openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Android StackView

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Android StackView là gì?

Hình ảnh dưới đây là một minh họa về StackView:
Một ví dụ về StackView mà bạn có thể xem trong tài liệu này:
 • TODO - Cần viết chém gió thêm ở đây. (Viết sau).

2- Ví dụ với Android StackView

Tạo một project có tên AndroidStackView:
 • Name: AndroidStackView
 • Package name: org.o7planning.androidstackview
Bạn cần một vài ảnh tham gia vào ví dụ:
image1.png
image2.png
image3.png
image4.png
image5.png
Copy các file ảnh trên vào thư mục drawable của project.
Thêm file layout để thiết kế layout cho StackItem:
Thiết kế giao diện cho StackItem:
stack_item.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <ImageView
    android:id="@+id/imageView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="115sp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:srcCompat="@drawable/ic_launcher_foreground"
    tools:ignore="VectorDrawableCompat" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="29dp"
    android:layout_marginStart="8dp"
    android:layout_marginLeft="8dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="8dp"
    android:layout_marginRight="8dp"
    android:gravity="center"
    android:text="TextView"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/imageView" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
Giao diện ứng dụng:
activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <StackView
    android:id="@+id/stackView"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="201dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <LinearLayout
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:orientation="horizontal"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/stackView">

    <Space
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1" />

    <Button
      android:id="@+id/button_previous"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="0"
      android:text="Previous" />

    <Button
      android:id="@+id/button_next"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="0"
      android:text="Next" />

    <Space
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1" />
  </LinearLayout>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
StackItem.java

package org.o7planning.androidstackview;

public class StackItem {

  private String itemText;

  // "image1","image2",..
  private String imageName;

  public StackItem(String text, String imageName) {
    this.imageName = imageName;
    this.itemText = text;
  }

  public String getImageName() {
    return imageName;
  }


  public String getItemText() {
    return itemText;
  }

}
StackAdapter.java

package org.o7planning.androidstackview;

import android.content.Context;
import android.graphics.Color;
import android.util.Log;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

import java.util.List;

public class StackAdapter extends ArrayAdapter<StackItem> {

  private List<StackItem> items;
  private Context context;

  public StackAdapter(Context context, int textViewResourceId,
            List<StackItem> objects) {
    super(context, textViewResourceId, objects);
    this.items = objects;
    this.context = context;
  }

  public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
    View itemView = convertView;
    if (itemView == null) {
      LayoutInflater layoutInflater = (LayoutInflater) context
          .getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
      itemView = layoutInflater.inflate(R.layout.stack_item, null);
    }
    StackItem stackItem = items.get(position);
    if(stackItem== null) {
      Log.i("MyLog", "stackItem at " + position + " is null!!!");
      return itemView;
    }
    // TextView defined in the stack_item.xml
    TextView textView = (TextView) itemView.findViewById(R.id.textView);

    // ImageView defined in the stack_item.xml
    ImageView imageView = (ImageView) itemView.findViewById(R.id.imageView);

    textView.setText(stackItem.getItemText());

    // "image1", "image2",..
    String imageName= stackItem.getImageName();

    int resId= this.getDrawableResIdByName(imageName);

    imageView.setImageResource(resId);
    imageView.setBackgroundColor(Color.rgb(211,204,188));

    return itemView;
  }


  // Find Image ID corresponding to the name of the image (in the drawable folder).
  public int getDrawableResIdByName(String resName) {
    String pkgName = context.getPackageName();
    // Return 0 if not found.
    int resID = context.getResources().getIdentifier(resName, "drawable", pkgName);
    Log.i("MyLog", "Res Name: " + resName + "==> Res ID = " + resID);
    return resID;
  }

}
MainActivity.java

package org.o7planning.androidstackview;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.graphics.Color;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.StackView;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private StackView stackView;
  private Button buttonPrevious;
  private Button buttonNext;

  private final String[] IMAGE_NAMES= {"image1","image2", "image3", "image4","image5"};

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    this.stackView = (StackView) findViewById(R.id.stackView);
    this.buttonNext =(Button) findViewById(R.id.button_next);
    this.buttonPrevious= (Button) findViewById(R.id.button_previous);

    List<StackItem> items = new ArrayList<StackItem>();

    for(String imageName: IMAGE_NAMES) {
      items.add(new StackItem(imageName+".png", imageName));
    }

    StackAdapter adapt = new StackAdapter(this, R.layout.stack_item, items);
    stackView.setAdapter(adapt);
    stackView.setHorizontalScrollBarEnabled(true);
    stackView.setBackgroundColor(Color.rgb(230, 255, 255));

    buttonNext.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {

      @Override
      public void onClick(View v) {
        stackView.showNext();
      }
    });

    buttonPrevious.setOnClickListener(new Button.OnClickListener(){

      @Override
      public void onClick(View v) {
        stackView.showPrevious();
      }
    });
  }


}
Chạy ứng dụng:

3- Phụ lục: Thiết kế stack_item.xml

4- Phụ lục: Thiết kế main_activity.xml

Tôi không biết tại sao, nhưng StackView không có sẵn trên Palette của cửa sổ thiết kế (Android Studio 3.6.x), vì vậy, có thể bạn phải thêm đoạn mã XML dưới đây vào main_activity.xml để có được StackView trên giao diện.

<StackView
    android:layout_width="100dp"
    android:layout_height="100dp"
    tools:layout_editor_absoluteX="16dp"
    tools:layout_editor_absoluteY="16dp" />
Sét đặt ID, Text cho các thành phần trên giao diện.

Xem thêm các chuyên mục: