openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Android AsyncTask

 1. Android AsyncTask
 2. Ví dụ AsyncTask

1. Android AsyncTask

Lớp AsyncTask được đưa vào Android từ API Level 3, mục đích của nó là đưa ra một tiêu chuẩn để làm việc với UI Thread một cách dễ dàng.
Thông thường AsyncTask được sử dụng để thực hiện một nhiệm vụ bên dưới nền của ứng dụng, và cập nhập trạng thái của nhiệm vụ này trên giao diện trong suốt quá trình nhiệm vụ đang được thực thi.
Trong một số trường hợp bạn sử dụng UI để tương tác với AsyncTask, điều này gây ra một số rủi ro. Cụ thể là nó có thể gây ra dò rỉ bối cảnh (context), các callback (cuộc gọi lại) bị bỏ lỡ hoặc gặp sự cố khi thay đổi cấu hình (Chẳng hạn, người dùng xoay màn hình thiết bị). Nó cũng có hành vi không nhất quán trên các phiên bản khác nhau của nền tảng, nuốt các ngoại lệ từ doInBackground và không cung cấp nhiều tiện ích hơn so với sử dụng Executor một cách trực tiếp.
AsyncTask được thiết kế như là một lớp trợ giúp cho ThreadHandler. Nó nên được sử dụng cho các hoạt động ngắn (Khoảng vài giây). Nếu bạn muốn có một luồng (thread) chạy trong một thời gian dài bạn nên sử dụng các lớp được cung cấp bởi java.util.concurrent, chẳng hạn Executor, ThreadPoolExecutorFutureTask.
AsyncTask được đưa vào Android từ API Level 3, và bị đánh dấu là lỗi thời (deprecated) từ API Level 30 (Ạndroid 11).

2. Ví dụ AsyncTask

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng AsyncTask để thực hiện một nhiệm vụ bên dưới nền của ứng dụng. Và cập nhập trạng thái của nhiệm vụ lên trên giao diện trong suốt quá trình hoạt động của nó.
Trên Android Studio tạo mới một project:
 • File > New > New Project > Empty Activity
  • Name: AsyncTaskExample
  • Package name: org.o7planning.asynctaskexample
  • Language: Java
Giao diện của ứng dụng:
main_activity.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <ProgressBar
    android:id="@+id/progressBar"
    style="?android:attr/progressBarStyleHorizontal"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="32dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView_info"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:gravity="center"
    android:text="Working info"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/progressBar" />

  <Button
    android:id="@+id/button_start"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="24dp"
    android:text="Click to Start"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView_info" />

  <Button
    android:id="@+id/button_cancel"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:text="Cancel"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button_start" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
MainActivity.java
package org.o7planning.asynctaskexample;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.ProgressBar;
import android.widget.TextView;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private ProgressBar progressBar;
  private TextView textViewInfo;
  private Button buttonStart;
  private Button buttonCancel;

  private MyWorkTask myWorkTask;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.progressBar = (ProgressBar) this.findViewById(R.id.progressBar);
    this.textViewInfo = (TextView) this.findViewById(R.id.textView_info);
    this.buttonStart = (Button) this.findViewById(R.id.button_start);
    this.buttonCancel = (Button) this.findViewById(R.id.button_cancel);

    this.buttonStart.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        startWork();
      }
    });
    this.buttonCancel.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        requestCancel();
      }
    });
  }

  private void startWork() {
    this.myWorkTask = new MyWorkTask(this.progressBar,
        this.textViewInfo, this.buttonStart, this.buttonCancel);

    ParamInfo param = new ParamInfo("Param 1", "Param 2");

    this.myWorkTask.execute(param);
  }

  private void requestCancel() {
    if(this.myWorkTask != null) {
      this.myWorkTask.cancel(true);
    }
  }
}
MyWorkTask.java
package org.o7planning.asynctaskexample;

import android.os.AsyncTask;
import android.os.SystemClock;
import android.widget.Button;
import android.widget.ProgressBar;
import android.widget.TextView;

import java.util.Date;

