openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Android Camera

 1. Android Camera
 2. Tổng quan
 3. Camera Example
 4. Phụ lục: Thiết kế giao diện

1. Android Camera

Camera là một thiết bị cho phép bạn chụp hình hoặc quay video. Trong Android có 2 cách để bạn làm việc với Camera.
Cách 1:
Trên hệ điều hành Android đã có sẵn ứng dụng để làm việc với Camera, ứng dụng của bạn có thể gọi ứng dụng đó thông qua một Intent không tường minh (Implicit Intent) để yêu cầu một hành động nào đó với Camera, chẳng hạn yêu cầu mở Camera và chụp ảnh, hoặc yêu cầu mở Camera để quay video, và sau đó nhận kết quả trả về.
Cách 2:
Android cung cấp cho bạn các API để làm việc trực tiếp với Camera.

Với Android Level < 21 bạn có thể làm việc trực tiếp với Camera thông qua class android.hardware.Camera, tuy nhiên class này đã lỗi thời (Deprected) và không còn được sử dụng trong Android Level >= 21, khuyến cáo bạn nên sử dụng Camera2 API.
Trong tài liệu này tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng Intent không tường minh để gọi vào ứng dụng Camera có sẵn trong hệ thống yêu cầu mở Camera để chụp hình hoặc quay video.
Bạn có thể xem hướng dẫn sử dụng Camera2 API tại:
 • Android Camera API2

2. Tổng quan

Trên hệ điều hành Android đã có sẵn ứng dụng để làm việc với Camera, trên ứng dụng của bạn có thể tạo một Intent không tường minh (implicit intent) để gọi tới ứng dụng này, yêu cầu mở Camera để quay phim hoặc chụp hình.
// Tạo một Intent không tường minh,
// để yêu cầu hệ thống mở Camera chuẩn bị chụp hình.
Intent intent = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);

int REQUEST_ID_IMAGE_CAPTURE = 100;

// Start Activity chụp hình, và chờ đợi kết quả trả về.
this.startActivityForResult(intent, REQUEST_ID_IMAGE_CAPTURE);
Các loại Intent cho Camera:
Loại Intent
Mô tả
ACTION_IMAGE_CAPTURE_SECURE

Nó sẽ trả về một Image được chụp từ Camera, khi thiết bị được bảo mật

ACTION_VIDEO_CAPTURE

Nó sẽ gọi một ứng dụng video trong Android để quay video từ Camera.

EXTRA_SCREEN_ORIENTATION

Sử dụng để sét đặt chiều của màn hình là "vertical" hoặc "landscape"

EXTRA_FULL_SCREEN

Nó được sử dụng để điều khiển giao diện người dùng của ViewImage

INTENT_ACTION_VIDEO_CAMERA

Sử dụng để khởi động Camera ở chế độ quay video.

EXTRA_SIZE_LIMIT

Sử dụng để chỉ định giá trị lớn nhất cho kích thước file ảnh và video.

Trong trường hợp bạn muốn lưu trữ ảnh chụp hoặc video vừa quay được trên thiết bị bạn cần cấu hình cho phép đọc và ghi dữ liệu vào thiết bị. Cấu hình trên AndroidManifest.xml.
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
Với Android Level >= 23, bạn cần phải sử dụng code để hỏi người dùng cho phép đọc và ghi dữ liệu vào thiết bị.
// Với Android Level >= 23 bạn phải hỏi người dùng cho phép ghi dữ liệu vào thiết bị.
if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >= 23) {


  // Kiểm tra quyền đọc/ghi dữ liệu vào thiết bị lưu trữ ngoài.
  int readPermission = ActivityCompat.checkSelfPermission(this,
                 Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE);
  int writePermission = ActivityCompat.checkSelfPermission(this,
                 Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE);

 if (writePermission != PackageManager.PERMISSION_GRANTED ||
     readPermission != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {

