openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Android Toast

 1. Android Toast
 2. Tuỳ biến Toast
 3. Android Snackbar

1. Android Toast

Android Toast là một thông báo nhỏ mà ứng dụng gửi tới người dùng, nó xuất hiện gần phía cuối màn hình (theo mặc định) và tự động biến mất khi hết thời gian.
Cú pháp đơn giản:
Toast toast = Toast.makeText(context, "message", duration);
toast.show();
context
Application context
message
Nội dung thông điệp sẽ được hiển thị
duration
Chấp nhận một trong hai giá trị Toast.LENGTH_LONG ( 1 ) hoặc Toast.LENGTH_SHORT ( 0 ),
 • duration = Toast.LENGTH_LONG, có nghĩa là Toast sẽ hiển thị trong một khoảng thời gian dài, cụ thể là 3.5 giây.
 • duration = Toast.LENGTH_SHORT, có nghĩa là Toast sẽ hiển thị trong một khoảng thời gian ngắn, cụ thể là 2 giây.
Ví dụ:
Toast.makeText(MainActivity.this, "Data has been saved successfully!", Toast.LENGTH_LONG).show();
Toast Position
Theo mặc định Toast sẽ hiển thị gần phía cuối của màn hình, chính giữa theo phương nằm ngang. Bằng cách sử dụng phương thức setGravity() bạn có thể thay đổi vị trí hiển thị của nó.
private void showOnLeftTop() {
  Toast toast = Toast.makeText(MainActivity.this, "This is a message!", Toast.LENGTH_SHORT);
  toast.setGravity(Gravity.LEFT | Gravity.TOP, 20, 30);
  toast.show();
}

private void showOnTopRight() {
  Toast toast = Toast.makeText(MainActivity.this, "This is a message!", Toast.LENGTH_SHORT);
  toast.setGravity(Gravity.TOP | Gravity.RIGHT, 20, 30);
  toast.show();
}

private void showOnTopCenter() {
  Toast toast = Toast.makeText(MainActivity.this, "This is a message!", Toast.LENGTH_SHORT);
  toast.setGravity(Gravity.TOP | Gravity.CENTER, 20, 30);
  toast.show();
}

private void showOnCenter() {
  Toast toast = Toast.makeText(MainActivity.this, "This is a message!", Toast.LENGTH_SHORT);
  // Gravity.CENTER = Gravity.CENTER_VERTICAL | Gravity.CENTER_HORIZONTAL;
  toast.setGravity(Gravity.CENTER, 20, 30);
  toast.show();
}

2. Tuỳ biến Toast

Về cơ bản, Toast rất dễ dàng sử dụng và đủ tốt để bạn đưa ra một thông báo cho người dùng. Tuy nhiên nếu bạn muốn có một giao diện phức tạp hơn bạn có thể tùy biến Toast bằng cách sử dụng phương thức setView().

3. Android Snackbar

Snackbar là một thành phần giao diện nhỏ cung cấp một phản hồi ngắn gọn sau một thao tác của người dùng, nó xuất hiện ở phía dưới cùng (bottom) của màn hình, và tự động biến mất sau khi hết thời gian hoặc biến mất khi người dùng tương tác ở một nơi khác trên màn hình. Snackbar cũng cung cấp một button như một tùy chọn để thực hiện một hành động. Chẳng hạn như hoàn tác (undo) hành động vừa thực hiện hoặc thử lại hành động vừa thực hiện nếu nó bị thất bại.
Snackbar khá giống với Toast mà có thể bạn quan tâm:

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More