// <Params, Progress, Result>
public class MyWorkTask extends AsyncTask<ParamInfo, ProgressInfo, ResultInfo> {

  private final ProgressBar progressBar;
  private final TextView textViewInfo;
  private final Button buttonStart;
  private final Button buttonCancel;

  private final int PROGRESS_MAX;
  private int workCount = 0;
  private long startTimeInMillis;

  public MyWorkTask(ProgressBar progressBar, TextView textViewInfo,
           Button buttonStart, Button buttonCancel) {
    this.progressBar = progressBar;
    this.textViewInfo = textViewInfo;
    this.buttonStart = buttonStart;
    this.buttonCancel = buttonCancel;
    this.PROGRESS_MAX = this.progressBar.getMax();
  }

  @Override
  protected void onPreExecute() {
    this.progressBar.setVisibility(ProgressBar.VISIBLE);
    this.textViewInfo.setText("Start...");
    this.buttonStart.setEnabled(false);
    this.buttonCancel.setEnabled(true);
    this.startTimeInMillis = new Date().getTime();
  }

  @Override
  protected ResultInfo doInBackground(ParamInfo... params) {
    final int WORK_MAX = 30;

    while (this.workCount < WORK_MAX) {
      SystemClock.sleep(100); // 100 Milliseconds.
      this.workCount++;

      int progress = (this.workCount * PROGRESS_MAX) / WORK_MAX; // Progress value.
      int percent = (progress * 100) / PROGRESS_MAX;
      String info = "(" + percent +"%) - Working part " + this.workCount + " of " + WORK_MAX;

      ProgressInfo progressInfo = new ProgressInfo(progress, info);
      this.publishProgress(progressInfo); // Progress ...values
    }
    long finishTimeInMillis = new Date().getTime();
    long workTimeInMillis = finishTimeInMillis - this.startTimeInMillis;
    ResultInfo result = new ResultInfo(true, workTimeInMillis);
    return result;
  }

  @Override
  protected void onProgressUpdate(ProgressInfo... values) { // Progress ...values
    ProgressInfo progressInfo= values[0];

    int progress = progressInfo.getProgress();

    this.progressBar.setProgress(progress);
    this.textViewInfo.setText(progressInfo.getWorkingInfo());
  }

  @Override
  protected void onPostExecute(ResultInfo resultInfo) {
    super.onPostExecute(resultInfo);
    this.buttonStart.setEnabled(true);
    this.buttonCancel.setEnabled(false);
    this.textViewInfo.setText(resultInfo.getMessage());
  }

  @Override
  protected void onCancelled(ResultInfo resultInfo) {
    super.onCancelled(resultInfo);
    this.buttonStart.setEnabled(true);
    this.buttonCancel.setEnabled(false);
    this.textViewInfo.setText(resultInfo.getMessage());
  }
}
ParamInfo.java
package org.o7planning.asynctaskexample;

public class ParamInfo {
  private String param1;
  private String param2;

  public ParamInfo(String param1, String param2) {
    this.param1 = param1;
    this.param2 = param2;
  }

  public String getParam1() {
    return param1;
  }

  public String getParam2() {
    return param2;
  }
}
ProgressInfo.java
package org.o7planning.asynctaskexample;

public class ProgressInfo {
  private int progress;
  private String workingInfo;

  public ProgressInfo(int progress, String workingInfo) {
    this.progress = progress;
    this.workingInfo = workingInfo;
  }
  public int getProgress() {
    return progress;
  }

  public String getWorkingInfo() {
    return workingInfo;
  }
}
ResultInfo.java
package org.o7planning.asynctaskexample;

public class ResultInfo {
  private boolean completed;
  private long workTimeInMillis;

  public ResultInfo(boolean completed, long workTimeInMillis) {
    this.completed = completed;
    this.workTimeInMillis = workTimeInMillis;
  }

  public boolean isCompleted() {
    return completed;
  }

  public long getWorkTimeInMillis() {
    return workTimeInMillis;
  }

  public String getMessage() {
    if(this.completed) {
      return "Complete in " + this.workTimeInMillis +" milliseconds";
    }
    return "Failed or cancelled";
  }
}

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More