openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Android ImageSwitcher

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Tổng quan về ImageSwitcher

Đây là hình ảnh một ứng dụng sử dụng ImageSwitcher:
 • TODO: Viết chém gió thêm.

2- Ví dụ với Android ImageSwitcher

Tạo project có tên AndroidImageSwitcher:
 • File > New Project > Empty Activity
Bạn cần một vài ảnh tham gia vào trong ví dụ:
image1.png
image2.png
image3.png
Copy các ảnh trên vào thư mục drawable.
Giao diện ứng dụng:
Nếu bạn quan tâm tới các bước để thiết kế giao diện của ứng dụng này hãy xem phần phụ lục phía cuối bài viết.
main_actvity.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <ImageSwitcher
    android:id="@+id/imageSwitcher"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="279dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="27dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <LinearLayout
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:orientation="horizontal"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/imageSwitcher">

    <Space
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1" />

    <Button
      android:id="@+id/button_previous "
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="0"
      android:text="Previous" />

    <Button
      android:id="@+id/button_next"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="0"
      android:text="Next" />

    <Space
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_weight="1" />
  </LinearLayout>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
MainActivity.java

package org.o7planning.androidimageswitcher;

import android.os.Bundle;
import android.app.ActionBar.LayoutParams;
import android.graphics.Color;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.view.animation.Animation;
import android.view.animation.AnimationUtils;
import android.widget.Button;
import android.widget.ImageSwitcher;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.Toast;
import android.widget.ViewSwitcher.ViewFactory;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private ImageSwitcher imageSwitcher;
  private Button buttonPrevious;
  private Button buttonNext;

  private final String[] imageNames={"image1", "image2", "image3"};
  private int currentIndex;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    setContentView(R.layout.activity_main);

    buttonPrevious = (Button) findViewById(R.id.button_previous);
    buttonNext = (Button) findViewById(R.id.button_next);

    imageSwitcher = (ImageSwitcher) findViewById(R.id.imageSwitcher);

    // Animation when switching to another image.
    Animation out= AnimationUtils.loadAnimation(this, android.R.anim.fade_out);
    Animation in= AnimationUtils.loadAnimation(this, android.R.anim.fade_in);

    // Set animation when switching images.
    imageSwitcher.setInAnimation(in);
    imageSwitcher.setOutAnimation(out);

    //
    imageSwitcher.setFactory(new ViewFactory() {

      // Returns the view to show Image
      // (Usually should use ImageView)
      @Override
      public View makeView() {
        ImageView imageView = new ImageView(getApplicationContext());

        imageView.setBackgroundColor(Color.LTGRAY);
        imageView.setScaleType(ImageView.ScaleType.CENTER);

        ImageSwitcher.LayoutParams params= new ImageSwitcher.LayoutParams(
            LayoutParams.MATCH_PARENT, LayoutParams.MATCH_PARENT);
        imageView.setLayoutParams(params);
        return imageView;
      }
    });

    this.currentIndex=0;
    this.showImage(this.currentIndex);

    buttonPrevious.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        previousImage();
      }
    });

    buttonNext.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        nextImage();
      }
    });
  }


  private void previousImage() {
    if(currentIndex > 0) {
      currentIndex--;
    }else {
      Toast.makeText(getApplicationContext(), "No Previous Image", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return;
    }
    this.showImage(currentIndex);
  }

  private void nextImage() {
    if(currentIndex < this.imageNames.length-1) {
      currentIndex++;
    }else {
      Toast.makeText(getApplicationContext(), "No Next Image", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      return;
    }
    this.showImage(currentIndex);
  }


  private void showImage(int imgIndex) {
    String imageName= this.imageNames[imgIndex];

    int resId= getDrawableResIdByName(imageName);
    if(resId!= 0) {
      this.imageSwitcher.setImageResource(resId);
    }
  }

  // Find Image ID corresponding to the name of the image (in the drawable folder).
  public int getDrawableResIdByName(String resName) {
    String pkgName = this.getPackageName();
    // Return 0 if not found.
    int resID = this.getResources().getIdentifier(resName , "drawable", pkgName);
    Log.i("MyLog", "Res Name: " + resName + "==> Res ID = " + resID);
    return resID;
  }

}
Chạy ứng dụng:

3- Phụ lục: Thiết kế giao diện

Tôi không biết tại sao ImageSwitcher không sẵn có trên cửa sổ thiết kế của Android Studio 3.6.x, vì vậy bạn không thể kéo thả nó vào giao diện. Cách tốt nhất là thêm đoạn mã XML sau đây vào tập tin activity_main.xml và bạn sẽ có được ImageSwitcher trên giao diện.

<ImageSwitcher
    android:layout_width="100dp"
    android:layout_height="100dp" />
Sét đặt ID, Text cho các thành phần trên giao diện.

Xem thêm các chuyên mục:

Có thể bạn quan tâm

Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.