openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Android WebView

 1. Android WebView là gì?
 2. Ví dụ với Android WebView
 3. Phụ lục: Thiết kế giao diện

1. Android WebView là gì?

 • TODO: Chém gió thêm ở đây.

2. Ví dụ với Android WebView

Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hành một ví dụ đơn giản. Trong ví dụ này WebView sẽ hiển thị một nội dung tĩnh, và một nội dung từ một URL.
Tạo một project có tên AndroidWebView:
 • File > New > New Project > Empty Activity
  • Name: AndroidWebView
  • Package name: org.o7planning.androidwebview
  • Language: Java
Ứng dụng của bạn sẽ kết nối với internet, vì vậy bạn cần phải cấu hình cho phép điều này trong AndroidManifest.xml, thêm vào:
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
Nội dung đầy đủ của AndroidManifest.xml:
AndroidManifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="org.o7planning.androidwebview">

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>

</manifest>
Giao diện ứng dụng:
Nếu bạn quan tâm tới các bước để thiết kế giao diện của ứng dụng này xin hãy xem phần phụ lục phía cuối của bài viết.
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <EditText
    android:id="@+id/editText_addressBar"
    android:layout_width="375dp"
    android:layout_height="48dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="25dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:ems="10"
    android:inputType="textPersonName"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <LinearLayout
    android:id="@+id/linearLayout"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:orientation="horizontal"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText_addressBar">

    <Space
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1" />

    <Button
      android:id="@+id/button_static"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="0"
      android:text="Static Content" />

    <Button
      android:id="@+id/button_go"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="0"
      android:text="Go" />
  </LinearLayout>

  <WebView
    android:id="@+id/webView"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:layout_marginBottom="16dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/linearLayout" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
MyWebViewClient.java
package org.o7planning.androidwebview;

import android.graphics.Bitmap;
import android.util.Log;
import android.webkit.WebView;
import android.webkit.WebViewClient;
import android.widget.EditText;


public class MyWebViewClient extends WebViewClient {

  private EditText addressBar;

  public MyWebViewClient(EditText addressBar) {
    this.addressBar= addressBar;
  }

  // When you click on any interlink on webview.
  @Override
  public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) {
    Log.i("MyLog","Click on any interlink on webview that time you got url :-" + url);
    addressBar.setText(url);
    return super.shouldOverrideUrlLoading(view, url);
  }

  // When page loading
  @Override
  public void onPageStarted(WebView view, String url, Bitmap favicon) {
    super.onPageStarted(view, url, favicon);
    Log.i("MyLog", "Your current url when webpage loading.." + url);
  }

  // When page load finish.
  @Override
  public void onPageFinished(WebView view, String url) {
    Log.i("MyLog", "Your current url when webpage loading.. finish" + url);
    super.onPageFinished(view, url);
  }

  @Override
  public void onLoadResource(WebView view, String url) {
    super.onLoadResource(view, url);
  }

}
MainActivity.java
package org.o7planning.androidwebview;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;

import android.view.View;

import android.webkit.WebView;

import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends Activity {


  private EditText addressBar;

  private WebView webView;
  private Button buttonGo;
  private Button buttonStatic;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    buttonGo =(Button)findViewById(R.id.button_go);
    buttonStatic =(Button)findViewById(R.id.button_static);

    addressBar =(EditText)findViewById(R.id.editText_addressBar);
    webView =(WebView)findViewById(R.id.webView);

 
    // Tùy biến WebViewClient để điều khiển các sự kiện trên WebView
    webView.setWebViewClient(new MyWebViewClient(addressBar));

    buttonGo.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        goUrl();
      }
    });

    buttonStatic.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        showStaticContent();
      }
    });
  }

  private void goUrl() {
    String url = addressBar.getText().toString().trim();
    if(url.isEmpty()) {
      Toast.makeText(this,"Please enter url",Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return;
    }
    webView.getSettings().setLoadsImagesAutomatically(true);
    webView.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);
    webView.setScrollBarStyle(View.SCROLLBARS_INSIDE_OVERLAY);
    webView.loadUrl(url);
  }


  private void showStaticContent() {
    String staticContent="<h2>Select web page</h2>"
        + "<ul><li><a href='http://eclipse.org'>Eclipse</a></li>"
        +"<li><a href='http://google.com'>Google</a></li></ul>";
    webView.loadData(staticContent, "text/html", "UTF-8");
  }

}

3. Phụ lục: Thiết kế giao diện

Thêm EditText và các Button vào giao diện.
Thêm WebView vào giao diện.
Sét đặt ID, Text cho các thành phần trên giao diện.

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More