openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Android Space

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Android Space

Trong Android, Space là một lớp con gọn nhẹ (lightweight) của lớp View, nó thường được đặt giữa 2 thành phần trên giao diện để tạo ra một khoảng cách giữa 2 thành phần này.

<Space
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content" />

<Space
  android:layout_width="10dp"
  android:layout_height="wrap_content" />
Ví dụ: Một Space được đặt trong một LinearLayout (nằm ngang) như một View con đầu tiên nhằm mục đích tạo ra một không gian trống bên trái.
Ví dụ: Thêm 2 Space vào một LinearLayout như View con đầu tiên và View con cuối cùng để căn chỉnh các View con khác vào chính giữa của LinearLayout.
Ví dụ: Thêm Space vào giữa các thành phần giao diện để tạo khoảng cách giữa chúng:
Java: Thêm một Space vào một LinearLayout:

// linearLayout = new LinearLayout(MainActivity.this);
// linearLayout.setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL);

LinearLayout.LayoutParams layoutParams
    = new LinearLayout.LayoutParams(LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT,
    LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT, 0);

LinearLayout.LayoutParams layoutParams2
    = new LinearLayout.LayoutParams(15,
    LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT, 0);

Button button1 = new Button(this);
button1.setText("Button");
linearLayout.addView(button1, layoutParams);

// Create a Space View.
Space space = new Space(this);
space.setLayoutParams(layoutParams2);
linearLayout.addView(space);

Button button2 = new Button(this);
button2.setText("Long Button");
button2.setLayoutParams(layoutParams);
linearLayout.addView(button2);

Xem thêm các chuyên mục:

Có thể bạn quan tâm

Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.