openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Android ToggleButton

 1. Android ToggleButton
 2. ToggleButton Styles
 3. ToggleButton Events

1. Android ToggleButton

Trong Android, ToggleButton là một điều khiển giao diện người dùng (user interface control) với 2 trạng thái ON/OFF. ToggleButton là lớp con của Button vì vậy nó cũng có thể hiển thị Icon và văn bản.
ToggleButton khá giống với CheckBox, Switch về tính năng và cách sử dụng. Cả 3 lớp này đều là lớp con của CompoundButton, sự khác biệt nằm ở giao diện của chúng.
Text, Text On, Text Off
Theo mặc định ToggleButton sẽ hiển thị văn bản "OFF" khi nó ở trạng thái OFF, và hiển thị văn bản "ON" khi nó ở trạng thái ON. Thuộc tính android:text sẽ không hoạt động, thay vào đó bạn có thể sử dụng 2 thuộc tính khác là android:textOff, android:textOn để sét đặt văn bản cho ToggleButton trong các trạng thái khác nhau.
<!-- Default ON/OFF Text -->
<ToggleButton
  android:id="@+id/toggleButton"
  android:drawableLeft="@drawable/icon_alarm"
  android:text="ToggleButton"
  ... />

<!-- Custom ON/OFF Text -->
<ToggleButton
  android:id="@+id/toggleButton2"
  android:drawableLeft="@drawable/icon_alarm"
  android:text="ToggleButton"
  android:textOff="DISABLED"
  android:textOn="ENABLED"
  ... />
Image (Icon)
Như đã đề cập ở trên ToggleButton là một lớp con của Button, vì vậy nó cho phép bạn hiển thị tối đa 4 Icon ở gần 4 cạnh bằng cách sử dụng các thuộc tính android:drawableLeft, android:drawableTop, android:drawableRight, android:drawableBottom, android:drawableStart, android:drawableEnd.
<ToggleButton
  android:id="@+id/toggleButton"
  android:drawableLeft="@drawable/icon_boat"
  android:drawableTop="@drawable/icon_car"
  android:drawableRight="@drawable/icon_bus"
  android:drawableBottom="@drawable/icon_bus"
  ... />
toggle()
Cả 4 lớp ToggleButton, CheckBox, RadioButton, Switch đều là lớp con của CompoundButton vì vậy chúng được thừa kế phương thức toggle(), Đây là phương thức thường được sử dụng để chuyển đổi trạng thái của chúng từ ON (Checked) sang OFF (Unchecked), và ngược lại.
CompoundButton button = (ToggleButton) findViewById(R.id.toggleButton);

button.toggle();

2. ToggleButton Styles

Thuộc tính style là một tùy chọn của ToggleButton, nó cho phép bạn sét đặt kiểu dáng cho ToggleButton. Có một vài kiểu dáng sẵn có trong thư viện của Android mà bạn có thể sẵn sàng sử dụng.
ToggleButton Styles Example
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/textView24"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Widget.AppCompat.DrawerArrowToggle"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <ToggleButton
    android:id="@+id/toggleButton23"
    style="@style/Widget.AppCompat.DrawerArrowToggle"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:drawableLeft="@drawable/icon_alarm"
    android:text="ToggleButton"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView24" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView25"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Widget.Button.Toggle"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/toggleButton23" />

  <ToggleButton
    android:id="@+id/toggleButton24"
    style="@android:style/Widget.Button.Toggle"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:drawableLeft="@drawable/icon_alarm"
    android:text="ToggleButton"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView25" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView26"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Widget.Holo.Button.Toggle"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/toggleButton24" />

  <ToggleButton
    android:id="@+id/toggleButton25"
    style="@android:style/Widget.Holo.Button.Toggle"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:drawableLeft="@drawable/icon_alarm"
    android:text="ToggleButton"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView26" />

  <TextView
    android:id="@+id/textView27"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:text="Widget.Holo.Light.Button.Toggle"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/toggleButton25" />

  <ToggleButton
    android:id="@+id/toggleButton26"
    style="@android:style/Widget.Holo.Light.Button.Toggle"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:drawableLeft="@drawable/icon_alarm"
    android:text="ToggleButton"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView27" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

3. ToggleButton Events

Có khá nhiều các sự kiện liên quan tới một ToggleButton, nhưng 2 sự kiện sau được sử dụng thường xuyên nhất:
 • setOnClickListener(View.OnClickListener)
 • setOnCheckedChangeListener(CompoundButton.OnCheckedChangeListener)
On Click Event:
Sự kiện xẩy ra khi người dùng nhấp (click) vào ToggleButton, cũng giống như hành động của người dùng khi nhấp vào một Button.
ToggleButton toggleButton = (ToggleButton) findViewById(R.id.toggleButton);

toggleButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
  @Override
  public void onClick(View v) {
    boolean checked = ((ToggleButton) v).isChecked();
    if (checked){
      // Your code 
    }
    else{
      // Your code
    }
  }
});
On Checked Change Event:
Sự kiện xẩy ra khi ToggleButton thay đổi trạng thái, do hành động của người dùng hoặc do tác dụng của việc gọi phương thức toggleButton.setChecked(newState), ..
ToggleButton toggleButton = (ToggleButton) findViewById(R.id.toggleButton);

toggleButton.setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
  @Override
  public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView, boolean isChecked) {
    if(isChecked) {
      // Your code
    } else {
      // Your code
    }
  }
});

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More