openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Android Phone Call

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Android Phone Call

Trong Android, bạn dễ dàng tạo một cuộc gọi từ ứng dụng của mình bằng cách tạo một Intent không tường minh ACTION_CALL và gửi đến hệ thống để yêu cầu mở ứng dụng gọi điện có sẵn trên hệ thống.

Intent callIntent = new Intent(Intent.ACTION_CALL);
callIntent.setData(Uri.parse("tel:" + phoneNumber));

startActivity(callIntent);
Xem trước ví dụ:
Trên Android Studio tạo một project:
 • File > New > New Project > Empty Activity
  • Name: PhoneCallExample
  • Package name: org.o7planning.phonecallexample
  • Language: Java
Ứng dụng của bạn cần được cho phép thực hiện cuộc gọi, vì vậy cần thêm một đoạn mã sau vào tập tin AndroidManifest.xml:


<uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" />
AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="org.o7planning.phonecallexample">

  <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" />

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>
Ngoài ra, từ Android 6.0 (API Level 23) một ứng dụng muốn thực hiện một cuộc gọi nó phải được sự cho phép của người dùng, vì vậy trong ứng dụng bạn cần có thêm một vài xử lý (Xem trong code của ví dụ).
Giao diện của ứng dụng:
activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">


  <EditText
    android:id="@+id/editText_phoneNumber"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="32dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:ems="10"
    android:gravity="center"
    android:inputType="phone"
    android:text="+15555219999"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <Button
    android:id="@+id/button_call"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:text="Call by Intent.ACTION_CALL"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText_phoneNumber" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
MainActivity.java

package org.o7planning.phonecallexample;


import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.ActivityCompat;

import android.Manifest;
import android.annotation.SuppressLint;
import android.content.Intent;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private static final int MY_PERMISSION_REQUEST_CODE_CALL_PHONE = 555;

  private static final String LOG_TAG = "AndroidExample";

  private EditText editTextPhoneNumber;
  private Button buttonCall;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.editTextPhoneNumber = (EditText) this.findViewById(R.id.editText_phoneNumber);
    this.buttonCall = (Button) this.findViewById(R.id.button_call);

    this.buttonCall.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        askPermissionAndCall();
      }
    });
  }

  private void askPermissionAndCall() {

    // With Android Level >= 23, you have to ask the user
    // for permission to Call.
    if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >= android.os.Build.VERSION_CODES.M) { // 23

      // Check if we have Call permission
      int sendSmsPermisson = ActivityCompat.checkSelfPermission(this,
          Manifest.permission.CALL_PHONE);

      if (sendSmsPermisson != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
        // If don't have permission so prompt the user.
        this.requestPermissions(
            new String[]{Manifest.permission.CALL_PHONE},
            MY_PERMISSION_REQUEST_CODE_CALL_PHONE
        );
        return;
      }
    }
    this.callNow();
  }

  @SuppressLint("MissingPermission")
  private void callNow() {
    String phoneNumber = this.editTextPhoneNumber.getText().toString();

    Intent callIntent = new Intent(Intent.ACTION_CALL);
    callIntent.setData(Uri.parse("tel:" + phoneNumber));
    try {
      this.startActivity(callIntent);
    } catch (Exception ex) {
      Toast.makeText(getApplicationContext(),"Your call failed... " + ex.getMessage(),
          Toast.LENGTH_LONG).show();
      ex.printStackTrace();
    }
  }


  // When you have the request results
  @Override
  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode,
                      String permissions[], int[] grantResults) {

    super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults);
    //
    switch (requestCode) {
      case MY_PERMISSION_REQUEST_CODE_CALL_PHONE: {

        // Note: If request is cancelled, the result arrays are empty.
        // Permissions granted (CALL_PHONE).
        if (grantResults.length > 0
            && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {

          Log.i( LOG_TAG,"Permission granted!");
          Toast.makeText(this, "Permission granted!", Toast.LENGTH_LONG).show();

          this.callNow();
        }
        // Cancelled or denied.
        else {
          Log.i( LOG_TAG,"Permission denied!");
          Toast.makeText(this, "Permission denied!", Toast.LENGTH_LONG).show();
        }
        break;
      }
    }
  }

  // When results returned
  @Override
  protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);

    if (requestCode == MY_PERMISSION_REQUEST_CODE_CALL_PHONE) {
      if (resultCode == RESULT_OK) {
        // Do something with data (Result returned).
        Toast.makeText(this, "Action OK", Toast.LENGTH_LONG).show();
      } else if (resultCode == RESULT_CANCELED) {
        Toast.makeText(this, "Action Cancelled", Toast.LENGTH_LONG).show();
      } else {
        Toast.makeText(this, "Action Failed", Toast.LENGTH_LONG).show();
      }
    }
  }
}

Xem thêm các chuyên mục: