    builder.setTitle("Select an Animal");

    // Add a list
    final String[] animals = {"Horse", "Cow", "Camel", "Sheep", "Goat"};

    int checkedItem = 3; // Sheep
    final Set<String> selectedItems = new HashSet<String>();
    selectedItems.add(animals[checkedItem]);

    builder.setSingleChoiceItems(animals, checkedItem, new DialogInterface.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
        // Do Something...
        selectedItems.clear();
        selectedItems.add(animals[which]);
      }
    });

    //
    builder.setCancelable(true);
    builder.setIcon(R.drawable.icon_title);

    // Create "Yes" button with OnClickListener.
    builder.setPositiveButton("OK", new DialogInterface.OnClickListener() {
      public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
        if(selectedItems.isEmpty()) {
          return;
        }
        String animal = selectedItems.iterator().next();

        // Close Dialog
        dialog.dismiss();
        // Do something, for example: Call a method of Activity...
        Toast.makeText(activity,"You select " + animal,
            Toast.LENGTH_SHORT).show();

      }
    });

    // Create "Cancel" button with OnClickListener.
    builder.setNegativeButton("Cancel", new DialogInterface.OnClickListener() {
      public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
        Toast.makeText(activity,"You choose Cancel button",
            Toast.LENGTH_SHORT).show();
        // Cancel
        dialog.cancel();
      }
    });

    // Create AlertDialog:
    AlertDialog alert = builder.create();
    alert.show();
  }

}

6- Ví dụ AlertDialog (Multi Choice)

AlertDialogMultiChoiceExample.java

package org.o7planning.alertdialogexample;

import android.app.Activity;
import android.content.DialogInterface;
import android.widget.Toast;

import androidx.appcompat.app.AlertDialog;

import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

public class AlertDialogMultiChoiceExample {


  public static void showAlertDialog(final Activity activity) {
    AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(activity);

    // Set Title.
    builder.setTitle("Select an Animal");

    // Add a list
    final String[] animals = {"Horse", "Cow", "Camel", "Sheep", "Goat"};

    final boolean[] checkedInfos = new boolean[]{false, false, false, true, false}; // Sheep


    builder.setMultiChoiceItems(animals, checkedInfos, new DialogInterface.OnMultiChoiceClickListener() {
      @Override
      public void onClick(DialogInterface dialog, int which, boolean isChecked) {
        checkedInfos[which] = isChecked;
      }
    });

    //
    builder.setCancelable(true);
    builder.setIcon(R.drawable.icon_title);

    // Create "Yes" button with OnClickListener.
    builder.setPositiveButton("OK", new DialogInterface.OnClickListener() {
      public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
        // Close Dialog
        dialog.dismiss();

        String s= null;
        for(int i=0; i< animals.length;i++) {
          if(checkedInfos[i]) {
            if(s == null) {
              s = animals[i];
            } else {
              s+= ", " + animals[i];
            }
          }
        }
        s = s == null? "":s;

        // Do something, for example: Call a method of Activity...
        Toast.makeText(activity,"You select " + s,
            Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });

    // Create "Cancel" button with OnClickListener.
    builder.setNegativeButton("Cancel", new DialogInterface.OnClickListener() {
      public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
        Toast.makeText(activity,"You choose Cancel button",
            Toast.LENGTH_SHORT).show();
        // Cancel
        dialog.cancel();
      }
    });

    // Create AlertDialog:
    AlertDialog alert = builder.create();
    alert.show();
  }

}

7- Ví dụ tùy biến Title Area

Bằng cách sử dụng phương thức setCustomTitle(View) bạn có thể tùy biến vùng tiêu đề (Title area) của AlertDialog:
Và có thể sử dụng Android Resource File để tạo giao diện cho vùng tiêu đề (Title area).

AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(context);

// Custom Title Area.
LayoutInflater inflater = context.getLayoutInflater();
View view = inflater.inflate(R.layout.layout_custom_title, null);
builder.setCustomTitle(view);
...
    
// Create AlertDialog:
AlertDialog alert = builder.create();
alert.show();
OK, tạo một Layout Resource File:
 • File > New > Android Resource File
  • File Name: layout_custom_title.xml
  • Resource type: Layout
  • Directory name: layout
Thiết kế giao diện cho vùng tiêu đề (Title area):
layout_custom_title.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <ImageView
    android:id="@+id/imageView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="16dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:srcCompat="@drawable/icon_title" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:background="#E3DCC4"
    android:gravity="center"
    android:text="This is the Title"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/imageView" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
AlertDialogCustomTitleExample.java

package org.o7planning.alertdialogexample;

import android.app.Activity;
import android.content.Context;
import android.content.DialogInterface;
import android.graphics.drawable.Drawable;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.widget.Toast;

import androidx.appcompat.app.AlertDialog;

public class AlertDialogCustomTitleExample {

  public static void showAlertDialog(final Activity context) {
    final Drawable positiveIcon = context.getResources().getDrawable(R.drawable.icon_positive);

    AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(context);

    // Custom Title Area.
    LayoutInflater inflater = context.getLayoutInflater();
    View view = inflater.inflate(R.layout.layout_custom_title, null);
    builder.setCustomTitle(view);

    // Message.
    builder.setMessage("This is AlertDialog with Custom Title Area");
    //
    builder.setCancelable(true);
    builder.setIcon(R.drawable.icon_title);

    // Create "OK" button with OnClickListener.
    builder.setPositiveButton("OK", new DialogInterface.OnClickListener() {
      public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
      }
    });
    builder.setPositiveButtonIcon(positiveIcon);

    // Create AlertDialog:
    AlertDialog alert = builder.create();
    alert.show();
  }
}

Xem thêm các chuyên mục: