openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Android ImageSwitcher

 1. Tổng quan về ImageSwitcher
 2. Ví dụ với Android ImageSwitcher
 3. Phụ lục: Thiết kế giao diện

1. Tổng quan về ImageSwitcher

Đây là hình ảnh một ứng dụng sử dụng ImageSwitcher:
  • TODO: Viết chém gió thêm.

  2. Ví dụ với Android ImageSwitcher

  Tạo project có tên AndroidImageSwitcher:
  • File > New Project > Empty Activity
  Bạn cần một vài ảnh tham gia vào trong ví dụ:
  image1.png
  image2.png
  image3.png
  Copy các ảnh trên vào thư mục drawable.
  Giao diện ứng dụng:
  Nếu bạn quan tâm tới các bước để thiết kế giao diện của ứng dụng này hãy xem phần phụ lục phía cuối bài viết.
  main_actvity.xml
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">
  
    <ImageSwitcher
      android:id="@+id/imageSwitcher"
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="279dp"
      android:layout_marginStart="16dp"
      android:layout_marginLeft="16dp"
      android:layout_marginTop="27dp"
      android:layout_marginEnd="16dp"
      android:layout_marginRight="16dp"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
      app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
  
    <LinearLayout
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginStart="16dp"
      android:layout_marginLeft="16dp"
      android:layout_marginTop="16dp"
      android:layout_marginEnd="16dp"
      android:layout_marginRight="16dp"
      android:orientation="horizontal"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
      app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/imageSwitcher">
  
      <Space
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1" />
  
      <Button
        android:id="@+id/button_previous "
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="0"
        android:text="Previous" />
  
      <Button
        android:id="@+id/button_next"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="0"
        android:text="Next" />
  
      <Space
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1" />
    </LinearLayout>
  
  </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
  MainActivity.java
  package org.o7planning.androidimageswitcher;
  
  import android.os.Bundle;
  import android.app.ActionBar.LayoutParams;
  import android.graphics.Color;
  import android.util.Log;
  import android.view.View;
  import android.view.animation.Animation;
  import android.view.animation.AnimationUtils;
  import android.widget.Button;
  import android.widget.ImageSwitcher;
  import android.widget.ImageView;
  import android.widget.Toast;
  import android.widget.ViewSwitcher.ViewFactory;
  
  import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
  
  public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  
    private ImageSwitcher imageSwitcher;
    private Button buttonPrevious;
    private Button buttonNext;
  
    private final String[] imageNames={"image1", "image2", "image3"};
    private int currentIndex;
  
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
  
      setContentView(R.layout.activity_main);
  
      buttonPrevious = (Button) findViewById(R.id.button_previous);
      buttonNext = (Button) findViewById(R.id.button_next);
  
      imageSwitcher = (ImageSwitcher) findViewById(R.id.imageSwitcher);
  
      // Animation when switching to another image.
      Animation out= AnimationUtils.loadAnimation(this, android.R.anim.fade_out);
      Animation in= AnimationUtils.loadAnimation(this, android.R.anim.fade_in);
  
      // Set animation when switching images.
      imageSwitcher.setInAnimation(in);
      imageSwitcher.setOutAnimation(out);
  
      //
      imageSwitcher.setFactory(new ViewFactory() {
  
        // Returns the view to show Image
        // (Usually should use ImageView)
        @Override
        public View makeView() {
          ImageView imageView = new ImageView(getApplicationContext());
  
          imageView.setBackgroundColor(Color.LTGRAY);
          imageView.setScaleType(ImageView.ScaleType.CENTER);
  
          ImageSwitcher.LayoutParams params= new ImageSwitcher.LayoutParams(
              LayoutParams.MATCH_PARENT, LayoutParams.MATCH_PARENT);
          imageView.setLayoutParams(params);
          return imageView;
        }
      });
  
      this.currentIndex=0;
      this.showImage(this.currentIndex);
  
      buttonPrevious.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
          previousImage();
        }
      });
  
      buttonNext.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
          nextImage();
        }
      });
    }
  
  
    private void previousImage() {
      if(currentIndex > 0) {
        currentIndex--;
      }else {
        Toast.makeText(getApplicationContext(), "No Previous Image", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return;
      }
      this.showImage(currentIndex);
    }
  
    private void nextImage() {
      if(currentIndex < this.imageNames.length-1) {
        currentIndex++;
      }else {
        Toast.makeText(getApplicationContext(), "No Next Image", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return;
      }
      this.showImage(currentIndex);
    }
  
  
    private void showImage(int imgIndex) {
      String imageName= this.imageNames[imgIndex];
  
      int resId= getDrawableResIdByName(imageName);
      if(resId!= 0) {
        this.imageSwitcher.setImageResource(resId);
      }
    }
  
    // Find Image ID corresponding to the name of the image (in the drawable folder).
    public int getDrawableResIdByName(String resName) {
      String pkgName = this.getPackageName();
      // Return 0 if not found.
      int resID = this.getResources().getIdentifier(resName , "drawable", pkgName);
      Log.i("MyLog", "Res Name: " + resName + "==> Res ID = " + resID);
      return resID;
    }
  
  }
  Chạy ứng dụng:

  3. Phụ lục: Thiết kế giao diện

  Tôi không biết tại sao ImageSwitcher không sẵn có trên cửa sổ thiết kế của Android Studio 3.6.x, vì vậy bạn không thể kéo thả nó vào giao diện. Cách tốt nhất là thêm đoạn mã XML sau đây vào tập tin activity_main.xml và bạn sẽ có được ImageSwitcher trên giao diện.
  <ImageSwitcher
      android:layout_width="100dp"
      android:layout_height="100dp" />
  Sét đặt ID, Text cho các thành phần trên giao diện.

  Các hướng dẫn lập trình Android

  Show More