   // Nếu không có quyền, cần nhắc người dùng cho phép.
   this.requestPermissions(
       new String[]{Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE,
           Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE},
       REQUEST_ID_READ_WRITE_PERMISSION
   );
 }
}
Xử lý khi người dùng trả lời yêu cầu.
// Khi yêu cầu hỏi người dùng được trả về (Chấp nhận hoặc không chấp nhận).
@Override
public void onRequestPermissionsResult(int requestCode,
                 String permissions[], int[] grantResults) {

  super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults);
  //
  switch (requestCode) {
    case REQUEST_ID_READ_WRITE_PERMISSION: {

      // Chú ý: Nếu yêu cầu bị hủy, mảng kết quả trả về là rỗng.
      // Người dùng đã cấp quyền (đọc/ghi).
      if (grantResults.length > 1
          && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED
          && grantResults[1] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {

        Toast.makeText(this, "Permission granted!", Toast.LENGTH_LONG).show();

        this.captureVideo();

      }
      // Hủy bỏ hoặc bị từ chối.
      else {
        Toast.makeText(this, "Permission denied!", Toast.LENGTH_LONG).show();
      }
      break;
    }
  }
}

3. Camera Example

Tạo mới một project có tên AndroidCameraDemo:
 • File > New > New Project > Empty Activity
  • Name: AndroidCameraDemo
  • Package name: org.o7planning.androidcamerademo
  • Language: Java
Thêm cấu hình cho phép đọc và ghi dữ liệu trên thiết bị.
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />
AndroidManifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="org.o7planning.androidcamerademo">

  <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>
Thiết kế giao diện ví dụ:
Nếu bạn quan tâm tới các bước để thiết kế giao diện ứng dụng này hãy xem phần phụ lục phía cuối bài viết.
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <ImageView
    android:id="@+id/imageView"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="175dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="21dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:srcCompat="@drawable/ic_launcher_foreground"
    tools:ignore="VectorDrawableCompat" />

  <VideoView
    android:id="@+id/videoView"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="175dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/imageView" />

  <LinearLayout
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:orientation="horizontal"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/videoView">

    <Button
      android:id="@+id/button_image"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="0"
      android:text="Capture Image" />

    <Button
      android:id="@+id/button_video"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="0"
      android:text="Capture Video" />
  </LinearLayout>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
MainActivity.java
package org.o7planning.androidcamerademo;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.ActivityCompat;

import android.os.Bundle;
import android.Manifest;
import android.content.Intent;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.graphics.Bitmap;
import android.net.Uri;
import android.os.Environment;
import android.os.StrictMode;
import android.provider.MediaStore;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.Toast;
import android.widget.VideoView;
import java.io.File;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private Button buttonImage;
  private Button buttonVideo;

  private VideoView videoView;
  private ImageView imageView;

  private static final int REQUEST_ID_READ_WRITE_PERMISSION = 99;
  private static final int REQUEST_ID_IMAGE_CAPTURE = 100;
  private static final int REQUEST_ID_VIDEO_CAPTURE = 101;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.buttonImage = (Button) this.findViewById(R.id.button_image);
    this.buttonVideo = (Button) this.findViewById(R.id.button_video);
    this.videoView = (VideoView) this.findViewById(R.id.videoView);
    this.imageView = (ImageView) this.findViewById(R.id.imageView);

    this.buttonImage.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        captureImage();
      }
    });

    this.buttonVideo.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        askPermissionAndCaptureVideo();
      }
    });
  }

  private void captureImage() {
    // Create an implicit intent, for image capture.
    Intent intent = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);

    // Start camera and wait for the results.
    this.startActivityForResult(intent, REQUEST_ID_IMAGE_CAPTURE);
  }

  private void askPermissionAndCaptureVideo() {

    // With Android Level >= 23, you have to ask the user
    // for permission to read/write data on the device.
    if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >= 23) {

      // Check if we have read/write permission
      int readPermission = ActivityCompat.checkSelfPermission(this,
          Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE);
      int writePermission = ActivityCompat.checkSelfPermission(this,
          Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE);

      if (writePermission != PackageManager.PERMISSION_GRANTED ||
          readPermission != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
        // If don't have permission so prompt the user.
        this.requestPermissions(
            new String[]{Manifest.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE,
                Manifest.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE},
            REQUEST_ID_READ_WRITE_PERMISSION
        );
        return;
      }
    }
    this.captureVideo();
  }

  private void captureVideo() {
    try {
      // Create an implicit intent, for video capture.
      Intent intent = new Intent(MediaStore.ACTION_VIDEO_CAPTURE);

