openplanning

Cài đặt Intel® HAXM cho Android Studio

  1. Cài đặt Intel® HAXM

1. Cài đặt Intel® HAXM

Intel Hardware Accelerated Execution Manager (Intel® HAXM) là một phần mềm hỗ trợ ảo hóa (hypervisor) có sử dụng công nghệ Intel Virtualization Technology (Intel® VT) để tăng tốc độ ứng dụng Android trên máy chạy phần mềm giả lập Android.
Nếu bạn thấy thông báo dưới đây khi bạn chạy ứng dụng Android, nghĩa là bạn chưa cài đặt Intel Emulator Accelerator, bạn cần phải cài đặt nó.
Trên Android Studio chọn:
  • Tools/SDK Manager
Manager SDK đã tải về bộ cài đặt vào thư mục "extras", trong thư mục SDK. Mặc dù Manager SDK nói "đã cài đặt" nhưng thực tế nó mới download về Intel HAXM. Bạn vẫn sẽ cần phải chạy trình cài đặt từ thư mục "extras" để hoàn thành việc cài đặt.
  • C:\Users\{user}\AppData\Local\Android\Sdk
Cài đặt
Bạn có thể cấu hình chỉ định số lượng RAM tối đa dành cho bộ quản lý tăng tốc phần cứng (Intel Hardware Accelerated Manager - HAXM) . Khuyến nghị là 2GB.

Chú ý: Khi bạn đặt chỗ một lượng RAM lớn, có thể là nguyên nhân làm các chương trình khác chạy chậm đi khi bạn đang sử dụng bộ giả lập Android x86 với HAXM.

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More