openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Android ContextMenu

 1. Android ContextMenu
 2. Ví dụ Context Menu
 3. Phụ lục: Khoảng thời gian nhấn dài

1. Android ContextMenu

Khi bạn không thể cấp bất kỳ không gian của giao diện người dùng của bạn cho một chức năng cần thiết, bạn có thể sử dụng một Context Menu (Trình đơn ngữ cảnh), Context Menu là một menu nổi (floating menu) hiển thị để đáp ứng một cú nhấn dài (long press), mặc định là 500 mili giây. Context Menu có thể chứa nhiều Menu ItemSub Menu.
Một cú nhấn dài (long press) tiêu chuẩn trong Android là 500 mili giây, bạn có thể có được giá trị này bằng cách gọi phương thức ViewConfiguration.getLongPressTimeout(). Người dùng có thể thay đổi giá trị này trong mục Settings, nó sẽ có tác dụng đối với tất cả các ứng dụng trên thiết bị.
Bạn với tư cách là một nhà phát triển ứng dụng, bạn không thể thiết lập một giá trị khác cho "khoảng thời gian của một cú nhấn dài", nhưng bạn có thể sử dụng một vài thủ thuật để mô phỏng một cú nhấn dài (long press) với khoảng thời gian tùy biến và xử lý các hành động liên quan. (Xem thêm trong phần phụ lục phía cuối bài viết).
Khi một View được đăng ký với sự kiện Long-Press, hệ thống sẽ gọi phương thức onCreateContextMenu() để tạo và hiển thị Context Menu.
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);

  this.button = (Button) this.findViewById(R.id.button_test);

  this.registerForContextMenu(this.button);
}

@Override
public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View view, ContextMenu.ContextMenuInfo menuInfo) {
  super.onCreateContextMenu(menu, view, menuInfo);

  menu.setHeaderTitle("Context Menu");

  MenuInflater inflater = getMenuInflater();
  inflater.inflate(R.menu.layout_context_menu, menu);
}

// You may not need "Android Resource File" to have a ContextMenu.
// Using Java to create Context Menu.
public void onCreateContextMenu_2(ContextMenu menu, View view, ContextMenu.ContextMenuInfo menuInfo) {
  super.onCreateContextMenu(menu, view, menuInfo);

  menu.setHeaderTitle("Context Menu");

  // groupId, itemId, order, title
  MenuItem menuItemUpload = menu.add(1, 1, 1, "Upload");
  MenuItem menuItemBookmark = menu.add(2, 2, 2, "Bookmark"); 

  // groupId, itemId, order, title
  SubMenu subMenuShare= menu.addSubMenu(3, 3, 3, "Share");
  subMenuShare.add(4, 31, 1, "Google" );
  subMenuShare.add(5, 32, 2, "Instagram");
}
Khi người dùng click vào một Menu Item, phương thức onContextItemSelected() sẽ được gọi.
@Override
public boolean onContextItemSelected(MenuItem item) {

  switch (item.getItemId()) {
    case R.id.menuItem_bookmark:
      Toast.makeText(this, "Bookmark", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      break;
    case R.id.menuItem_upload:
      Toast.makeText(this, "Upload", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      break;
    case R.id.menuItem_facebook:
      Toast.makeText(this, "Share Facebook", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      break;
    case R.id.menuItem_instagram:
      Toast.makeText(this, "Share Instagram", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      break;
    default:
      Toast.makeText(this, item.getTitle(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
      break;
  }
  return true;
}
Bạn có thể sử dụng XML Android Resource File để thiết kế giao diện của một Context Menu. Tuy nhiên Context Menu của một ứng dụng thường khá đơn giản, vì vậy tạo ra một Context Menu hoàn toàn từ mã Java cũng là lựa chọn tốt (Xem thêm trong ví dụ bên dưới).
Chú ý: Một vài thuộc tính (attribute) của <item> (Menu Item) không có tác dụng khi nó được đặt trong một Context Menu, chẳng hạn:
 • app:showAsAction
 • android:icon (Not work in Android 3.0+/API 11+)

2. Ví dụ Context Menu

OK, bây giờ chúng ta sẽ làm một ví dụ Context Menu, hãy xem trước ví dụ:
Trên Android Studio tạo mới một project.
 • Name: ContextMenuExample
 • Package name: org.o7planning.contextmenuexample
Chú ý: Bắt đầu từ Android 3.0 (API 11), ContextMenu không hỗ trợ các Icon, tuy nhiên bạn có thể copy các Icon dưới đây vào thư mục drawable để hỗ trợ các thiết bị Android cũ, hoặc bỏ qua bước này.
icon_upload.png
icon_bookmark.png
icon_share.png
Giao diện chính của ứng dụng rất đơn giản, chỉ có một Button, khi người dùng nhấn dài (Long press) trên Button một Context Menu sẽ hiển thị.
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <Button
    android:id="@+id/button_test"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="48dp"
    android:text="Long Press Me"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
  
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
Trên Android Studio chọn:
 • File > New > Android Resource File
 • File name: layout_context_menu.xml
 • Resource type: Menu
Trên Android Studio thiết kế giao diện cho Context Menu:
Sét đặt ID, Title, Icon cho các Menu Item:
layout_context_menu.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <item
    android:id="@+id/menuItem_upload"
    android:icon="@drawable/icon_upload"
    android:title="Upload" />
  <item
    android:id="@+id/menuItem_bookmark"
    android:icon="@drawable/icon_bookmark"
    android:title="Bookmark" />
  <item
    android:id="@+id/menuItem_share"
    android:icon="@drawable/icon_share"
    android:title="Share">
    <menu>
      <item
        android:id="@+id/menuItem_facebook"
        android:title="Facebook" />
      <item
        android:id="@+id/menuItem_instagram"
        android:title="Instagram" />
    </menu>
  </item>
</menu>
MainActivity.java
package org.o7planning.contextmenuexample;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.annotation.SuppressLint;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.ContextMenu;
import android.view.MenuInflater;
import android.view.MenuItem;
import android.view.SubMenu;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private static final String LOG_TAG = "ContextMenuExample";

  private Button button;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.button = (Button) this.findViewById(R.id.button_test);

    this.registerForContextMenu(this.button);
  }

  @SuppressLint("RestrictedApi")
  @Override
  public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View view, ContextMenu.ContextMenuInfo menuInfo) {
    super.onCreateContextMenu(menu, view, menuInfo);

    menu.setHeaderTitle("Context Menu");

    MenuInflater inflater = getMenuInflater();
    inflater.inflate(R.menu.layout_context_menu, menu);

    // com.android.internal.view.menu.ContextMenuBuilder
    Log.i(LOG_TAG, ">>>>> Menu class: " + menu.getClass().getName());
    // com.android.internal.view.menu.MenuBuilder
    Log.i(LOG_TAG, ">>>>> Menu superclass: " + menu.getClass().getSuperclass().getName());
  }

  // You may not need "Android Resource File" to have a ContextMenu.
  // Using Java to create Context Menu.
  @SuppressLint("RestrictedApi")
  public void onCreateContextMenu_2(ContextMenu menu, View view, ContextMenu.ContextMenuInfo menuInfo) {
    super.onCreateContextMenu(menu, view, menuInfo);

    menu.setHeaderTitle("Context Menu");

    // groupId, itemId, order, title
    MenuItem menuItemUpload = menu.add(1, 1, 1, "Upload");
    MenuItem menuItemBookmark = menu.add(2, 2, 2, "Bookmark");
    menuItemUpload.setIcon(R.drawable.icon_upload);
    menuItemBookmark.setIcon(R.drawable.icon_bookmark);


    // groupId, itemId, order, title
    SubMenu subMenuShare= menu.addSubMenu(3, 3, 3, "Share");
    subMenuShare.setIcon(R.drawable.icon_share);

    subMenuShare.add(4, 31, 1, "Google" );
    subMenuShare.add(5, 32, 2, "Instagram");
  }

  @Override
  public boolean onContextItemSelected(MenuItem item) {

    switch (item.getItemId()) {
      case R.id.menuItem_bookmark:
        Toast.makeText(this, "Bookmark", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        break;
      case R.id.menuItem_upload:
        Toast.makeText(this, "Upload", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        break;
      case R.id.menuItem_facebook:
        Toast.makeText(this, "Share Facebook", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        break;
      case R.id.menuItem_instagram:
        Toast.makeText(this, "Share Instagram", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        break;
      default:
        Toast.makeText(this, item.getTitle(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
        break;
    }
    return true;
  }
}

3. Phụ lục: Khoảng thời gian nhấn dài

 • TODO

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More