openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Android AutoCompleteTextView và MultiAutoCompleteTextView

 1. AutoCompleteTextView & MultiAutoCompleteTextView
 2. Ví dụ với AutoCompleteTextView và MultiAutoCompleteTextView
 3. Phụ lục: Thiết kế giao diện

1. AutoCompleteTextView & MultiAutoCompleteTextView

 • TODO: Chém gió thêm.

2. Ví dụ với AutoCompleteTextView và MultiAutoCompleteTextView

Tạo một project có tên AndroidAutoCompleteTextView:
 • File > New > New Project > Empty Activity
  • Name: AndroidAutoCompleteTextView
  • Package name: org.o7planning.androidautocompletetextview
  • Language: Java
Giao diện ứng dụng:
Nếu bạn quan tâm tới các bước để thiết kế giao diện ứng dụng này hãy xem phần phụ lục phía cuối bài viết.
activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="40dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="30dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Full name"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <EditText
    android:id="@+id/editText"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="46dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="31dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:ems="10"
    android:inputType="textPersonName"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView2"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="37dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="32dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Country"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText" />

  <AutoCompleteTextView
    android:id="@+id/autoCompleteTextView"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="53dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="25dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView2" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView3"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="32dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="26dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Programming Languages"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/autoCompleteTextView" />

  <MultiAutoCompleteTextView
    android:id="@+id/multiAutoCompleteTextView"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="51dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="22dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView3" />

  <Button
    android:id="@+id/button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="34dp"
    android:text="Submit"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/multiAutoCompleteTextView" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
MainActivity.java
package org.o7planning.androidautocompletetextview;

import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.AutoCompleteTextView;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.MultiAutoCompleteTextView;
import android.widget.Toast;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private EditText textFullname;
  private AutoCompleteTextView textCountry;
  private MultiAutoCompleteTextView textProgrammingLanguage;

  private Button buttonSubmit;

  private String[] countries = {"Vietnam","England","Canada", "France","Australia"};

  private String[] languages={"Java ","CSharp","Visual Basic","Swift","C/C++"};

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    textFullname = (EditText) findViewById(R.id.editText);
    textCountry =(AutoCompleteTextView)findViewById(R.id.autoCompleteTextView);
    textProgrammingLanguage =(MultiAutoCompleteTextView)findViewById(R.id.multiAutoCompleteTextView);
    buttonSubmit= (Button) findViewById(R.id.button);

    ArrayAdapter adapterCountries
        = new ArrayAdapter(this,android.R.layout.simple_list_item_1,countries);

    textCountry.setAdapter(adapterCountries);

    // Set the minimum number of characters, to show suggestions
    textCountry.setThreshold(1);

    ArrayAdapter adapterLanguages
        = new ArrayAdapter(this,android.R.layout.simple_list_item_1,languages);

    textProgrammingLanguage.setAdapter(adapterLanguages);

    textProgrammingLanguage.setThreshold(1);

    // The text separated by commas
    textProgrammingLanguage.setTokenizer(new MultiAutoCompleteTextView.CommaTokenizer());

    buttonSubmit.setOnClickListener(new Button.OnClickListener(){

      @Override
      public void onClick(View v) {
        submitForm();
      }
    });
  }

  private void submitForm() {
    String text="Fullname: "+ this.textFullname.getText().toString()
        +"\nCountry: "+ this.textCountry.getText().toString()
        +"\nLanguages: "+ this.textProgrammingLanguage.getText().toString();

    Toast.makeText(this, text,Toast.LENGTH_LONG).show();

  }

}
Chạy ứng dụng:

3. Phụ lục: Thiết kế giao diện

Kéo thả các thành phần vào giao diện
Sét đặt các giàng buộc (constraint):
Sét đặt ID, Text cho các thành phần trên giao diện:

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More