openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Android ImageView

 1. ImageView là gì?
 2. Hiển thị ảnh từ nguồn ảnh
 3. Hiển thị ảnh từ URL
 4. Hiển thị file ảnh
 5. Phụ lục: Thiết kế giao diện

1. ImageView là gì?

ImageView là một view sử dụng để hiển thị ảnh, mà nguồn ảnh có thể là một file ảnh trên ứng dụng, trên thiết bị hoặc từ URL.

2. Hiển thị ảnh từ nguồn ảnh

Chúng ta sẽ bắt đầu với một ví dụ đơn giản, một ImageView hiển thị ảnh trong thư mục "drawable" của project.
Tạo một project có tên AndroidImageView.
 • File > New > New Project > Empty Activity
  • Name: AndroidImageView
  • Package name: org.o7planning.androidimageview
  • Language: Java
Bạn cần một vài ảnh tham gia vào ví dụ:
triceratops_1.png
triceratops_2.png
Copy các ảnh trên paste vào thư mục drawable của project.
Giao diện của ứng dụng:
Nếu bạn quan tâm tới các bước để thiết kế giao diện ứng dụng này xin hãy xem phần phụ lục phía cuối bài viết.
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <ImageView
    android:id="@+id/imageView"
    android:layout_width="375dp"
    android:layout_height="207dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="17dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:srcCompat="@drawable/ic_launcher_foreground"
    tools:ignore="VectorDrawableCompat" />

  <LinearLayout
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:orientation="horizontal"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/imageView">

    <Space
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1" />

    <Button
      android:id="@+id/button1"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="0"
      android:text="Show Image 1" />

    <Button
      android:id="@+id/button2"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="0"
      android:text="Show Image 2" />

    <Space
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1" />
  </LinearLayout>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
MainActivity.java
package org.o7planning.androidimageview;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.ImageView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {


  private ImageView imageView;
  private Button button1;
  private Button button2;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.imageView = (ImageView) this.findViewById(R.id.imageView);

    this.button1 = (Button) this.findViewById(R.id.button1);
    this.button2 = (Button) this.findViewById(R.id.button2);

    this.button1.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {

      @Override
      public void onClick(View v) {
        showImage1();
      }
    });

    this.button2.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {

      @Override
      public void onClick(View v) {
        showImage2();
      }
    });
  }


  private void showImage1() {
    this.imageView.setImageResource(R.drawable.triceratops_1);
  }

  private void showImage2() {
    this.imageView.setImageResource(R.drawable.triceratops_2);
  }

}

3. Hiển thị ảnh từ URL

Bạn cũng có thể hiển thị ảnh từ một URL lên ImageView. Nguyên tắc là bạn cần phải download file ảnh về từ URL và sau đó hiển thị nó lên ImageView:
URL url = new URL(imageUrl);
HttpURLConnection httpConn = (HttpURLConnection) url.openConnection();

httpConn.connect();
int resCode = httpConn.getResponseCode();

if (resCode == HttpURLConnection.HTTP_OK) {
 InputStream in = httpConn.getInputStream();
 Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeStream(in);

 this.imageView.setImageBitmap(bitmap);
}
Việc lấy các nguồn dữ liệu từ URL liên quan tới lập trình mạng trong Android, bạn có thể tìm thấy vị dụ hiển thị ảnh từ một URL lên ImageView trong tài liệu hướng dẫn lập trình mạng Android tại đây:

4. Hiển thị file ảnh

Bạn cũng có thể hiển thị một file ảnh nằm trên thiết bị lên ImageView, chẳng hạn file ảnh nằm trong thẻ nhớ. Trước hết bạn cần phải cấp quyền đọc ghi dữ liệu trên thiết bị:

Thêm đoạn cấu hình sau vào AndroidManifest.xml:
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
File imgFile = new File("/sdcard/Images/mypicture.png");

if(imgFile.exists()) {

  Bitmap myBitmap = BitmapFactory.decodeFile(imgFile.getAbsolutePath());

  this.imageView.setImageBitmap(myBitmap);

}
 • TODO

5. Phụ lục: Thiết kế giao diện

Thêm các thành phần vào giao diện:
Sét đặt ID, Text cho các thành phần trên giao diện.

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More