      // The external storage directory.
      File dir = Environment.getExternalStorageDirectory();
      if (!dir.exists()) {
        dir.mkdirs();
      }
      // file:///storage/emulated/0/myvideo.mp4
      String savePath = dir.getAbsolutePath() + "/myvideo.mp4";
      File videoFile = new File(savePath);
      Uri videoUri = Uri.fromFile(videoFile);

      // Specify where to save video files.
      intent.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, videoUri);
      intent.addFlags(Intent.FLAG_GRANT_READ_URI_PERMISSION);

      // ================================================================================================
      // To Fix Error (**)
      // ================================================================================================

      StrictMode.VmPolicy.Builder builder = new StrictMode.VmPolicy.Builder();
      StrictMode.setVmPolicy(builder.build());

      // ================================================================================================
      // You may get an Error (**) If your app targets API 24+
      // "android.os.FileUriExposedException: file:///storage/emulated/0/xxx exposed beyond app through.."
      // Explanation: https://stackoverflow.com/questions/38200282
      // ================================================================================================

      // Start camera and wait for the results.
      this.startActivityForResult(intent, REQUEST_ID_VIDEO_CAPTURE); // (**)

    } catch(Exception e) {
      Toast.makeText(this, "Error capture video: " +e.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show();
      e.printStackTrace();
    }
  }


  // When you have the request results
  @Override
  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode,
                      String permissions[], int[] grantResults) {

    super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults);
    //
    switch (requestCode) {
      case REQUEST_ID_READ_WRITE_PERMISSION: {

        // Note: If request is cancelled, the result arrays are empty.
        // Permissions granted (read/write).
        if (grantResults.length > 1
            && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED
            && grantResults[1] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {

          Toast.makeText(this, "Permission granted!", Toast.LENGTH_LONG).show();

          this.captureVideo();

        }
        // Cancelled or denied.
        else {
          Toast.makeText(this, "Permission denied!", Toast.LENGTH_LONG).show();
        }
        break;
      }
    }
  }

  // When results returned
  @Override
  protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);

    if (requestCode == REQUEST_ID_IMAGE_CAPTURE) {
      if (resultCode == RESULT_OK) {
        Bitmap bp = (Bitmap) data.getExtras().get("data");
        this.imageView.setImageBitmap(bp);
      } else if (resultCode == RESULT_CANCELED) {
        Toast.makeText(this, "Action canceled", Toast.LENGTH_LONG).show();
      } else {
        Toast.makeText(this, "Action Failed", Toast.LENGTH_LONG).show();
      }
    } else if (requestCode == REQUEST_ID_VIDEO_CAPTURE) {
      if (resultCode == RESULT_OK) {
        Uri videoUri = data.getData();
        Log.i("MyLog", "Video saved to: " + videoUri);
        Toast.makeText(this, "Video saved to:\n" +
            videoUri, Toast.LENGTH_LONG).show();
        this.videoView.setVideoURI(videoUri);
        this.videoView.start();
      } else if (resultCode == RESULT_CANCELED) {
        Toast.makeText(this, "Action Cancelled.",
            Toast.LENGTH_LONG).show();
      } else {
        Toast.makeText(this, "Action Failed",
            Toast.LENGTH_LONG).show();
      }
    }
  }

}
Ứng dụng sẽ lưu video xuống SD Card của thiết bị giả lập (Emulator), vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã thiết lập SD Card.
OK, bây giờ bạn có thể chạy ứng dụng. Ở đây tôi chạy ứng dụng trên thiết bị mô phỏng với Camera cũng là camera mô phỏng.

4. Phụ lục: Thiết kế giao diện

Thêm ImageView, VideoView vào giao diện.
Thêm các Button vào giao diện.
Sét đặt ID, Text cho các thành phần trên giao diện.

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More