openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Android Space

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Android Space

Trong Android, Space là một lớp con gọn nhẹ (lightweight) của lớp View, nó thường được đặt giữa 2 thành phần trên giao diện để tạo ra một khoảng cách giữa 2 thành phần này.

<Space
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content" />

<Space
  android:layout_width="10dp"
  android:layout_height="wrap_content" />
Ví dụ: Một Space được đặt trong một LinearLayout (nằm ngang) như một View con đầu tiên nhằm mục đích tạo ra một không gian trống bên trái.
Ví dụ: Thêm 2 Space vào một LinearLayout như View con đầu tiên và View con cuối cùng để căn chỉnh các View con khác vào chính giữa của LinearLayout.
Ví dụ: Thêm Space vào giữa các thành phần giao diện để tạo khoảng cách giữa chúng:
Java: Thêm một Space vào một LinearLayout:

// linearLayout = new LinearLayout(MainActivity.this);
// linearLayout.setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL);

LinearLayout.LayoutParams layoutParams
    = new LinearLayout.LayoutParams(LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT,
    LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT, 0);

LinearLayout.LayoutParams layoutParams2
    = new LinearLayout.LayoutParams(15,
    LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT, 0);

Button button1 = new Button(this);
button1.setText("Button");
linearLayout.addView(button1, layoutParams);

// Create a Space View.
Space space = new Space(this);
space.setLayoutParams(layoutParams2);
linearLayout.addView(space);

Button button2 = new Button(this);
button2.setText("Long Button");
button2.setLayoutParams(layoutParams);
linearLayout.addView(button2);

Xem thêm các chuyên mục: